• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2020 về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa cấp Tiểu học trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Quyết định 391/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÀ RỊA-VŨN
G TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 391/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA CẤP TIU HỌC TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình tổng thể và Chương trình môn học/hoạt động giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1;

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/1/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn việc chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Kế hoạch số 270/KH-BGDĐT ngày 02/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới;

Căn cứ Quyết định số 1989/QĐ-BGDĐT ngày 25/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chính tả trong Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 3536/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tổ chức thực hiện từ năm 2020 - 2021;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 260/SGDĐT-GDMNTH ngày 17/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa cấp Tiểu học trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa theo quy định hiện hành; đảm bảo đầy đủ sách giáo khoa trước khi bắt đầu năm học mới 2020-2021 và các năm học tiếp theo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Bộ GDĐT (b/c);
- TTr.TU, TTr.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ đổi mới Chương trình, SGK GDPT tỉnh;
(QĐ số 2897/QĐ-UBND ngày 30/10/2019)
- Lưu: VT, VX6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn

 

TIÊU CHÍ

LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA CẤP TIỂU HỌC TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
(Đính kèm Quyết định số 391/QĐ-UBND, ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

I. MỤC TIÊU

Làm căn cứ để các cơ sở giáo dục lựa chọn sách giáo khoa cấp Tiểu học trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo danh mục sách giáo khoa theo Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. CÁC TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

1. Tiêu chí 1: Phù hợp với năng lực học tập của học sinh

- Minh chứng 1: Sách giáo khoa được trình bày cân đối, hài hòa, phù hợp giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mĩ, tạo được sự hứng thú cho học sinh và phù hợp với đặc trưng môn học và lứa tuổi học sinh. Kênh chữ cần rõ ràng, ngữ nghĩa cụ thể, dễ hiểu..

- Minh chứng 2: Nội dung Sách giáo khoa đảm bảo phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi trình độ của học sinh; đảm bảo tính khoa học, hiện đại; tính kế thừa các mạch kiến thức; tính thiết thực, dễ hiểu; thuận lợi cho việc triển khai hoạt động dạy - học, đảm bảo các yêu cầu cần đạt của chương trình.

- Minh chứng 3: Nội dung, hình thức trình bày sách giáo khoa đảm bảo cho học sinh có khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, vận dụng kiến thức và kỹ năng thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong mỗi bài học.

- Minh chứng 4: Cấu trúc sách giáo khoa thiết kế từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp tạo cơ hội học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn kỹ năng hợp tác, phát huy tiềm năng và khả năng tư duy độc lập của học sinh, đồng thời phải mang tính đồng tâm từ lớp 1 đến lớp 5.

2. Tiêu chí 2: Tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá

- Minh chứng 5: Các bài học trong sách giáo khoa được thiết kế và sắp xếp theo từng chủ đề, với các hoạt động đa dạng, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực.

- Minh chứng 6: Nội dung sách giáo khoa có các chủ đề, nội dung chú trọng tới việc thực hiện tích hợp kiến thức liên môn, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với nội dung của từng bài ở các phân môn giúp giáo viên có thể thực hiện dạy học gắn kết với thực tiễn cuộc sống.

- Minh chứng 7: Nội dung sách giáo khoa thể hiện rõ, đủ các yêu cầu về mức độ cần đạt, đảm bảo mục tiêu phân hóa, giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh cũng như đánh giá được kết quả giáo dục.

- Minh chứng 8: Mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá nêu trong bài học phải mang tính hệ thống, liên quan và hỗ trợ cho nhau.

- Minh chứng 9: Nội dung sách giáo khoa tạo điều kiện để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và cá nhân xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát trin phẩm chất, năng lực người học.

3. Tiêu chí 3: Phù hợp với các yếu tố đặc thù của địa phương

- Minh chứng 10: Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương và cộng đồng dân cư.

- Minh chứng 11: Cấu trúc nội dung sách giáo khoa tạo cơ hội để các nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung thích hợp, gắn với thực tiễn của địa phương.

- Minh chứng 12: Hệ thống câu hỏi, bài tập và yêu cầu các hoạt động phải ngắn gọn, dễ hiểu được thể hiện với các mức độ khác nhau phù hợp với đặc điểm, trình độ đối tượng học sinh và đặc điểm kinh tế, xã hội vùng miền; đảm bảo sách được sử dụng nhiều lần, tránh lãng phí.

- Minh chứng 13: Nội dung sách giáo khoa giúp địa phương, nhà trường chủ động, linh hoạt xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày hoặc 1 buổi/ngày theo nội dung sách giáo khoa.

4. Tiêu chí 4: Phù hợp với điều kiện đảm bảo chất lượng và kế hoạch giáo dục của địa phương

- Minh chứng 14: Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính mềm dẻo, tính phân hóa, tính mở, có thđiều chỉnh phù hợp với nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương.

- Minh chứng 15: Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính khoa học, tính hiệu quả, phù hợp với trình độ của học sinh, điều kiện, đặc điểm của vùng miền.

- Minh chứng 16: Nội dung sách giáo khoa có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại địa phương.

- Minh chứng 17: Nội dung sách giáo khoa giúp nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên tự chủ, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dưới sự hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục ở từng địa phương./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 391/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 28/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 391/QĐ-UBND

79

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445329