• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bầu thành viên Ủy ban nhân dân


 

Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quyết định 1025/QĐ-UB về phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về Quyết định 391/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 391/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 24 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1025/QĐ-UBND NGÀY 10/7/2019 VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH VÀ ỦY VIÊN UBND TỈNH ĐẮK NÔNG KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định s41/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Đk Nông, nhiệm kỳ 2016-2021;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 1025/QĐ-UB ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể:

1. Bổ sung phân công nhiệm vụ đối với đồng chí Trần Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (điểm 2.1, khoản 2, Điều 2): Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, một cửa, một cửa liên thông.

2. Thôi làm nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, xử lý Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, một cửa, một cửa liên thông đối với đồng chí Trương Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Sửa đổi điểm 3.1 và điểm 3.2, khoản 3, Điều 2 như sau:

3.1. Giám đốc Công an tỉnh:

a) Phụ trách lĩnh vực công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ mối quan hệ và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Công an chỉ đạo.

b) Phụ trách địa bàn theo sự phân công của Tỉnh ủy.

c) Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

3.2. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

a) Phụ trách lĩnh vực công tác quc phòng, quân sự địa phương; giữ mi quan hệ và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 chỉ đạo.

b) Phụ trách địa bàn theo sự phân công của Tỉnh ủy.

c) Các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

4. Sửa đổi Phụ lục phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, phối hợp, phụ trách các Quỹ, Hội, đoàn thể như sau:

- Thôi làm nhiệm vụ theo dõi, phụ trách Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh đối với Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải.

- Bổ sung theo dõi, phụ trách Hội Luật gia tỉnh đi với Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải (thay thế Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng); QuCơ hội cho phụ nữ làm kinh tế tỉnh đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng (thay thế Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh).

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Thành viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Chủ tịch, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính ph
(b/c);
- Thường trực T
nh y (b/c);
- Thường trực HĐND t
nh (b/c);
- Thường trực UBMTTQVN t
nh;
- Vụ III, Văn phòng Chính phủ;
- Các tổ chức chính trị - xã hội t
nh;
- Các S
, Ban, ngành;
- Các cơ quan TW đóng tại ĐP;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND t
nh;
- Các phòng, đơn vị thuộc V
ăn phòng;
- Cổng TTĐT t
nh (để đăng tải);
- Lưu: VT, KTTH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 391/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông   Người ký: Nguyễn Bốn
Ngày ban hành: 24/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 391/QĐ-UBND

95

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446217