• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh

 

Quyết định 3921/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tải về Quyết định 3921/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3921/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CÔNG LẬP VÀ NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế;

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 01/VBHN-BYT ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Kế hoạch số 4569/KH-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 3481/TTr-SYT ngày 02 tháng 11 năm 2018 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 2902/SNV-TCBC ngày 30 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, gồm 03 Chương, 14 Điều.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ sở khám chữa bệnh công lập, ngoài công lập trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CÔNG LẬP VÀ NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3921/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc phối hợp giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập (tư nhân) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, bao gồm: Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh; các bệnh viện đa khoa tuyến huyện; các phòng khám đa khoa khu vực; các trạm y tế xã, phường, thị trấn; các đơn vị y tế của lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập, bao gồm: Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tư nhân; các phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân.

Điều 3. Mục đích, nguyên tắc phối hợp

1. Quy chế phối hợp giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhằm mục đích sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được trang bị trong công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, đào tạo, hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, góp phần làm giảm tình trạng quá tải tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập... Không bao gồm các hình thức phối hợp giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị.

2. Có sự phân công trách nhiệm cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, giấy phép hoạt động và phạm vi hoạt động chuyên môn cụ thể của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập.

3. Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, công bằng và không phân biệt đối xử đối với người bệnh.

4. Tôn trọng quyền của người bệnh, giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe, đời tư của người bệnh và thông tin được ghi trong hồ sơ bệnh án.

5. Kịp thời và tuân thủ đúng các quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật.

6. Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với các trường hợp cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, phụ nữ có thai.

7. Bảo đảm đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề khám chữa bệnh.

8. Tôn trọng, hợp tác và bảo vệ người hành nghề khi thực hiện nhiệm vụ.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CÔNG LẬP VÀ NGOÀI CÔNG LẬP

Điều 4. Phối hợp, chia sẻ đối vối nguồn nhân lực y tế

1. Trong các trường hợp cấp cứu hoặc trong khi thực hiện chuyên môn kỹ thuật gặp phải tình huống khó, có thể đe dọa đến tính mạng người bệnh, khi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có yêu cầu trợ giúp, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được yêu cầu có nghĩa vụ hỗ trợ cán bộ chuyên môn kỹ thuật, trang thiết bị, phương tiện, thuốc điều trị hiện có... để giúp cứu chữa người bệnh.

2. Thời gian trong giờ làm việc (trong giờ hành chính), các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thể hợp tác, chia sẻ nguồn nhân lực với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác thông qua hợp đồng đào tạo, hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật được ký kết giữa hai cơ sở khám chữa bệnh và tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành.

3. Thời gian ngoài giờ làm việc (ngoài giờ hành chính, giờ cán bộ y tế ra ca trực), các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập có thể cộng tác trực tiếp với các cán bộ y tế (người hành nghề) của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thông qua hợp đồng lao động được ký kết giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập với người hành nghề, đồng thời tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành.

Điều 5. Phối hợp, chia sẻ đối với trang thiết bị y tế, thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất, vắc xin, sinh phẩm y tế

1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập có thể hợp tác, chia sẻ trong việc sử dụng các trang thiết bị y tế của nhau phục vụ cho công tác chẩn đoán, điều trị nhằm khai thác hiệu quả các trang thiết bị y tế đã được trang bị. Đảm bảo thuận lợi trong việc sử dụng trang thiết bị y tế và sự hài lòng, chấp thuận của người bệnh.

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập sử dụng kết quả cận lâm sàng của nhau phục vụ cho công tác chẩn đoán, điều trị nhằm giảm chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh. Việc công nhận và sử dụng kết quả cận lâm sàng của nhau dựa trên cơ sở đồng thuận giữa hai cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đồng thời bảo đảm các quy định hiện hành về liên thông kết quả xét nghiệm, cận lâm sàng.

3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập có thể hợp tác chia sẻ trong việc sử dụng thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất, vắc xin, sinh phẩm y tế của nhau trong trường hợp cần thiết.

Điều 6. Phối hợp, chia sẻ đối với cơ sở hạ tầng

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập có thể hợp tác, chia sẻ trong việc sử dụng hạ tầng kỹ thuật của nhau trên cơ sở thảo luận, thống nhất các nội dung và phương án hợp tác cụ thể giữa các đơn vị bằng văn bản nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đã được đầu tư, cũng như góp phần làm giảm tình trạng quá tải cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

Điều 7. Phối hợp, chia sẻ đối với chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh và phản hồi thông tin chuyển tuyến (bao gồm khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế)

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập có thể chuyển người bệnh từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo nguyện vọng của người bệnh và theo đúng các quy định của Bộ Y tế (về chuyển tuyến, phản hồi thông tin chuyển tuyến và phân tuyến kỹ thuật khám chữa bệnh), Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Việc chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo cho người bệnh được cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh phù hợp và đúng phân tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Điều 8. Phối hợp, chia sẻ trong công tác cấp cứu và vận chuyển cấp cứu người bệnh

Sở Y tế và Trung tâm Cấp cứu 115 là các đơn vị có thẩm quyền huy động các cơ sở khám chữa bệnh liên quan để phối hợp thực hiện công tác cấp cứu trên toàn tỉnh kể cả huy động các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập tham gia cấp cứu khi có tai nạn hàng loạt và khi các phương tiện vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 đã đi thực hiện nhiệm vụ, hiện tại không còn để huy động.

Các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh luôn sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu cho các bệnh viện trên toàn tỉnh, kể cả các bệnh viện ngoài công lập. Ngược lại, các bệnh viện ngoài công lập cũng sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu cho các bệnh viện công lập khi có yêu cầu hỗ trợ.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập chủ động phối hợp với nhau để đề nghị hỗ trợ cấp cứu trong trường hợp cần thiết thông qua số điện thoại đường dây “Nóng” về cấp cứu của các cơ sở khám bệnh. Trong các trường hợp cấp cứu thì các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập sử dụng thống nhất số điện thoại 115 để đề nghị hỗ trợ.

Điều 9. Phối hợp, chia sẻ trong việc đào tạo, hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập có nhu cầu có thể ký kết hợp đồng đào tạo, hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh trên cơ sở đồng thuận giữa hai cơ sở khám chữa bệnh và theo đúng các quy định hiện hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp có nhu cầu đến tỉnh Khánh Hòa để đầu tư, phát triển các loại hình, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo đúng các quy định của pháp luật, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, thường xuyên theo dõi, giám sát, hỗ trợ, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật, các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật... của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. Giúp các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập thực hiện đúng phạm vi chuyên môn được cho phép và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh bảo đảm an toàn, chất lượng, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

3. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập tăng cường mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ cấp cứu, khám chữa bệnh, đào tạo, chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập có nhu cầu. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập hoạt động hiệu quả, phát huy được thế mạnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

4. Triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực khám chữa bệnh đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh, giúp các cơ sở khám chữa bệnh kịp thời cập nhật và thực hiện đúng các quy đinh hiện hành về lĩnh vực khám chữa bệnh.

5. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa để kịp thời hướng dẫn và thống nhất giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có) trong việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Quy chế phối hợp này.

Điều 11. Trách nhiệm của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập

1. Chủ động phối hợp với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập để xây dựng kế hoạch, nội dung hợp tác và tổ chức thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

2. Thông tin rõ ràng, rộng rãi trong nhân dân về năng lực thực hiện chuyên môn kỹ thuật, dịch vụ của cơ sở khám chữa bệnh theo đúng phạm vi quy định trong giấy phép hoạt động; công khai mức giá dịch vụ khám chữa bệnh để nhân dân thuận lợi trong việc lựa chọn dịch vụ khám chữa bệnh phù hợp.

3. Đảm bảo các quyền của người bệnh khi tham gia khám chữa bệnh tại cơ sở.

4. Xây dựng kế hoạch chuẩn bị, sẵn sàng hỗ trợ phương tiện, nhân lực khi Sở Y tế hoặc Trung tâm Cấp cứu 115 huy động để phối hợp thực hiện công tác cấp cứu trên toàn tỉnh khi có tình huống cấp cứu hàng loạt xảy ra.

Điều 12. Trách nhiệm của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập

1. Tăng cường mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ cấp cứu, khám chữa bệnh, đào tạo, chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập có nhu cầu. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập hoạt động hiệu quả, phát huy được thế mạnh của mỗi bên.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp có nhu cầu đến tỉnh Khánh Hòa để đầu tư, phát triển các loại hình, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo đúng các quy định của pháp luật, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

3. Đảm bảo các quyền của người bệnh khi tham gia khám chữa bệnh tại cơ sở.

4. Xây dựng kế hoạch chuẩn bị, sẵn sàng hỗ trợ phương tiện, nhân lực khi Sở Y tế hoặc Trung tâm Cấp cứu 115 huy động để phối hợp thực hiện công tác cấp cứu trên toàn tỉnh khi có tình huống cấp cứu hàng loạt xảy ra.

Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội

1. Hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập thực hiện Quy chế phối hợp này các thủ tục cần thiết để thực hiện cấp cứu, khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được thuận lợi và đúng theo hướng dẫn.

2. Hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trong việc chuyển tuyến khám chữa bệnh và sử dụng dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế.

Điều 14. Chế độ họp giao ban định kỳ và báo cáo

1. Định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc trường hợp đột xuất, Sở Y tế tổ chức họp giao ban khám chữa bệnh định kỳ giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở báo cáo và kiến nghị, đề xuất của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập, Sở Y tế đánh giá công tác phối hợp trong khám chữa bệnh và kịp thời có biện pháp giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập. Ban hành thông báo kết luận cuộc họp để thống nhất thực hiện, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ sở khám chữa bệnh công lập, ngoài công lập và các cơ quan, đơn vị liên quan phản hồi bằng văn bản về Sở Y tế để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3921/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Nguyễn Đắc Tài
Ngày ban hành: 17/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3921/QĐ-UBND

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407789