• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng chống bạo lực gia đình


 

Quyết định 393/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020

Tải về Quyết định 393/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 393/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 10 tháng 06 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007;

Thực hiện Chỉ thị số 16/2008/CT-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình;

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 06/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch tỉnh Gia Lai,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Văn hóa, Ththao và Du lịch; Kế hoạch và Đu tư; Tài chính; Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Tư pháp; Công an tỉnh; Thủ trưởng các và các sở, ban ngành có liên quan; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (để b/c);
- T/T Tỉnh ủy; T/T HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Các hội, đoàn thể của tỉnh;
- Báo Gia Lai, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, TH, TTTH, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Huỳnh Nữ Thu Hà

 

K HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định s393/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình.

2. Các mục tiêu cụ thể đến năm 2020:

- Đạt trên 80% số hộ gia đình được tiếp cận thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Đạt 90% số cán bộ tham gia phòng, chống bạo lực gia đình các cấp được tập huấn nâng cao năng lực về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Đạt trên 90% số cán bộ lãnh đạo chính quyền, đoàn thể cấp xã được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực gia đình.

- Đạt 100% cơ quan cấp tỉnh có liên quan đến hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình có báo cáo viên cấp tỉnh về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Đạt trên 80% số nạn nhân bạo lực gia đình có báo cáo với chính quyền được tiếp cận các hoạt động hỗ trvề phòng ngừa bạo lực gia đình, tư vấn pháp lý, chăm sóc y tế, bảo vệ sự an toàn cho nạn nhân.

- Đạt trên 95% số người có hành vi bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa, giáo dục chuyển đổi hành vi.

- Đạt trên 90% số xã, phường, thị trấn nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YU

1. Lãnh đạo, ch đạo, tổ chức và quản lý:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác phòng, chng bạo lực gia đình. Đưa mục tiêu về phòng, chống bạo lực gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm ở địa phương.

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước; củng cố hệ thống tổ chức bộ máy, kiện toàn và đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chng bạo lực gia đình các cấp.

- Xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành phù hợp trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên phòng, chng bạo lực gia đình ở cơ sở. Đánh giá các mô hình phòng, chng bạo lực gia đình; duy trì các mô hình hoạt động có hiệu quả thành nhiệm vụ thường xuyên.

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời cá nhân, tập th có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Xây dựng và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình; xử lý kịp thời các hành vi bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật; tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra theo chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thực hiện sơ kết tình hình thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình theo định kỳ và tổng kết vào năm 2020.

2. Tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình:

- Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình. Hằng năm, tổ chức các chiến dịch, sự kiện truyền thông, vận động về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động trực tiếp tại gia đình, cộng đồng về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tiểu phẩm, kịch bản sân khấu về phòng, chống bạo lực gia đình. Chú trọng nội dung truyền thông giáo dục, vận động về đạo đức, lối sống văn hóa trong gia đình, trách nhiệm của các thành viên gia đình trong thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Phòng ngừa bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình:

- Xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên phòng, chống bạo lực gia đình cộng đồng.

- Xây dựng, duy trì, phát triển và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về hộp thư, sđiện thoại tiếp nhận thông tin về bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy ở cộng đồng.

- Nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng. Nghiên cứu, xây dựng các mô hình dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, người có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình; mô hình phòng, chng khủng hoảng tâm thn cho người có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình.

- Đẩy mạnh hoạt động đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người là nạn nhân bạo lực gia đình, người có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình nhưng chưa có việc làm.

4. Can thiệp, xử lý vi phạm:

- Can thiệp, xử lý kịp thời các vụ bạo lực gia đình ngay tại cơ sở.

- Tổ chức góp ý, phê bình tại cộng đồng dân cư đối với người gây bạo lực gia đình; áp dụng biện pháp giáo dục tại khu dân cư (thôn, làng, t dân ph); xã, phường, thị trấn đối với người gây bạo lực gia đình.

5. Đy mạnh xã hội hóa:

- Vận động các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và khuyến khích cộng đồng, gia đình, người dân tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình; cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

- Tăng cưng vận động các nguồn lực cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

III. KINH PHÍ THC HIỆN

Căn cứ Thông tư liên tịch số 143/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 21/10/2011 của liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình; kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình ngoài công lập.

Các sở, ban, ngành; đoàn thể; địa phương sử dụng lồng ghép các nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch theo quy định của Nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động thực hiện Chương trình, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với các chiến lược, chương trình liên quan;

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của y ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

- Bồi dưng, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chng bạo lực gia đình đặc biệt là cấp cơ sở. Xây dựng và sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Nghiên cứu việc xây dựng và duy trì đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở;

- Xây dựng, triển khai Đề án Tuyên truyền, giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát huy giá trị tt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bn vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

- Thực hiện lồng ghép các nội dung công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình với thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và thực hiện Đán phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Gia Lai đến năm 2020;

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch theo quy định.

2. Sở Y tế:

- Tổ chức thực hiện quy chế về tiếp nhận, chăm sóc y tế đối với bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện thống kê, báo cáo các trường hợp bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Có trách nhiệm hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương đưa các mục tiêu của Chương trình vào kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương theo hàng năm để thực hiện.

4. Sở Tài chính:

Có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách hàng năm để thực hiện kế hoạch theo đúng quy định.

5. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình; đăng tin, bài, xây dựng chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống bạo lực gia đình để nhân dân biết và tích cực tham gia phòng, chống bạo lực gia đình.

6. S Lao động - Thương binh và Xã hội:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình. Lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào nội dung tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật người cao tui. Hướng dẫn các cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện việc chăm sóc, tư vấn tâm lý, bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho nạn nhân bạo lực gia đình.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành liên quan chỉ đạo việc lng ghép các kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình vào chương trình giáo dục, đào tạo của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, phù hợp với các cấp học, bậc học.

8. Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn quy trình, phát hiện, ngăn chặn, điu tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Thiết lập cơ chế can thiệp khẩn cấp nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp bạo lực gia đình.

- Phối hợp, tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước về gia đình thực hiện nhiệm vụ thống kê về phòng, chống bạo lực gia đình.

9. Sở Tư pháp:

Chủ trì, phi hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra đối với tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình.

10. Báo Gia Lai, Đài phát thanh - Truyền hình:

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và nâng cao chất lượng tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình. Biểu dương tập thể, cá nhân có sáng kiến, đóng góp tích cực trong công tác phòng, chng bạo lực gia đình; lên án những tchức, cá nhân vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

11. Đ nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận:

Tham gia thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh trong phạm vi hoạt động của mình; phối hợp cùng các cơ quan liên quan tuyên truyền giáo dục đoàn viên, hội viên và các tầng lp nhân dân thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, đăng ký làm địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.

12. y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình của địa phương; đưa các mục tiêu, nội dung của Chương trình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bố trí kinh phí và chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình của địa phương.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã:

+ Phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên hưng dn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các tổ chức hòa giải ở cơ sở thực hiện có hiệu quả việc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình.

+ Tổ chức các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn xã, phát hiện và ngăn chặn các hành vi bạo lực gia đình ngay từ cơ sở (thôn, làng, t dân ph); tổ chức tt việc góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư đối với người có hành vi bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật.

+ Chỉ đạo và tổ chức việc thu thập thông tin về bạo lực gia đình, thực hiện báo cáo thống kê về bạo lực gia đình theo quy định. Khi phát hiện hoặc nhận được tin báo về bạo lực gia đình, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý.

+ Hằng năm tổ chức kim tra, đánh giá và định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch trên địa bàn để tổng hp, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hp, báo cáo theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 393/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Huỳnh Nữ Thu Hà
Ngày ban hành: 10/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 393/QĐ-UBND

161

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329747