• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3952/QĐ-BYT năm 2020 về sửa đổi, bổ sung Quyết định 941/QĐ-BYT ban hành Danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 01 khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

Tải về Quyết định 3952/QĐ-BYT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3952/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 941/QĐ-BYT NGÀY 17/03/2020 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ TIÊU HAO VÀ THUỐC THIẾT YẾU CỦA 01 KHU VỰC ĐIỀU TRỊ CÁCH LY NGƯỜI BỆNH COVID-19

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 30/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quyết định số 941/QĐ- BYT ngày 17/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19, như sau:

1. Bỏ thuốc vecuronuim 4mg - có số thứ tự 19 trong Danh mục thuốc thiết yếu - Phụ lục 1.3 tại QĐ 941/QĐ-BYT ngày 17/3/2020.

2. Bổ sung vào Phụ lục 1.3. Danh mục thuốc thiết yếu một số thuốc như sau:

STT

Tên thuốc, nồng độ, hàm lượng

Đường dùng

Thể tích của đơn vị đóng gói nhỏ nhất (đối với thuốc dạng lỏng)

Đơn vị

Số lượng

1.

Propofol (diprivan) 500mg

Tiêm/truyền

20 ml

Ống

400

2.

Sufentanil 250mcg

Tiêm/truyền

5 ml

Ống

200

3.

Rocuronium 50mg

Tiêm/truyền

5ml

Ống

280

4.

Ceftazidim/avibactam 2g/0,5g

Tiêm/truyền

 

Lọ

240

5.

Bactrim 400/80mg

Tiêm/truyền

 

Lọ

800

6.

Linezolid 600mg/300ml

Tiêm/truyền

300ml

Lọ

240

7.

Caspofungin 50mg

Tiêm/truyền

 

Lọ

80

8.

Micafungin 50mg

Tiêm/truyền

 

Lọ

160

9.

Argatropan 250mg

Tiêm/truyền

 

Lọ

60

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các tỉnh, thành phố, Giám đốc các Bệnh viện, Viện trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- PTTg Vũ Đức Đam, TBCĐQGPCD COVID19 (để b/cáo);
- Q. Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; Website Cục KCB;
- Lưu: VT, KCB

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn
Trưởng Tiểu ban điều trị -
Ban chỉ đạo Quốc gia PC dịch COVID-19

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3952/QĐ-BYT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 14/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3952/QĐ-BYT

273

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452769