• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3956/QĐ-UBND phê duyệt giao kế hoạch kinh phí nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2016 của tỉnh Thanh Hóa

Tải về Quyết định 3956/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3956/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIAO KẾ HOẠCH KINH PHÍ NGUỒN SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2016 CỦA TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước (Sửa đổi) ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc: “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước”; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc: “Hướng dẫn Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước”;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Nghị định s 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về việc: “Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công”; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về: “Quản lý dự án đầu tư xây dựng”; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về: “Qun lý chi phí đầu tư xây dựng công trình”;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 v việc: “Phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”; Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 về việc: “Hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt đ, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích”;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc: “Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường”; Thông tư số 206/2015/TT-BTC ngày 24/12/2015 của Bộ Tài chính về việc: “Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016”; Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ Tài chính về việc: “Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016”; Công văn số 18525/BTC-NSNN ngày 14/12/2015 của Bộ Tài chính về việc: “Kinh phí thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích”;

Căn cứ các văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Công văn số 5275/BTNMT-KH ngày 08/12/2015 về việc: “Nội dung chi kinh phí sự nghiệp môi trường Trung ương đợt 2 năm 2015”; Công văn số 5421/BTNMT-KH ngày 16/12/2015 về việc: “Nội dung chi kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2016 của các Bộ, ngành, địa phương”;

Căn cứ Nghị quyết số 147/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVI, kỳ họp thứ 15 về: “Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016”; Quyết định số 5256/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa về: “Giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016”; Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của Ch tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc: “Phê duyệt chuyển nguồn kinh phí và nhiệm vụ chi của kế hoạch năm 2015 sang thực hiện năm 2016”; Quyết định số 2506/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 và Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc: “Phê duyệt dự án và phê duyệt điều chỉnh dự án: Cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hp vệ sinh trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn”;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 4141/STC-QLNS.TTK ngày 03/10/2016 v việc: “Bố trí vốn thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giao kế hoạch kinh phí nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2016 của tỉnh Thanh Hóa để các ngành, các đơn vị có liên quan và các chủ dự án thực hiện; với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

3. Kinh phí giao kế hoạch đt này:

3.1. Tổng số: 19.336,0 đồng (Mười chín tỷ, ba trăm ba mươi sáu triệu đồng).

3.2. Nguồn kinh phí:

a) Nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh tại Công văn số 18525/BTC-NSNN ngày 14/12/2015, đã được phê duyệt chuyển nguồn và nhiệm vụ chi sang thực hiện năm 2016 theo Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa là: 8.000,0 triệu đồng (Tám tỷ đồng).

b) Nguồn Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho địa phương trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2016 là: 11.336,0 triệu đồng (Mười một tỷ, ba trăm ba mươi sáu triệu đồng).

4. Mục tiêu: Thực hiện giai đoạn 1 của dự án.

5. Tổ chức thực hiện:

5.1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa có trách nhiệm thực hiện các thủ tục nghiệp vụ thông báo cụ thể mức vốn theo hình thức bổ sung dự toán và mục tiêu đầu tư được giao cho chđầu tư để thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

5.2. Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa căn cứ vào mức vốn và mục tiêu đầu tư được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các Quyết định có liên quan của cấp có thẩm quyền; quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, nội dung, đối tượng, hiệu quả và thanh quyết toán theo đúng chế độ hiện hành.

5.3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền có trách nhiệm chủ động giải quyết các nội dung công việc có liên quan đến sở; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các chủ đầu tư theo quy định.

Điều 2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc nhà nước Thanh Hóa và các ngành, các đơn vị, các chủ đầu tư có liên quan căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện; đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, các huyện, các đơn vị có liên quan và chủ đầu tư chu trách nhim thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ (để thực hiện);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC Thn2016195 (15).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3956/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 12/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3956/QĐ-UBND

101

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326824