• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 3964/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đến năm 2030

Tải về Quyết định 3964/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3964/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI, ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ ban hành về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Tiểu khu đô thị số 5, Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết mặt bằng sử dụng đất Tiểu khu đô thị số 5;

Căn cứ Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt điều chỉnh một phần quy hoạch chi tiết Tiểu khu đô thị số 5;

Căn cứ Thông báo số 404/TB-VPUBND ngày 10/10/2016 của Văn phòng UBND tỉnh Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Xuân Phong - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát dự án: Tiểu khu đô thị số 3, Tiu khu đô thị số 5, thành phố Lào Cai ngày 05/10/2016;

Căn cứ Biên bản họp ngày 20/10/2016 về việc xin ý kiến cộng đồng dân về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đô thị thành phố Lào Cai và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Tiu khu đô thị số 5;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 692/TTr-SXD ngày 01/11/2016 và giải trình của UBND thành phố Lào Cai tại Công văn số 1665/UBND-QLĐT ngày 31/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đến năm 2030 với nội dung như sau:

(có đồ điều chỉnh quy hoạch kèm theo)

1. Vị trí, ranh gii

Thuộc phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai. Ranh giới được xác định:

- Phía Đông Bắc giáp đường D1;

- Phía Đông Nam giáp đường B3 kéo dài;

- Phía Tây Bắc giáp đường B1;

- Phía Tây Nam giáp đường Trần Hưng Đạo.

2. Quy mô điều chỉnh cục bộ quy hoạch

Tổng diện tích nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch là 128,9ha.

3. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch

a) Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất:

- Điều chỉnh một phần quỹ đất ở hỗn hợp 2 (HH2) diện tích 5,824ha sang thành đất cây xanh, rừng cảnh quan.

- Điều chỉnh một phần quỹ đất cây xanh - TDTT (XT9), diện tích 3,701ha sang thành đất ở hỗn hợp 1 (HH1) và diện tích 0,463ha sang thành đất ở hỗn hp 2 (HH2).

- Điều chỉnh một phần quỹ đất dịch vụ 22 (DV22) diện tích 15,857ha sang thành đất cây xanh, rừng cảnh quan.

- Điều chỉnh quỹ đất ở (OC54) dọc trục đường D1, diện tích 5,884ha; quỹ đất dịch vụ, diện tích 0,74ha; quỹ đất giáo dục, diện tích 0,48ha; một phần quỹ đất ở (OC56), diện tích 2,362ha và một phần đất ở mới (OM6), diện tích 1,7ha sang thành đất cây xanh, rừng cảnh quan.

- Điều chỉnh một phần quỹ đất dịch vụ 22 (DV22), diện tích 5,495ha và một phần quỹ đất cây xanh - TDTT (XT9), diện tích 4,065ha sang thành đất y tế (xây dựng Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Nội tiết và Bệnh viện Y học cổ truyền).

b) Điều chnh quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

Điều chỉnh bỏ tuyến đường liên khu vực (quy hoạch dài hạn), mặt cắt 5-5 đoạn nối từ đường D1 (giáp đường B1) đến đoạn nối từ đường D1 giao với đoạn nối với đường B3 kéo dài thành đất cây xanh, rừng cảnh quan.

4. Các nội dung khác

Được giữ nguyên theo phương án quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đến năm 2030.

Điều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt UBND thành phố Lào Cai, Sở Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai quy hoạch cho tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn biết và thực hiện quy hoạch.

2. Tổ chức cắm mốc gii theo quy hoạch ngoài thực địa. Giao UBND thành phố Lào Cai và cơ quan có thẩm quyền quản lý mốc giới theo quy định.

3. Tổ chức điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo điều chỉnh cục b quy hoch chung xây dựng thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đến năm 2030 được duyệt.

4. Thực hiện đầu tư các hạng mục theo đúng quy hoạch được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT UBND tỉnh;
- Như điều 3 QĐ;
- Công ty CP Nam Tiến LC;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TNMT(Chung), Q
LĐT.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 


Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3964/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai   Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 08/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3964/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
333306