• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


 

Quyết định 397/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 397/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 397/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 02 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014;

Căn cứ Luật Tố tụng hành chính ngày 25/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP , ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 71/2016/NĐ-CP , ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Toà án;

Thực hiện Thông báo số 16/TB-VPCP , ngày 12/01/2018 và Văn bản số 959/VPCP-V.I, ngày 26/01/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận, ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình về công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tại Tờ trình số 46/TTr- CTHADS, ngày 27/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch thực hiện công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch đã được ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 397/QĐ-UBND, ngày 02/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Thông báo số 16/TB-VPCP , ngày 12/01/2018 và Văn bản số 959/VPCP-V.I, ngày 26/01/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận, ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình về công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự, Luật Tố tụng hành chính và đưa việc áp dụng pháp luật đi vào cuộc sống, tuyên truyền, vận động ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật.

Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong việc thực thi nhiệm vụ, chỉ tiêu và sự phối hợp đồng bộ, tích cực của các ngành có liên quan để tổ chức thi hành xong các bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.

2. Yêu cầu

Xác định công tác thi hành án dân sự, hành chính là một trong những nhiệm vụ chính trị góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được pháp luật quy định, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện phải xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm theo từng ngành, từng lĩnh vực, phạm vi phụ trách để chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo số 16/TB-VPCP , ngày 12/01/2018 và Văn bản số 959/VPCP-V.I, ngày 26/01/2018 của Văn phòng Chính phủ.

II. NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM

1. Cục Thi hành án dân sự

Trên cơ sở những quy định của Luật Thi hành án dân sự, Luật Tố tụng hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành, Cục THA.DS và các Chi cục THA.DS cần xác định rõ hoạt động thi hành án dân sự, hành chính phải gắn liền với việc phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương; góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, phải chủ động tích cực đề xuất tham mưu cho cấp ủy và UBND, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự cùng cấp tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khó khăn, phức tạp kéo dài.

Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh phòng ngừa các sai phạm trong quá trình tổ chức thi hành án.

Thi hành đúng, đầy đủ, kịp thời các bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật về vụ án hành chính thuộc trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện các Quy chế nhằm tăng cường và tạo điều kiện thuận lợi trong tổ chức thi hành án, nhất là các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; xử lý trách nhiệm của người phải thi hành án theo quy định của pháp luật.

Phải thực hiện tốt phương châm “hướng về cơ sở” kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm các việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các việc trọng điểm, có giá trị lớn, phức tạp; các việc liên quan đến tín dụng ngân hàng và các vụ án về tham nhũng; chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho người mua trúng đấu giá.

Cục THA.DS và các Chi cục THA.DS tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với Toà án, Viện kiểm sát, Công an hai cấp và với Ngân hàng trong hoạt động thi hành án dân sự, hành chính; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Tập trung thi hành dứt điểm trong năm 2018 các bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật còn tồn đọng; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành án dân sự, hành chính, xem đây là giải pháp đột phá trong hoạt động thi hành án dân sự thông tin công khai, kịp thời đối với người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cơ chế một cửa trong thi hành án dân sự, hành chính.

2. Công an tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và Công an cấp huyện phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự, đảm bảo cưỡng chế thi hành án hiệu quả; kiên quyết xử lý hình sự những trường hợp cản trở, chống đối việc thi hành án, cố ý chây ỳ, không chấp hành án; chuyển giao vật chứng, tài sản, giấy tờ tạm giữ cho cơ quan thi hành án dân sự đúng thời hạn.

Chỉ đạo cơ quan thi hành án hình sự cấp tỉnh, huyện, trại tạm giam, nhà tạm giữ phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp thực hiện tốt việc thông báo, giao trả giấy tờ, tài sản, xử lý tiền, tài sản tồn đọng; thu tiền, tài sản đối với các đương sự đang chấp hành hình phạt tù liên quan đến thi hành án dân sự.

3. Sở Tài chính

Hỗ trợ kinh phí hoạt động theo khả năng ngân sách địa phương cho cơ quan thi hành án dân sự theo Quyết định số 77/QĐ-TTg, ngày 11/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2016- 2020”.

Chỉ đạo việc tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành án, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có vi phạm.

4. Sở Tư pháp

Chủ động phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tổ chức tuyên truyền về Luật Thi hành án dân sự, Luật Tố tụng hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan, đặc biệt là Chỉ thị số 05/CT-TTg , ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự.

Chỉ đạo cho các cơ quan bán đấu giá tài sản phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự trong việc ký kết hợp đồng bán đấu giá và tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thi hành án dân sự thực hiện thủ tục bán đấu giá.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chỉ đạo cho các đơn vị, bộ phận trực thuộc mà nhất là Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường, các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai phải cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự, tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh xử lý những vướng mắc trong quá trình sang tên quyền sử dụng đất khi thi hành án đảm bảo thời gian theo quy định.

Cử cán bộ tham gia đầy đủ các buổi kê biên tài sản liên quan đến đất đai do cơ quan thi hành án dân sự tổ chức.

6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện chặt chẽ khâu thẩm định tài sản bảo đảm để cho vay; phối hợp hiệu quả với các cơ quan thi hành án dân sự theo Quy chế phối hợp đã ký kết.

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng với tư cách là người được thi hành án phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thi hành án dân sự trong việc xác minh tài sản thẩm định giá, bán đấu giá…

7. Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo thi hành dân sự cấp huyện

Phối hợp chặt chẽ với Cục Thi hành án dân sự tỉnh kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác phối hợp với các Chi cục thi hành án dân sự, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trên địa bàn.

Tập trung chỉ đạo việc phối hợp tổ chức cưỡng chế, đặc biệt là cưỡng chế giao tài sản bán đấu giá thành cho người mua, người nhận tài sản để thi hành án.

Chỉ đạo các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai kịp thời cung cấp thông tin, thu hồi, hủy bỏ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất liên quan đến việc thi hành án dân sự. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

8. Đề nghị Toà án nhân dân tỉnh

Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh trao đổi tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành án dân sự.

Chỉ đạo Toà án nhân dân cấp huyện kịp thời chuyển giao bản án, quyết định cho cơ quan thi hành án dân sự theo quy định; nhanh chóng giải quyết các tranh chấp, yêu cầu về xác định phần sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong tài sản chung của hộ gia đình; kịp thời giải thích bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành đảm bảo tính khả thi.

9. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Quan tâm kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các đối tượng là tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành án, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh.

Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình cần tăng cường công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính, kịp thời phát hiện những thiếu sót, vi phạm; có biện pháp tác động để công tác tổ chức thi hành án dân sự, hành chính đảm bảo đúng theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và theo nội dung Kế hoạch này.

Giao Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 397/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 02/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân sự, Thi hành án, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 397/QĐ-UBND

223

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
392798