• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh


 

Quyết định 3974/QĐ-BYT năm 2013 thành lập đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh sau bão lụt tại tỉnh miền Trung do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tải về Quyết định 3974/QĐ-BYT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3974/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC ĐOÀN ĐI KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH SAU BÃO LỤT TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ tình hình lụt bão tại các tỉnh khu vực miền Trung;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập 03 đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh sau bão lụt tại các tỉnh miền Trung, cụ thể như sau:

Đoàn 1: Đi các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình

1. Lãnh đạo Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế - Trưởng đoàn;

2. Cán bộ Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế;

3. Cán bộ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế;

4. Cán bộ Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế.

Đoàn 2: Đi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An

1. Lãnh đạo Văn phòng Bộ Y tế - Trưởng đoàn;

2. Cán bộ đơn vị phòng, chống thảm họa và tìm kiếm cứu nạn, Văn phòng Bộ Y tế;

3. Cán bộ Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế;

4. Cán bộ Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế;

5. Cán bộ Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế;

6. Cán bộ Báo Sức khỏe và Đời sống.

Đoàn 3: Đi các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế

1. Lãnh đạo Cục Quản lý Môi trường y tế, Bộ Y tế - Trưởng đoàn;

2. Cán bộ Cục Quản lý Môi trường y tế, Bộ Y tế;

3. Cán bộ Cục An toàn thưc phẩm, Bộ Y tế;

4. Cán bộ Viện Paster Nha Trang, Bộ Y tế;

5. Cán bộ Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường, Bộ Y tế;

6. Cán bộ Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế.

Điều 2. Đoàn công tác có nhiệm vụ:

1. Thu thập thông tin, đánh giá tình hình thiệt hại về y tế, tình hình dịch bệnh của địa phương sau bão lụt.

2. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác tổ chức cấp cứu điều trị bệnh nhân tại địa phương sau bão lụt

3. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc cung cấp nước sạch, xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm trước, trong và sau lũ lụt.

4. Kiểm tra công tác chỉ đạo, chuẩn bị đáp ứng các nguồn lực như: vật tư, trang thiết bị, hóa chất cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

5. Báo cáo kịp thời kết quả bằng văn bản về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng).

6. Thời gian: bắt đầu từ ngày 07/10/2013.

Điều 3. Kinh phí ăn, ở, đi lại do cơ quan cử cán bộ đi công tác chi trả và được hưởng chế độ tham gia phòng, chống dịch bệnh theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các đoàn công tác sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Cục trưởng Quản lý Môi trường y tế, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- UBND các tỉnh (danh sách kèm theo);
- Sở Y tế/TTYTDP các tỉnh (danh sách kèm theo);
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3974/QĐ-BYT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 07/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3974/QĐ-BYT

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209742