• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 3979/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 83/2005/QĐ-UBND quy định thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống lụt, bão tỉnh Bình Thuận

Tải về Quyết định 3979/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3979/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 83/2005/QĐ-UBND NGÀY 08/12/2005 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013

Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 5921/STC-QLNS ngày 19 tháng 11 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 83/2005/QĐ-UBND ngày 08/12/2005 của UBND tỉnh về việc quy định thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống lụt, bão tỉnh Bình Thuận.

Lý do: Căn cứ pháp lý để thực hiện đã hết hiệu lực thi hành do Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai thay thế Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định về việc quy định thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Thuận, đồng thời lập thủ tục mở tài khoản Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Thuận tại Kho bạc Nhà nước Bình Thuận theo quy định tại Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Thuận, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3979/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Lê Tiến Phương
Ngày ban hành: 10/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3979/QĐ-UBND

191

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261846