• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Quyết định 3982/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Máy công cụ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Quyết định 3982/QĐ-BKHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3982/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 12 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 12168:2017
ISO 5169:1977

Máy công cụ - Trình bày hướng dẫn bôi trơn

2.

TCVN 12169:2017
ISO 5170:1977

Máy công cụ - Hệ thống bôi trơn

3.

TCVN 12170:2017
ISO 666:2012

Máy công cụ - Lắp bánh mài bằng bích có mayơ

4.

TCVN 12171:2017
ISO 16089:2015

Máy công cụ - An toàn - Máy mài tĩnh tại

5.

TCVN 12172:2017
ISO 18217:2015

An toàn máy gia công gỗ - Máy ép gắn kết mép dẫn tiến bằng xích

6.

TCVN 12173-1:2017
ISO 23848-1:2009

Máy công cụ - Trục then hoa bi - Phần 1: Đặc tính và yêu cầu chung

7.

TCVN 12173-2:2017
ISO 23848-2:2009

Máy công cụ - Trục then hoa bi - Phần 2: Tải trọng động danh định, tải trọng tĩnh danh định và tuổi thọ danh định

8.

TCVN 12174:2017
ISO 26303:2012

Máy công cụ - Đánh giá khả năng ngắn hạn của các quá trình gia công trên máy cắt kim loại

9.

TCVN 12175:2017
ISO 29262:2011

Thiết bị sản xuất cho các hệ thống vi mô - Giao diện giữa bộ tác động cuối và hệ thống xử lý

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3982/QĐ-BKHCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Trần Văn Tùng
Ngày ban hành: 29/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3982/QĐ-BKHCN

175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380947