• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 3989/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tải về Quyết định 3989/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3989/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XÂY DỰNG BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 4935/TTr-SXD ngày 14/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Ban PC HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, DL.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XÂY DỰNG BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3989/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa)

STT

Tên TTHC

Mã số TTHC

Quyết định ban hành TTHC

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

I

Xây dựng

1.

Tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng và quyết định cho phép thi công tiếp hoặc đưa vào sử dụng sau khi đã khắc phục sự cố thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

T-KHA-265518-TT

Quyết định số 2143/QĐ- UBND ngày 19/8/2014

Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng. Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 chuẩn hóa lại theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ thì không thuộc phạm vi công bố theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ

II

Nhà ở

2.

Thủ tục xác nhận về thực trạng nhà ở và lập danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn (Điều 4 Thông tư 9)

T-KHA-265525-TT

Quyết định số 2143/QĐ- UBND ngày 19/8/2014

Quyết định số 837/QĐ- BXD ngày 29/8/2016 chuẩn hóa lại theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ thì không thuộc phạm vi công bố theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ

3.

Thủ tục xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn (Điều 5 Thông tư 9)

T-KHA-265528-TT

Quyết định số 2143/QĐ- UBND ngày 19/8/2014

Quyết định số 837/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 chuẩn hóa lại theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ thì không thuộc phạm vi công bố theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ

4.

Thủ tục xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành đưa vào sử dụng (Điều 5 Thông tư 9)

T-KHA- 265531-TT

Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 19/8/2014

Như trên

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3989/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Nguyễn Duy Bắc
Ngày ban hành: 27/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3989/QĐ-UBND

86

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393589