• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Kế hoạch sử dụng đất

 

Quyết định 3991/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Tải về Quyết định 3991/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3991/-UBND

Lào Cai, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN BÁT XÁT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 570/TTr-STNMT ngày 08 tháng 11 năm 2016 và của UBND huyện Bát Xát tại 242/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bát Xát với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bát Xát đối với 02 thửa đất, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thửa đất có diện tích 6,09 ha (bao gồm: Đất trồng rng sản xuất 4,26 ha; đất bãi rác 1,35 ha; đất đã quy hoạch là đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 0,48 ha) sang đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm để thực hiện dự án Mở rộng nhà máy gạch tại Đội 3, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai;

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thửa đất có diện tích 14,6 ha (bao gồm: Đất trồng lúa nước 1,17 ha; đất rừng sản xuất 0,11 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,36ha; đất trồng cây hàng năm khác 4,24 ha; đất trồng cây lâu năm 1,36 ha; đất ở tại nông thôn 0,1 ha; đất sản xuất, kinh doanh 5,92 ha; đất đã quy hoạch là đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 1,34 ha) sang đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm để thực hiện dự án Khai thác mỏ đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch tại xã Bản Qua và xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

(có sơ đồ trích đo các thửa đất kèm theo)

2. Bổ sung 02 thửa đất trên với tổng diện tích 24,79 ha (Trong đó có 4,1 ha đất tại xã Bản Vược để thực hiện dự án Khai thác mỏ đt sét làm nguyên liệu sản xut gạch đã có trong quy hoạch sử dụng đất nhưng chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Bát Xát) vào Kế hoạch sử dụng đt năm 2016 của huyện Bát Xát, để thực hiện chuyn mục đích sử dụng đất trong năm 2016 theo quy định.

Điều 2. Trên cơ sở phê duyệt nội dung điều chỉnh quy hoạch, bổ sung kế hoạch sử dụng đất được duyệt UBND huyện Bát Xát có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn các nội dung điều chỉnh quy hoạch, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bát Xát theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thực hiện các thủ tục chuyn mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Bát Xát; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
-Chủ tịch UBND tỉnh;
-
PCT Nguyễn Hữu Thể;
-
PCT Lê Ngọc Hưng;
-
Như Điều 3;
-
UBND huyện Bát Xát (02 bản);
-
Cng thông tin điện tử tỉnh;
-
Lưu: VT, TNMT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Thể

 


SƠ ĐỒ ĐIỀU CHỈNH CỤC B QHSDĐ ĐẾN NĂM 2020, B SUNG KHSDĐ NĂM 2016 HUYN BÁT XÁT
Địa điểm tại: Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

(Kèm theo Quyết định số 3991/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 của UBND huyện Bát Xát)

 

SƠ ĐỒ ĐIỀU CHỈNH CỤC B QHSDĐ ĐẾN NĂM 2020, B SUNG KHSDĐ NĂM 2016 HUYN BÁT XÁT
Địa điểm tại: Xã Bản Qua, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

(Kèm theo Quyết định số 3991/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 của UBND huyện Bát Xát)

 

SƠ ĐỒ BỔ SUNG KHSDĐ NĂM 2016 HUYỆN BÁT XÁT
Địa điểm tại: Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai

(Kèm theo Quyết định số 3991/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 của UBND huyện Bát Xát)

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3991/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai   Người ký: Nguyễn Hữu Thể
Ngày ban hành: 10/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3991/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
333256