• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 40/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tải về Quyết định 40/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2014/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 105/TTr-SXD ngày 24/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này, định kỳ 06 tháng và hàng năm báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ; (b/c)
- Bộ Xây dựng; (b/c)
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; (b/c)
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Vụ pháp chế - Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;
- Như điều 3;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- Website tỉnh, TTTT& Công báo;
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP; các P, TT;
- Lưu: VT, CN.(VT.60)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Y Dhăm Ênuôl

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các Sở, ban, ngành ở tỉnh và UBND cấp huyện trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh.

2. Quy chế này áp dụng đối với các Sở, ban, ngành ở tỉnh, UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Mọi hoạt động phối hợp công tác giữa Sở Xây dựng và các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện phải tuân thủ nguyên tắc phối hợp trong quản lý ngành, lĩnh vực và những nguyên tắc quản lý nhà nước đặc thù của các ngành, lĩnh vực nhằm đảm bảo sự nhất quán, thực hiện theo đúng trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị; phát huy tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan, để công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh đạt yêu cầu về chất lượng, tiến độ theo kế hoạch và hiệu quả.

2. Công tác phối hợp phải dựa trên chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình phối hợp. Công tác phối hợp phải đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, có chất lượng và mang lại hiệu quả.

3. Căn cứ yêu cầu của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư tổ chức lập quy hoạch đô thị (gọi tắt là Chủ đầu tư); các cơ quan được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn đã được quy định, quá thời hạn quy định mà vẫn chưa trả lời thì xem như thống nhất với ý kiến về số liệu hoặc phương án đề xuất của Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị tổ chức lập quy hoạch đô thị. Trường hợp các cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến mà không trả lời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra thiệt hại.

Điều 3. Chế độ họp

Theo yêu cầu cần phải xem xét, giải quyết kiến nghị của các cơ quan, đơn vị đến công tác lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị, Sở Xây dựng tổ chức họp để lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan; đề nghị các cơ quan, đơn vị được mời dự họp phải cử đúng thành phần theo quy định hoặc ủy quyền hoặc cử người dự thay trong trường hợp cơ quan, đơn vị được mời không thể cử người dự họp đúng thành phần yêu cầu. Trường hợp vắng phải báo cho Sở Xây dựng biết trước và có ý kiến góp ý về nội dung liên quan đến cuộc họp bằng văn bản, gửi về Sở Xây dựng trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức họp để tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Điều 4. Công tác tổng hợp, báo cáo

1. Chủ đầu tư phải tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trong phạm vi quản lý (theo mẫu của Sở Xây dựng). Báo cáo định kỳ hàng quý, năm và chậm nhất vào ngày 25 của tháng cuối cùng quý, năm hoặc khi có biến động, phát sinh nội dung mới và gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp và báo cáo, đề xuất trình UBND tỉnh.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc về công tác tổng hợp, báo cáo của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Trường hợp các cơ quan, đơn vị không có báo cáo hoặc có báo cáo nhưng chưa đúng thời hạn quy định thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về việc báo cáo chậm hoặc không báo cáo gây ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ báo cáo của địa phương.

Chương II

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Mục I. CÁC QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 5. Phối hợp trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

1. Sở Xây dựng phối hợp các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tổ chức thực hiện và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị được phê duyệt.

2. Trong trường hợp cần thiết, Sở Xây dựng tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan đến nội dung đồ án quy hoạch đô thị trong thời hạn 15 ngày làm việc. Các cơ quan được hỏi ý kiến có trách nhiệm tham gia góp ý bằng văn bản trong thời hạn quy định tại khoản 2, Điều này đối với các nội dung của đồ án quy hoạch đô thị.

3. Tùy theo tính chất, nội dung, quy mô của đồ án quy hoạch đô thị, Sở Xây dựng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh tổ chức thẩm định các đồ án quy hoạch đô thị có liên quan đến quốc phòng an ninh.

Điều 6. Phối hợp trong công tác quản lý, tổ chức bộ máy

Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan có liên quan và UBND cấp huyện tổ chức bồi dưỡng nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý quy hoạch đô thị trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị; xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy tại cơ sở đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Phối hợp trong công tác tài chính

Hàng năm, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách phục vụ cho công tác lập quy hoạch đô thị, công bố công khai quy hoạch đô thị, xây dựng Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, tổ chức cắm mốc và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị; thực hiện việc quản lý nguồn kinh phí từ ngân sách trong quá trình lập, thẩm định và quản lý quy hoạch đô thị theo hướng dẫn của Sở Tài chính và các quy định hiện hành.

Điều 8. Phối hợp trong công tác giải quyết khiếu kiện và thanh kiểm tra

Sở Xây dựng, UBND cấp huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý và thẩm quyền của mình có trách nhiệm phối hợp các Sở, ban, ngành có liên quan để trả lời các khiếu kiện, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về các vấn đề liên quan đến công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; phối hợp thanh tra, kiểm tra UBND cấp huyện trong việc tuân thủ các quy định của Quyết định này và các quy định khác có liên quan về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất.

Điều 9. Phối hợp trong công tác phổ biến, soạn thảo, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật

Sở Xây dựng có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quy hoạch đô thị; chủ trì, phối hợp xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quy hoạch đô thị để trình UBND tỉnh ban hành; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp để đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh hoặc bãi bỏ; tham gia ý kiến bằng văn bản đối với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan do Bộ Xây dựng, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện chủ trì soạn thảo trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 10. Phối hợp trong cung cấp, trao đổi tài liệu, thông tin

Sở Xây dựng phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện đón tiếp các đoàn khách trong và ngoài nước về làm việc có liên quan đến lĩnh vực quy hoạch đô thị; phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về những vấn đề có liên quan đến công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị với các cơ quan liên quan để bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước.

Mục II. CÁC QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 11. Trách nhiệm phối hợp của Sở, ban, ngành có liên quan

1. Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng trong công tác thẩm định quy hoạch về hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, các hành lang bảo vệ đường bộ, đường sắt, đường thủy.

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị có liên quan đến quy hoạch hạ tầng viễn thông (cả công trình hạ tầng ngầm), hạ tầng công nghệ thông tin và thực hiện công tác công bố, công khai các thông tin quy hoạch đô thị.

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong công tác củng cố bộ máy tổ chức nhân sự, bổ sung nguồn nhân lực trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý quy hoạch; phối hợp với Sở Xây dựng tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng trong công tác quy hoạch cho các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

4. Các Sở, ban, ngành có liên quan khác có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện trong việc xác định nguồn lực, kế hoạch, thực hiện các hạng mục dự án ưu tiên đầu tư đã được xác định trong nội dung đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 để công bố công khai.

Điều 12. Trách nhiệm phối hợp của UBND cấp huyện

1. Phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, đánh giá quá trình thực hiện các đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt theo quy định.

2. Phối hợp với Sở Xây dựng, các cơ quan thanh tra, thực hiện việc giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị theo quy định trên địa bàn quản lý.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của Sở, ban, ngành có liên quan

1. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

a) Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh;

b) Chủ trì thẩm định các quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh đúng theo quy trình và thời hạn quy định. Trong quá trình thẩm định, các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư tổ chức lập quy hoạch đô thị có trách nhiệm thực hiện hoàn chỉnh các hồ sơ quy hoạch đô thị, đúng thời hạn theo quy định và nội dung hướng dẫn của cơ quan thẩm định. Mọi sự chậm trễ thuộc trách nhiệm của cơ quan nào, cơ quan đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh;

c) Kiểm tra điều kiện, năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia công tác lập quy hoạch đô thị;

d) Cung cấp kịp thời và đầy đủ cho Chủ đầu tư các thông tin liên quan đến các dự án đầu tư được duyệt, cấp giấy phép xây dựng và các thông tin liên quan khác để phục vụ cho công tác nghiên cứu, lập, thẩm định quy hoạch đô thị.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch hàng năm sử dụng nguồn vốn ngân sách cho công tác công bố công khai quy hoạch đô thị, đồ án thiết kế đô thị riêng, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị (không thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh), công tác cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

3. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện để xác định nguồn lực, kế hoạch thực hiện các hạng mục dự án ưu tiên đầu tư đã được xác định trong nội dung đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh để công bố công khai cho cộng đồng dân cư trong khu vực quy hoạch và các tổ chức chính trị - xã hội được biết, giám sát việc thực hiện theo quy hoạch.

4. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin, dữ liệu, bản đồ phục vụ cho công tác lập quy hoạch đô thị, bảo đảm yêu cầu về chất lượng và kỹ thuật theo quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ. Cập nhật bổ sung các biến động trong trường hợp bản đồ không phù hợp với hiện trạng tại thời điểm lập quy hoạch;

b) Cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin cho Sở Xây dựng, UBND cấp huyện và các Chủ đầu tư về các dự án phát triển đô thị đã được giao đất, thuê đất và các thông tin có liên quan khác, để phục vụ cho công tác nghiên cứu, lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị.

5. Trách nhiệm của Sở Giao thông Vận tải

a) Cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin, dữ liệu chuyên ngành, có cập nhật bổ sung các biến động để đáp ứng yêu cầu phục vụ trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch đô thị phù hợp với từng loại đồ án quy hoạch đô thị;

b) Chủ trì, phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về công bố công khai quy hoạch chi tiết xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn tỉnh.

6. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

a) Cung cấp kịp thời và đầy đủ cho Sở Xây dựng, UBND cấp huyện và các Chủ đầu tư các thông tin có liên quan, để phục vụ cho công tác nghiên cứu, lập quy hoạch đô thị;

b) Hỗ trợ Sở Xây dựng và UBND cấp huyện, các Sở, ngành có liên quan thực hiện công tác lưu trữ dữ liệu, báo cáo, thống kê, kết nối qua mạng và thực hiện các giao dịch điện tử.

7. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành liên quan khác

Cung cấp kịp thời và đầy đủ cho Sở Xây dựng, UBND cấp huyện và các Chủ đầu tư các thông tin có liên quan đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội, định hướng quy hoạch phát triển ngành - lĩnh vực, để phục vụ công tác nghiên cứu, lập quy hoạch đô thị.

Điều 14. Trách nhiệm của UBND cấp huyện

1. UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị theo quy định và tiến độ, kế hoạch được giao.

2. Rà soát, đánh giá quá trình thực hiện các đồ án quy hoạch đô thị đã được duyệt theo định kỳ 06 tháng, hàng năm gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng giải quyết các khiếu nại, kiến nghị về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị theo phạm vi trách nhiệm được giao.

4. Thực hiện công tác công bố quy hoạch đô thị, tổ chức cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị được duyệt.

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quy chế này, các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 40/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Y Dhăm Ênuôl
Ngày ban hành: 19/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 40/2014/QĐ-UBND

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259304