• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

 

Quyết định 400/QĐ-UBND năm 2019 về thực hiện Nghị quyết 139/NQ-CP về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phố Đà Nẵng

Tải về Quyết định 400/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 400/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH K HOCH TRIN KHAI THC HIN NGH QUYT S 139/NQ-CP NGÀY 09/11/2018 CA CHÍNH PH V BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐNG CT GIM CHI PHÍ CHO DOANH NGHIP TRÊN ĐA BÀN THÀNH PH ĐÀ NNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3766/SKHĐT-DN ngày 28/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động ct giảm chi phí cho doanh nghiệp. Nhiệm vụ cụ thể theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Phụ lục đính kèm Quyết định này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 05/12 hàng năm và đột xuất theo yêu cầu.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND thành phố giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; Chánh Thanh tra thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TTTU, HĐND thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Cục Thuế thành phố;
- Cục Hải quan thành phố;
- Bảo hiểm xã hội thành phố;
- Ngân hàng Nhà nước - CNĐN;
- Kho bạc Nhà nước Đà Nng;
- Các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện;
- Báo Đà Nng, Đài PT-TH Đà Nng;
- Cổng Thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, KT, SKHĐT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Hồ Kỳ Minh

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NGHỊ QUYT S139/NQ-CP NGÀY 09/11/2018 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của Chủ tịch UBND thành phố)

TT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Sở Nội vụ

Các Sở, ngành, UBND các cấp

Theo kế hoạch tại Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ

2

Cắt giảm, đơn giản hóa các chế độ báo cáo theo yêu cầu tại Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nướcđể cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Văn phòng UBND thành phố

Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành, UBND các cấp

Theo kế hoạch tại Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ

3

Tổ chức triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực, góp phần giảm chi phí sản xuất, kinh doanh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở: Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường; Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư

Hàng năm

4

Rà soát, đánh giá toàn bộ các quy định về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND cấp tỉnh ban hành, đề xuất lên HĐND cùng cấp phương án giảm phí, lệ phí phù hợp với quy định pháp luật; đảm bảo các loại phí tuân thủ đúng nguyên tắc “cơ bản bù đp chi phí” được quy định trong Luật Phí và Lệ phí năm 2015; giải thích công khai cơ sở tính phí, lệ phí.

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành, UBND các cấp

Hàng năm

5

Công tác tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tạo gánh nặng cho doanh nghiệp.

Thanh tra thành phố

Thanh tra các sở, ban, ngành, UBND các cấp

Hàng năm

6

Xây dựng các tài liệu hướng dẫn tuân thủ các quy định pháp luật về kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình; đảm bảo quy định pháp luật về kinh doanh dễ hiểu, dễ tuân thủ, không hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng UBND thành phố và các sở, ban, ngành, UBND các cấp

Hàng năm

7

Công khai các tài liệu hướng dẫn, giải thích các điểm chưa rõ, khó hiểu trong quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kinh doanh trên Cổng thông tin điện t; trường hợp pháp luật không rõ, không giải thích theo hướng bất lợi cho doanh nghiệp; thống nhất áp dụng pháp luật cho các trường hợp tương tự, không phân biệt đối xử.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cổng thông tin điện tử thành phố (Văn phòng UBND thành phố) và các Cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các cấp

Hàng năm

8

Xây dựng quy tc đạo đức công vụ của cán bộ, công chức khi phục vụ công dân, doanh nghiệp; tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức.

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND các cấp

Hàng năm

9

Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức về các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi hành công vụ; cần công khai minh bạch, chống tham nhũng, đặc biệt là nạn đưa hối lộ và nhận hối lộ ở cán bộ công chức, ở mọi cấp chính quyền.

Thanh tra thành phố

Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành, UBND các cấp

Hàng năm

10

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch hoạt động quản lý nhà nước; đẩy mạnh triển khai xây dựng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh tập trung để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết.

Sở Nội vụ

Sở Thông tin và Truyền thông và các sở ngành UBND các cấp

Hàng năm

11

Thực hiện nghiêm nhiệm vụ nêu tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành, UBND các cấp

Theo kế hoạch tại Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ

12

Tổ chức khảo sát ý kiến người dân và doanh nghiệp về chất lượng hành chính công và chi phí không chính thức ở cấp Sở, ngành, quận, huyện theo mô hình dân chấm điểm, công khai kết quả và yêu cầu các Sở, ngành, huyện có giải pháp nâng cao chất lượng hành chính công và cắt giảm chi phí không chính thức

Sở Nội vụ

Các sở, ngành, UBND cấp quận, huyện

Hàng năm

13

Chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, phản ảnh, khiếu nại, tố cáo của doanh nghiệp, của công dân kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Người đứng đầu chính quyền các cấp phải dành thời gian thích đáng tiếp công dân theo quy định, giải quyết hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Thanh tra thành phố

Các sở, ban, ngành, UBND các cấp

Hàng năm

14

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Thanh tra thành phố

Thanh tra các sở, ban, ngành, UBND cấp quận, huyện

Hàng năm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 400/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Hồ Kỳ Minh
Ngày ban hành: 23/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 400/QĐ-UBND

211

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406827