• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 4009/QĐ-UBND năm 2017 bãi bỏ văn bản có chứa quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Tải về Quyết định 4009/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4009/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 03 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN CÓ CHỨA QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1887/STP-XDKTVB ngày 16 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 văn bản có chứa quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình sau:

1. Quyết định số 988/QĐ-UB ngày 22/3/2004 về việc xác định bổ sung vị trí cắm biển báo khu vực biên giới Việt Nam - Lào thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình

2. Quyết định số 989/QĐ-UB ngày 22/3/2004 về việc xác định bổ sung vị trí cắm biển báo vành đai biên giới Việt Nam - Lào thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4009/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình   Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Ngày ban hành: 03/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4009/QĐ-UBND

193

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378513