• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 401/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Tải về Quyết định 401/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 401/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 26 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỢP TÁC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 4244/KH-UBND ngày 03/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 639/TTr-SKHĐT ngày 09/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đu tư, Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phtrên cơ sở Quy trình nội bộ được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, xây dựng quy trình điện tử theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Điều 8 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
(b/c)
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP); (b/c)
- CT, các PCT. UBND tỉnh; (b/c)
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; (b/c)
- TT.CNTT và TT (Sở TTTT) (b/c)
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu VT, TTPVHCC. TXS

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

1

Thông báo thành lập thợp tác

Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

2

Thông báo thay đổi tổ hợp tác

-Như trên-

3

Thông báo chấm dứt hoạt động của t hp tác

-Như trên-

 

PHẦN II

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh)

1. Thông báo thành lập tổ hợp tác

Trình tự công việc

Chc danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã.

Tiếp nhận Thông báo thành lập THT, trình Lãnh đạo UBND cấp xã.

Ngay tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ

Bước 2

Lãnh đạo UBND cấp xã

Xem xét, chuyển công chức cấp xã được giao nhiệm vụ theo dõi THT.

Bước 3

Công chức cấp xã

Cập nhật vào sổ theo dõi việc thành lập và hoạt động của THT trên địa bàn xã theo Mu II.01 ban hành kèm theo Nghị định số 77/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng thời gian thực hiện: Ngay tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ

2. Thông báo thay đi t hợp tác

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã.

Tiếp nhận Thông báo thay đổi THT, trình Lãnh đạo UBND cấp xã.

Ngay tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ

Bước 2

Lãnh đạo UBND cấp xã

Xem xét, chuyển công chức cấp xã được giao nhiệm vụ theo dõi THT.

Bước 3

Công chức cấp xã

Cập nhật các thay đổi về hoạt động của THT vào sổ theo dõi việc thành lập và hoạt động của THT trên địa bàn xã theo Mu II.01 ban hành kèm theo Nghị định số 77/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Tổng thời gian thực hiện: Ngay tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ

3. Thông báo chm dt hoạt động của t hợp tác

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thi gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã.

Tiếp nhận Thông báo chấm dứt hoạt động THT, trình Lãnh đạo UBND cấp xã.

Ngay tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ

Bước 2

Lãnh đạo UBND cấp xã

Xem xét, chuyển công chức cấp xã được giao nhiệm vụ theo dõi THT.

Bước 3

Công chức cấp xã

Cập nhật chấm dứt hoạt động của THT vào sổ theo dõi việc thành lập và hoạt động của THT trên địa bàn xã theo Mu II.01 ban hành kèm theo Nghị định số 77/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng thi gian thực hiện: Ngay tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 401/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 26/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 401/QĐ-UBND

66

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445484