• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 4057/QĐ-BYT năm 2013 thành lập Ban soạn thảo Thông tư liên tịch Hướng dẫn khám giám định đối với người hoạt động kháng chiến có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tải về Quyết định 4057/QĐ-BYT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4057/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN KHÁM GIÁM ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHƠI NHIỄM VỚI CHẤT ĐỘC HÓA HỌC

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ văn bản thỏa thuận của các Bộ/Cơ quan có liên quan về việc cử cán bộ tham gia Ban soạn thảo Thông tư liên tịch Hướng dẫn khám giám định đối với người hoạt động kháng chiến có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo Thông tư liên tịch Hướng dẫn khám giám định đối với người hoạt động kháng chiến có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học (sau đây gọi là tắt là Thông tư liên tịch hướng dẫn khám giám định) gm các Ông/Bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban soạn thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn khám giám định có các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn khám giám định.

2. Tổ chức xin ý kiến và hoàn thiện Thông tư; trình Dự thảo Thông tư theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật.

Điều 3. Kinh phí hoạt động cho Ban soạn thảo Thông tư được cấp từ nguồn ngân sách nhà nước. Việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí này theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Ban soạn thảo Thông tư liên tịch Hướng dn khám giám định đối với người hoạt động kháng chiến có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Qun lý khám, chữa bệnh; Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Đơn vị có liên quan và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các Đ/c Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, KCB, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN BAN SOẠN THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN KHÁM GIÁM ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHƠI NHIỄM VỚI CHẤT ĐỘC HÓA HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4057/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Ban soạn thảo

1. Ông Nguyễn Viết Tiến

Thứ trưởng Bộ Y tế: Trưởng ban

2. Ông Bùi Hồng Lĩnh

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Đồng Trưởng ban;

3. Ông Hoàng Công Thái

Cục trưởng, Cục Người có công - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Phó Trưởng ban;

4. Ông Trần Quý Tường

Phó Cục trưởng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế: Phó Trưởng ban

5. Ông Lê Việt Hương

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Y tế: Thành viên;

6. Ông Trần Việt Hùng

Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế: Thành viên;

7. Ông Vũ Sỹ Vân

Phó Chánh Thanh tra, Bộ Y tế: Thành viên

8. Ông Tạ Vân Thiều

Phó Cục trưởng, Cục Người có công - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Thành viên;

9. Ông Hà Đình Bốn

Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Thành viên;

10. Ông Đặng Hồng Nam

Viện trưởng, Viện Giám định Y khoa: Thành viên;

11. Ông Nguyễn Thế Lực

Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam: Thành viên;

12. Ông Lê Tuấn Đống

Trưởng Phòng PHCN&GĐ, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh: Thư ký, Tổ trưng Tổ biên tập

Tổ Biên tập:

1. Bà Nguyễn Thùy Dương

Phó phòng pháp chế xã hội, Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Tổ phó;

2. Bà Trần Thị Trang

Chuyên viên, Vụ Pháp chế - Bộ Y tế: Tổ phó;

3. Bà Ngô Kiều Liên

Trưởng phòng, Cục Người có công, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Thành viên;

4. Bà Nguyễn Thúy Hường

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Viện Giám định Y khoa: Thành viên;

5. Ông Đỗ Văn Hòa

Phó phòng Thanh tra Khám chữa bệnh & BHYT - Thanh tra Bộ Y tế: Thành viên;

6. Ông Nguyễn Bá Bồng

Cán bộ Ban Tổ chức - chính sách, Hội Nạn nhân chất độc hóa học/Dioxin Việt Nam: Thành viên;

7. Ông Đỗ Văn Thái

Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế: Thành viên;

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4057/QĐ-BYT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 10/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Chính sách xã hội, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4057/QĐ-BYT

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210647