• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


Văn bản pháp luật về Luật Giao dịch điện tử

 

Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2020 bổ sung Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định 837/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 407/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 407/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 13 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, PHÁT HÀNH VÀ QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 837/QĐ-UBND NGÀY 17/5/2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức;

Căn cứ Công văn số 775/VPCP-KSTT ngày 04/02/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 11/TTr-STTTT ngày 14/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

1. Sửa đổi điểm b, khoản 2 Điều 6 như sau:

“Điều 6. Các loại văn bản phải gửi, nhận dưới dạng điện tử

2. Các loại văn bản điện tử gửi kèm văn bản giấy

b) Các loại văn bản ngoài Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau (có Danh mục kèm theo) và theo quy định của pháp luật.”

2. Sửa đổi Điều 12 như sau:

“Điều 12. Lập, nộp lưu và quản lý hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan

Lập, nộp lưu và quản lý hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan quy định tại Điều 15, Điều 16, Điều 17 Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức. Trường hợp văn bản điện tử gửi kèm văn bản giấy được lưu trữ dưới cả hai hình thức văn bản giấy và văn bản điện tử theo quy định.

3. Bổ sung Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

4. Bãi bỏ Danh mục văn bản điện tử gửi kèm văn bản giấy trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau được ban hành kèm theo Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh (để biết);
- LĐVP UBND tỉnh (theo dõi);
- Cổng TTĐT (VIC);
- Các phòng khối NC-TH (VIC);
- KGVX (Đ45-VIC);
- Lưu: VT, Đ45, L25/3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thân Đức Hưởng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ KHÔNG GỬI KÈM VĂN BẢN GIẤY TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 407/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Stt

Tên loi văn bản

I

Văn bản quy phạm pháp luật

1

Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

2

Quyết định của UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

II

Văn bản hành chính

3

Nghị quyết (cá biệt)

4

Quyết định (cá biệt)

5

Chỉ thị

6

Quy chế

7

Quy định

8

Thông cáo

9

Thông báo

10

Hướng dẫn

11

Chương trình

12

Kế hoạch

13

Phương án

14

Đề án

15

Dự án

16

Báo cáo

17

Tờ trình

18

Công văn

19

Công điện

20

Giấy ủy quyền

21

Giấy mời

22

Phiếu gửi

23

Phiếu chuyển

24

Phiếu báo

Ghi chú:

- Văn bản quy phạm pháp luật theo danh mục nêu trên chỉ gửi bản giấy đến các cơ quan sau: cơ quan kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan đăng Công báo, đăng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Danh mục trên không áp dụng với các loại văn bản sau:

(1) Văn bản, hồ sơ thuộc dạng mật, tối mật, tuyệt mật theo quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước;

(2) Văn bản hồ sơ bắt buộc phải gửi bản giấy theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật mức Luật, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

(3) Văn bản hồ sơ có thành phần phức tạp, khó khăn trong việc số hóa bao gồm bản đồ, bản vẽ thiết kế, ấn phẩm, vật phẩm...

(4) Văn bản, hồ sơ liên quan đến quy hoạch; tài chính; tổ chức; bộ máy; nhân sự; chế độ chính sách đối với công chức, viên chức.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 407/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Thân Đức Hưởng
Ngày ban hành: 13/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Văn thư, lưu trữ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 407/QĐ-UBND

93

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446058