• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chất lượng thống kê


 

Quyết định 4071/QĐ-BNN-KH năm 2017 về kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về Quyết định 4071/QĐ-BNN-KH
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4071/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG THỐNG KÊ ĐẾN NĂM 2030 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định 643/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030;

Thực hiện văn bản số 7171/BKHĐT-TCTK ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 đối với Bộ, ngành, địa phương;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong kinh phí thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 và kêu gọi hỗ trợ kỹ thuật từ các đối tác phát triển.

Căn cứ nội dung Kế hoạch, các đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí hàng năm báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, tổng hợp gửi Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và ĐT (để phối hợp
);
- Trung tâm Tin học và Thống kê;
- W
ebsite Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG THỐNG KÊ ĐẾN NĂM 2030 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Kèm theo Quyết định số 4071/QĐ-BNN-KH ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Stt

Tên

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm dự kiến

Ghi chú

1

Xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn thống kê

 

 

 

 

 

1.1

Rà soát, đánh giá thực trạng việc xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn thống kê trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tháng 9-12/2017

Vụ Kế hoạch

Trung tâm Tin học và Thống kê, các đơn vị thuộc Bộ

Báo cáo đánh giá thực trạng việc xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn thống kê trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

1.2

Xây dựng, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các tiêu chuẩn thống kê ngành Nông nghiệp và PTNT

Tháng 1 - 12/2018

Vụ Kế hoạch

Trung tâm Tin học và Thống kê, các đơn vị thuộc Bộ

Tiêu chuẩn thống kê ngành Nông nghiệp và PTNT được phê duyệt

Thời gian thực hiện cụ thể sau khi tiêu chuẩn thống kê quốc gia được ban hành

1.3

Xây dựng, hoàn thiện dữ liệu đặc tả thống kê của Bộ, ngành Nông nghiệp và PTNT

2018-2020

Trung tâm Tin học và Thống kê

Vụ Kế hoạch, các đơn vị thuộc Bộ

Dữ liệu đặc tả thống kê của Bộ, ngành Nông nghiệp và PTNT được xây dựng, hoàn thiện

 

2

Xây dựng các công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

 

 

 

 

 

 

Xây dựng bộ công cụ, phương pháp, quy trình tự đánh giá chất lượng thống kê theo từng lĩnh vực thống kê thuộc Bộ phụ trách

2019

Trung tâm Tin học và Thống kê

Vụ Kế hoạch, các đơn vị thuộc Bộ.

Bộ công cụ, phương pháp, quy trình tự đánh giá chất lượng thống kê theo lĩnh vực được phê duyệt.

 

3

Đào tạo kiến thức về quản lý chất lượng thống kê

 

 

 

 

 

3.1

Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê trong ngành Nông nghiệp và PTNT

2019

Trung tâm Tin học và Thống kê

Tổng cục Thống kê; Vụ Tổ chức cán bộ; Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I, II

Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê được xây dựng.

 

3.2

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê trong Bộ, ngành Nông nghiệp và PTNT

Hàng năm, từ 2019

Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I, II

Trung tâm Tin học và Thống kê; Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

- Số lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức;

- Số lượt người được đào tạo, bồi dưỡng.

 

4

Thực hiện đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

 

 

 

 

 

4.1

Thực hiện tự đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

Hàng năm từ 2020

Trung tâm Tin học và Thống kê

Vụ Kế hoạch, các đơn vị thuộc Bộ

Các báo cáo tự đánh giá chất lượng thống kê được biên soạn.

 

4.1.1

Tập huấn công tác tự đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

Tháng 1- 6/2020

 

 

Số lớp tập huấn được tổ chức; Số lượt người được tập huấn.

 

4.1.2

Thực hiện tự đánh giá chất lượng thống kê và biên soạn báo cáo tự đánh giá chất lượng thống kê

Hàng năm từ 2020

 

 

Các bảng hỏi và báo cáo tự đánh giá được biên soạn

 

4.2

Áp dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến

Từ năm 2029

Trung tâm Tin học và Thống kê

Vụ Kế hoạch, các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện áp dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến trong điều kiện cho phép của Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

5

Theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030

 

 

 

 

 

5.1

Theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện Đề án của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Hàng năm, từ 2018

Vụ Kế hoạch

Trung tâm Tin học và Thống kê, các đơn vị thuộc Bộ

Báo cáo tiến độ hàng năm và cơ sở dữ liệu về quá trình thực hiện Đề án

 

5.2

Tổ chức đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện Đề án của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2025

Vụ Kế hoạch

Trung tâm Tin học và Thống kê, các đơn vị thuộc Bộ

Báo cáo đánh giá giữa kỳ quá trình thực hiện Đề án của Bộ

 

5.3

Tổ chức tng kết quá trình thực hiện Đề án của Bộ Nông nghiệp và PTNT

2030

Vụ Kế hoạch

Trung tâm Tin học và Thống kê, các đơn vị thuộc Bộ

Báo cáo tổng kết quá trình thực hiện Đề án của Bộ

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4071/QĐ-BNN-KH   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 09/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thống kê   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4071/QĐ-BNN-KH

322

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366052