• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Quyết định 4072/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020

Tải về Quyết định 4072/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4072/QĐ-UBND

Đà Nng, ngày 25 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2017-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Lut tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Căn cứ Quyết định số 1866/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Theo Quyết định số 4286/QĐ-UBND ngày 4 tháng 7 năm 2016 của UBND thành phố về việc ban hành “Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nng giai đoạn 2016 - 2020”;

Theo Thông báo số 189/TB-VP ngày 09/6/2017 về kết luận của UBND thành phố tại phiên họp thường kỳ UBND thành phố ngày 01/6/2017;

Xét đề nghị của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tại Công văn số 424/XTĐT-HT ngày 17 tháng 7 năm 2017 về việc phê duyệt Danh mục dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư vào thành phố Đà Nng giai đoạn 2017-2020;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020 (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan trên cơ sở Danh mục ban hành tại Quyết định này xây dựng tài liệu, thông tin về các dự án kêu gọi đầu tư của thành phố; tổ chức các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư; tham mưu UBND thành phố điều chỉnh Danh mục phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành và Chủ tịch các quận huyện, của thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thườ
ng trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: CPVP;
- Lưu: VT, TH, XTĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

DANH MỤC

DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4072 ngày 25 tháng 7 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nng)

STT

Tên dự án

Địa điểm

Diện tích đất sử dụng dự kiến (m2)

Thông số kỹ thuật

Tổng vốn đầu tư (dự kiến)

Hình thức đầu tư

Lĩnh vực giáo dục, đào tạo: 05 dự án

1

Trường Đại học Quốc tế

Làng Đại học Quốc tế, xã Hòa Nhơn và Hòa Phú, huyện Hòa Vang

Theo đề nghị của nhà đầu tư

- Diện tích quy hoạch Làng đại học: 2.741.125 m2

- Đã có phê duyệt Sơ đồ ranh giới sử dụng đất Làng đại học

1.138 tỷ đồng ≈ 50 triệu USD

100% vốn NĐT

2

Khu Đô thị Đại học

Phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn

200.000

Đang xây dựng phương án quy hoạch

342 tỷ đồng ≈ 15 triệu USD

100% vốn NĐT

3

Trường đào tạo liên cấp quốc tế

TP. Đà Nng

Theo đề nghị của nhà đầu tư

 

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn NĐT

4

Trung tâm đào tạo kỹ năng sống quốc tế

Khe Răm, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang

460.000

Đã được phê duyệt sơ đồ ranh giới

227,7 tỷ đồng ≈  10 triệu USD

100% vốn NĐT

……

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại: 09 dự án

11

Công viên Bách Thảo

Xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang

2.000.000

 

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn NĐT; PPP

12

Công viên Văn hóa lch sử Ngũ Hành Sơn

Phường Hòa Hải, qun Ngũ Hành Sơn

924.600

- Đang nghiên cứu lập hồ sơ dự án đầu tư

- Đang thực hiện giải tỏa, đền bù

2.000 tỷ đồng ≈ 87 triệu USD

PPP (BOO), 100% vốn NĐT

13

Trung tâm mua sm giải trí ngầm

Bãi tắm Sơn Thủy, phường Hòa Hải, qun Ngũ Hành Sơn

30.921

- Đã được phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng phần nổi (công viên và bãi tắm công cộng)

- Phần công trình ngầm sẽ được UB phê duyệt sau khi lựa chọn được nhà đầu tư

910,8 tỷ đồng ≈ 40 triệu USD

100% vốn NĐT

14

Công viên khu vực cầu Nguyễn Văn Trỗi

Cầu Nguyễn Văn Trỗi và khuôn viên 2 đu cầu (Quận Sơn Trà, Quận Hải Châu)

Nút phía Tây (quận Hi Châu): 76.324

Nút phía Đông (quận Sơn Trà): 31.885

- Mật độ xây dựng nút phía Tây: 2.39%

- Mật độ xây dựng nút phía Đông: 2,08%

400 tỷ đồng ≈ 17 triệu USD

100% vn NĐT

15

Trường quay Đà Nng

Xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang

500.000 - 700.000

 

150 - 200 tỷ đồng ≈ 6.59 - 8.78 triệu USD

PPP

16

Cầu tàu và bến du thuyền

Khu vực Sông Hàn, quận Sơn Trà và quận Hải Châu

 

- Đã có Sơ đồ phê duyệt vị trí

Nhà đầu tư đxuất

100% vốn NĐT

17

Làng ẩm thực quốc tế

Khu vực phía Nam cầu Cẩm Lệ, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ

20.000

- Đã được: phê duyệt Sơ đồ ranh giới

- Công tác giải phóng mặt bằng đã được thực hiện một phần

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn NĐT

18

Trường đua chó

Phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ

80.000

 

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn NĐT

19

Trường đua ngựa

Phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ

500.000

 

4.554 tỷ đồng ≈ 200 triệu USD

100% vốn NĐT

Lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: 07 dự án

20

Sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao

Huyện Hòa Vang

- Xã Hòa Ninh: 350.000

- Xã Hòa Phú: 221.000

- Xã Hòa Phong: 200.000

 

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn NĐT

21

Khu chăn nuôi tập trung gia súc, gia cầm

Xã Hòa Khương và Hòa Bắc, huyện Hòa Vang

- Khu chăn nuôi tập trung xã Hòa Khương: 300.000

- Khu chăn nuôi tập trung Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc: 2.300.000

 

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn NĐT

22

Sản xuất giống nấm và sản xuất thương phẩm nấm ăn, nấm dược liệu

Khu vực phía Nam xưởng may công nghiệp Hòa Quý thuộc khu tái định cư Làng đại học, quận Ngũ Hành Sơn - Huyện Hòa Vang

100.000

 

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn NĐT

23

Trồng cây dược liệu

Thôn Đông Lâm, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang

300.000

 

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn NĐT

24

Đầu tư mở rộng nâng cấp cảng cá kết hợp làng chài du lịch Thọ Quang

Phường Thọ Quang, quận Sơn Trà

830.000

 

1593,9 tỷ đồng ≈ 70 triệu USD

100% vốn NĐT; PPP

25

Nuôi trồng, khai thác thủy sản kết hợp với du lịch sinh thái

Xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang

500.000

 

113,85 tỷ đồng ≈ 5 triệu USD

100% vốn NĐT

26

Trồng rừng thâm canh cây gỗ lớn

Huyện Hòa Vang

50.000.000

 

227,7 tỷ đồng ≈ 10 triệu USD

100% vn NĐT

Lĩnh vực cơ sở hạ tầng: 17 dự án

27

Khu Công viên phần mềm số 2

Khu vực chân cầu Thuận Phước, quận Hải Châu

150.000

Hoàn thành việc lập dự án đầu tư, thi tuyển kiến trúc, thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, định vị cắm mốc ranh giới sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng

3415,5 tỷ đồng ≈ 150 triệu USD

100% vốn NĐT

28

Khu Công nghệ thông tin tập trung số 2

Xã Hòa Ninh và Hòa Sơn, huyện Hòa Vang

556.200

Hoàn thành việc lập dự án đầu tư, thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, định vị cắm mốc ranh giới sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng, công bố quy hoạch

319,2 tỷ đồng ≈ 14 triệu USD

PPP (BOT)

29

Khu công nghiệp Hòa Ninh

Xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang.

4.000.000

Đã có sơ đồ ranh giới

Nhà đầu tư đxuất

100% vốn NĐT

30

Khu công nghiệp Hòa Nhơn

Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang

4.054.937

Đã có sơ đồ ranh giới

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn NĐT

31

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thôn Trung Nghĩa, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang

1.170.000

 

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn NĐT

32

Nhà xưởng cho thuê dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Khu công nghệ cao Đà Nng

28.600 - 35.000

 

1.138,5 tỷ đồng ≈ 50 triệu USD

100% vốn NĐT; PPP

33

Hệ thống giao thông vn tải công cộng khối lượng ln

TP. Đà Nng

 

Nhà đầu tư góp: 59.400 tỷ đồng, NSTP góp: 2.600 tỷ đồng

62.000 tỷ đồng ≈ 2.700 triệu USD

PPP

34

Trung tâm Logictics Đà Nng

TP. Đà Nng

200.000

 

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn NĐT

35

Cảng Liên Chiểu

Quận Liên Chiểu

 

- Hoàn thành Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

- Đang kêu gọi hỗ trợ lập báo cáo nghiên cứu khả thi

- Giai đoạn khởi động đến năm 2022: Khu bến đảm bảo khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải đến 100.000 DWT, tàu container có sức chở từ 6.000 đến 8.000 TEU, năng lực thông qua Cảng năm 2022 khoảng 5 triệu tấn/năm

- Dự án bao gồm 02 hợp phần:

+ Hợp phần A do Nhà nước đầu tư gồm Kè chắn sóng, đê chắn sóng, nạo vét luồng tàu; tổng vốn đầu tư dự kiến 3.426 tỷ đồng ≈ 150,1 triệu USD.

+ Hợp phần B do tư nhân đầu tư gồm bến số 01 và bến số 02; tổng vốn đầu tư dự kiến 3.951 tỷ đồng ≈ 173,5 triệu USD

7.378 tỷ đồng ≈ 324 triệu USD

PPP (BOO, BOOT)

36

Di dời ga đường sắt và tái phát triển đô thị thành phố Đà Nng

Quận Liên Chiểu và quận Hải Châu

 

- Đã lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

- Xây dựng mới 18,21km đường sắt và cải tạo 7 km đường sắt cũ;

- Xây dựng nhà ga hành khách mới (diện tích 43,1 ha);

- Xây dựng ga hàng hóa mới (diện tích 80,1 ha);

- Nâng cấp ga hàng hóa Lệ Trạch (diện tích 9,6 ha);

- Xây dựng 1 cầu đường sắt vượt sông Cu Đê và 5 cầu đường bộ vượt đường sắt

- Quy hoạch phát triển đô thị tích hợp, hiện đại khu vực xung quanh nhà ga đường sắt mới; quy hoạch tái phát triển khu đô thị khu vực nhà ga đường sắt hiện nay ở trung tâm thành phố

- Vốn đầu tư cho dự án di dời ga đường sắt: 5.764 tỷ đồng; vốn đầu tư cho dự án tái phát triển đô thị thành phố Đà Nng: 9.677 tỷ đồng.

15.441 tỷ đồng ≈ 678 triệu USD

PPP, khai thác quỹ đất, ODA

37

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đi ngầm cáp thông tin

Các tuyến đường trung tâm thành phố, các tuyến đường phục vụ du lịch; dự kiến 90km hệ thống bể ngầm

 

Xây dựng hầm kỹ thuật dọc các tuyến đường đlắp đặt ngầm các đường dây, cáp viễn thông, truyền hình và cáp truyn dẫn tín hiệu khác

90,3 tỷ đồng ≈ 3.966 triệu USD

PPP (BOT)

38

Khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân

Phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ

Nhà đầu tư đề xuất

 

Nhà đầu tư đề xuất

PPP

39

Bãi đỗ xe ngầm

Khu vực công viên nút giao thông Trần Cao Vân - Đống Đa - Ông ích Khiêm, Quận Hải Châu

4.006

 

194 tỷ đồng ≈ 8,52 triệu USD

PPP

40

Cụm công nghiệp Cẩm Lệ

Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ

300.000

 

Nhà đầu tư đề xuất

PPP

41

Cụm công nghiệp Hòa Nhơn

Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang

247.000

 

Nhà đầu tư đề xuất

PPP

42

Hệ thống giao thông ngầm và không gian ngầm

TP. Đà Nng

 

 

Nhà đầu tư đề xuất

PPP

43

Khơi thông sông CCò

TP. Đà Nng

 

 

8.523 tỷ đồng ≈ 374 triệu USD

PPP

Lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao: 22 dự án

44

Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời

Huyện Hòa Vang

Nhà đầu tư đề xuất

Công suất dự kiến 400 MW, trong đó Giai đoạn 1 từ 20-100 MW

3.415,5-9.108 tỷ đồng ≈ 150- 400 triu USD

100% vốn NĐT

45

Sản xuất thiết bị tự động hóa trong ngành may mặc

Khu công nghệ cao Đà Nng

30.000

 

683,1 tỷ đồng ≈ 30 triệu USD

100% vốn NĐT

46

Sản xuất các bộ vi xử lý, mạch tích hợp và bộ nhớ máy tính (trong và ngoài) có dung lượng cao

Khu công nghệ cao Đà Nng

Diện tích của dự án được xác định căn cứ vào công nghệ và suất đầu tư trên 1ha đất. Khu CNC khuyến khích các dự án có suất đầu tư tối thiểu từ 10 triệu USD/ha trở lên

 

4.554 tỷ đồng200 triệu USD

100% vốn NĐT

47

Sản xut ng compozit chịu áp lực cao và chng ăn mòn hóa chất

Khu công nghệ cao Đà Nng

 

910,8 tỷ đồng ≈ 40 triệu USD

100% vốn NĐT

48

Sản xuất thiết bị y tế kỹ thuật số: máy X-quang, máy siêu âm màu, máy điện não, máy laser y tế; động cơ, máy khoan dùng cho nha khoa

Khu công nghệ cao Đà Nng

 

1.366,2 tỷ đồng ≈ 60 triệu USD

100% vốn NĐT

49

Sản xuất vật liệu cao su kthuật, cao su tổng hợp chuyên dụng phục vụ chế tạo máy, điện, điện tử

Khu công nghệ cao Đà Nng

 

2.277 tỷ đồng ≈ 100 triệu USD

100% vốn NĐT

50

Sn xuất vật liệu bán dẫn để chế tạo mạch tổ hợp (IC) và linh kiện đin tử chuyên dụng

Khu công nghệ cao Đà Nng

 

≥ 4.554 tỷ đồng ≈ 200 triệu USD

100% vốn NĐT

51

Sn xuất vật liệu phục vụ quá trình thu, lưu trữ và chuyển hóa năng lượng mới

Khu công nghệ cao Đà Nẵng

 

≥ 113,85 tỷ đồng ≈ 5 triệu USD

100% vốn NĐT

52

Sản xuất bộ điều khiển s (CNC) cho các máy công cụ và các máy gia công chế tạo

Khu công nghệ cao Đà Nng

 

227,7 tỷ đồng ≈ 10 triệu USD

100% vốn NĐT

53

Sản xuất vật liệu siêu bn, siêu nhthân thiện với môi trường cho xây dng (cốt polyme sợi thủy tinh)

Khu công nghệ cao Đà Nng

 

≥ 569,25 tỷ đồng ≈ 25 triệu USD

100% vốn NĐT

54

Sản xuất màn hình có độ phân giải cao

Khu công nghệ cao Đà Nng

 

≥ 6.831 tỷ đồng ≈ 300 triệu USD

100% vốn NĐT

55

Sản xuất hệ thống điều khiển giao thông thông minh

Khu công nghệ cao Đà Nng

 

2.277 tỷ đồng ≈ 100 triệu USD

100% vốn NĐT

56

Sản xuất hệ thống vi cơ điện tử (MEMS), nano cơ điện tử (NEMs.) và các thiết bị ứng dụng

Khu công nghệ cao Đà Nng

 

 

100% vốn NĐT

57

Trung tâm dịch vụ thiết kế và tích hợp hệ thống điện toán đám máy

Khu công nghệ cao Đà Nng

 

113,85 tỷ đồng ≈ 5 triệu USD

100% vốn NĐT

58

Sản xuất hệ thống thiết bị điều khiển thông minh cho nhà lưới, nhà kính

Khu công nghệ cao Đà Nng

 

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn NĐT

59

Sản xuất pin, ắc quy có hiệu năng cao, dung lượng lớn

Khu công nghệ cao Đà Nng

 

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn NĐT

60

Sản xuất thiết bị ứng dụng công nghệ định vị toàn cầu

Khu công nghệ cao Đà Nng

 

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn NĐT

61

Sn xuất máy đo khoảng cách bằng laser

Khu công nghệ cao Đà Nng

 

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn NĐT

62

Sản xuất chip, cảm biến sinh học

Khu công nghệ cao Đà Nng

 

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn NĐT

63

Sản xuất th thông minh và đầu đọc thẻ thông minh

Khu công nghệ cao Đà Nẵng

 

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn NĐT

64

Sản xuất khuôn mẫu kỹ thuật có độ chính xác cao

Khu công nghệ cao Đà Nng

 

Nhà đầu tư đề xuất

100% vn NĐT

65

Sản xuất thiết bị lưu trữ dữ liệu dung lượng lớn

Khu công nghệ cao Đà Nẵng

 

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn NĐT

Lĩnh vực môi trường: 03 dự án

66

Khu liên hợp Xử lý cht thải rắn thành phố Đà Nng

Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang.

 

- Công sut 1500 tấn/ngày

- Đã hoàn thành Nghiên cứu khả thi dự án

2.200 tỷ đồng ≈ 96 triệu USD

100% vốn NĐT

67’

Xử lý nước thải trong Khu Công nghiệp Hòa Khánh

Khu công nghiệp Hòa Khánh

 

- Nâng cấp Trạm xử lý nước thải tập trung với công suất 50.000m3/ngày đêm

- Đã hoàn thành nghiên cứu tiền khả thi

500 tỷ đồng ≈ 22 triệu USD

100% vốn NĐT

68

Ci thiện môi trường nước thành phố Đà Nng

TP. Đà Nng

 

- Xây dựng tuyến cống bao tại lưu vực Sơn Trà và Phú Lộc với chức năng chứa nước nhằm thu gom và chuyển vtrạm xử lý toàn bộ nước thải của người dân đã đấu nối vào mạng lưới thoát nước và thu gom nước mưa bẩn trong 30 phút ban đầu để xử lý. Việc xây dựng tuyến cống bao này với mục đích không cho nước thải chảy ra biển Đà Nng.

- Trạm XLNT Sơn Trà, Phú Lộc: Nâng công suất Trạm XLNT Sơn Trà 36.000 m3/ngày đêm, Phú Lộc 43.000 m3/ngày đêm nhằm xử lý khoảng 79.000 m3 nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường bên ngoài.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện đang thẩm định về Đề xuất dự án.

3119,49 tỷ đồng ≈ 137 triệu USD

PPP, ODA

Ghi chú: Tỷ giá quy đi 1 USD ≈ 22.770 đồng (tháng 7/2017).

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4072/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành: 25/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4072/QĐ-UBND

252

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375285