• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Kế hoạch sử dụng đất

 

Quyết định 4080/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa

Tải về Quyết định 4080/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4080/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN KHÁNH SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Văn bản số 5630/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về lập Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn tại Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017; Kết luận thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Khánh Sơn tại Thông báo số 464/TB-STNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 và Công văn số 6004/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2018 (kèm theo Biểu 01).

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 (kèm theo Biểu 02).

3. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2018 (kèm theo Biểu 03).

4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích năm 2018 (kèm theo Biểu 04).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Đồng thời, việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấp huyện đến cấp xã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng Kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; kiên quyết không giải quyết thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất các trường hợp không có trong Kế hoạch sử dụng đất.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo Kế hoạch được duyệt nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Kế hoạch sử dụng đất; các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích. Đồng thời, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác giám sát sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Du lịch và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Biểu 01

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN KHÁNH SƠN, TỈNH KHÁNH HÒA

(Kèm theo Quyết định số 4080/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT Tô Hạp

Xã Ba Cụm Bắc

Xã Ba Cụm Nam

Xã Sơn Trung

Xã Sơn Hiệp

Xã Sơn Bình

Xã Sơn Lâm

Xã Thành Sơn

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (1+2+3)

 

33.852,76

1.677,47

3.785,34

4.308,64

3.341,53

3.413,28

4.759,62

5.204,50

7.362,38

1

Đất nông nghiệp

NNP

25.954,28

1.158,00

2.962,50

3.872,89

2.521,01

3.040,66

4.586,74

3.578,60

4.233,88

1.1

Đất trồng lúa

LUA

135,57

12,15

49,74

8,97

19,58

16,25

21,32

3,95

3,61

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

134,42

12,15

49,64

8,97

19,58

15,20

21,32

3,95

3,61

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1.272,30

109,67

196,11

162,76

107,89

127,71

313,10

88,64

166,42

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

3.152,95

277,50

1.223,71

166,55

209,35

241,03

428,34

386,95

219,53

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

11.872,74

29,05

543,86

2.809,34

244,02

938,22

2.208,58

2.086,23

3.013,44

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

1.881,65

 

 

 

982,80

460,29

438,56

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

7.622,56

727,65

947,02

724,74

954,82

1.253,93

1.173,71

1.010,23

830,46

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

16,51

1,98

2,07

0,53

2,55

3,23

3,13

2,60

0,42

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

1.686,28

125,04

167,08

59,89

812,49

131,07

127,50

125,09

138,12

2.1

Đất quốc phòng

CQP

690,83

3,09

 

 

687,23

 

 

0,51

 

2.2

Đất an ninh

CAN

0,78

0,72

 

 

 

 

 

0,06

 

2.3

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

13,58

1,06

 

 

 

12,52

 

 

 

2.4

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

0,69

0,33

0,18

0,02

 

 

 

0,14

0,02

2.5

Đất phát triển hạ tầng

DHT

292,43

42,87

55,12

22,74

35,82

29,99

44,36

35,39

26,13

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất cơ sở văn hóa

DVH

0,75

0,75

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất cơ sở y tế

DYT

2,37

0,08

0,16

0,22

1,17

0,21

0,12

0,31

0,10

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

23,91

4,05

3,99

0,90

6,28

1,24

2,52

3,25

1,68

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

6,30

0,01

0,37

1,02

3,00

0,21

0,99

0,70

 

2.6

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

1,60

 

 

1,60

 

 

 

 

 

2.7

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

8,30

 

3,50

 

 

4,80

 

 

 

2.8

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

6,94

 

0,61

 

3,60

0,63

0,51

0,92

0,67

2.9

Đất ở tại nông thôn

ONT

138,26

 

30,18

14,56

30,47

17,65

16,90

11,97

16,53

2.10

Đất ở tại đô thị

ODT

16,55

16,55

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

10,18

5,14

1,93

0,76

0,37

0,51

0,65

0,31

0,51

2.12

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

0,29

0,26

 

 

 

 

 

0,03

 

2.13

Đất cơ sở tôn giáo

TON

4,49

3,99

 

 

0,50

 

 

 

 

2.14

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ

NTD

17,86

0,91

2,79

4,89

1,05

3,47

1,84

1,19

1,72

2.15

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

4,67

1,33

0,31

0,43

0,51

0,47

0,22

1,21

0,19

2.16

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

478,27

48,78

72,45

14,85

52,90

60,60

63,01

73,36

92,32

2.17

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

0,56

 

0,01

0,04

0,04

0,43

0,01

 

0,03

3

Đất chưa sử dụng

CSD

6.212,20

394,43

655,76

375,86

8,03

241,55

45,38

1.500,81

2.990,38

4

Đất đô thị*

KDT

1.677,47

1.677,47

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 02

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN KHÁNH SƠN, TỈNH KHÁNH HÒA

(Kèm theo Quyết định số 4080/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT Tô Hạp

Xã Ba Cụm Bắc

Xã Ba Cụm Nam

Xã Sơn Trung

Xã Sơn Hiệp

Xã Sơn Bình

Xã Sơn Lâm

Xã Thành Sơn

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+...+(12)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

69,62

7,78

8,13

3,54

13,68

19,61

1,12

13,02

2,74

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

2,57

0,04

0,04

 

2,39

0,06

 

 

0,04

 

Trong đó: Đất chuyên lúa nước

LUC/PNN

2,51

0,04

0,04

 

2,39

 

 

 

0,04

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

21,49

2,37

0,79

0,30

5,06

11,45

0,41

0,60

0,51

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

35,24

3,96

6,05

1,64

3,73

5,30

0,55

11,82

2,19

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

10,32

1,41

1,25

1,60

2,50

2,80

0,16

0,60

 

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

84,98

7,00

36,42

3,50

5,70

3,50

14,00

8,66

6,20

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

16,66

3,50

 

 

2,50

 

6,00

2,16

2,50

2.2

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất trồng cây lâu năm

RSX/CLN

30,42

 

30,42

 

 

 

 

 

 

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

0,14

 

 

 

0,10

 

 

 

0,04

Biểu 03

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN KHÁNH SƠN, TỈNH KHÁNH HÒA

(Kèm theo Quyết định số 4080/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT Tô Hạp

Xã Ba Cụm Bắc

Xã Ba Cụm Nam

Xã Sơn Trung

Xã Sơn Hiệp

Xã Sơn Bình

Xã Sơn Lâm

Xã Thành Sơn

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+...+(12)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

Tổng

 

53,66

9,52

7,87

1,60

13,53

6,70

0,34

11,50

2,59

1

Đất nông nghiệp

NNP

50,57

7,09

7,56

1,59

13,43

6,62

0,34

11,42

2,52

1.1

Đất trồng lúa

LUA

2,39

 

 

 

2,39

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

2,39

 

 

 

2,39

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

10,43

2,22

0,66

0,10

5,01

1,99

 

 

0,45

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

29,19

3,46

5,65

1,49

3,53

1,83

0,34

10,82

2,07

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX

8,56

1,41

1,25

 

2,50

2,80

 

0,60

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3,09

2,44

0,31

0,01

0,10

0,08

 

0,08

0,07

2.1

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

0,51

0,43

 

 

0,04

 

 

0,04

 

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

0,35

0,35

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất giao thông

DGT

0,16

0,08

 

 

0,04

 

 

0,04

 

2.2

Đất ở tại nông thôn

ONT

0,11

 

0,03

0,01

 

 

 

0,04

0,03

2.3

Đất ở tại đô thị

ODT

0,08

0,08

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,25

 

0,25

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,04

 

 

 

 

 

 

 

0,04

2.7

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

2,10

1,93

0,03

 

0,06

0,08

 

 

 

Biểu 04

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2018 CỦA HUYỆN KHÁNH SƠN, TỈNH KHÁNH HÒA

(Kèm theo Quyết định số 4080/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT Tô Hạp

Xã Ba Cụm Bắc

Xã Ba Cụm Nam

Xã Sơn Trung

Xã Sơn Bình

Xã Sơn Lâm

Xã Thành Sơn

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+…+(11)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

Tổng cộng (1+2)

 

57,58

0,30

10,50

15,50

0,50

0,05

13,15

17,58

1

Đất nông nghiệp

NNP

54,20

 

10,50

15,50

 

 

12,70

15,50

1.1

Đất rừng sản xuất

RSX

54,20

 

10,50

15,50

 

 

12,70

15,50

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3,38

0,30

 

 

0,50

0,05

0,45

2,08

2.1

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1,00

0,30

 

 

 

0,05

0,45

0,20

-

Đất giao thông

DGT

0,50

 

 

 

 

0,05

0,25

0,20

-

Đất thủy lợi

DTL

0,50

0,30

 

 

 

 

0,20

 

2.2

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

1,17

 

 

 

0,50

 

 

0,67

2.3

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

1,21

 

 

 

 

 

 

1,21

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4080/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 29/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4080/QĐ-UBND

97

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382666