• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

Văn bản pháp luật về Xúc tiến đầu tư

 

Quyết định 4085/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành không đưa vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

Tải về Quyết định 4085/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4085/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 17 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH KHÔNG ĐƯA VÀO GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 3257/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam, trên cơ sở bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Kế hoạch số 6308/KH-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh về rà soát thủ tục hành chính, thực hiện phân cấp, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh.

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 59 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị: Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Ngoại vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế; BQL khu kinh tế mở Chu Lai không đưa vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh (có phụ lục danh mục TTHC kèm theo).

Điều 2. Các sở, ban, ngành nêu trên có trách nhiệm tổ chức niêm yết công khai danh mục TTHC không đưa vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC của đơn vị để các tổ chức, cá nhân được biết.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Trí Thanh

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH KHÔNG ĐƯA VÀO GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4085 /QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí

2

Thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ KHÔNG ĐƯA VÀO GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4085 /QĐ-UBND ngày 17 / 11 /2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ

2

Thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 17 pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo

3

Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại khoản 2, Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

4

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham của tín đồ ngoài huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh.

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ KHÔNG ĐƯA VÀO GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4085 /QĐ-UBND ngày 17 / 11 /2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Thẩm định phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài thuộc thẩm quyền của Giám đốc sở

Thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài

 

PHỤ LỤC 4

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN KHÔNG ĐƯA VÀO GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4085/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý

2

Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý

3

Thẩm định, Phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thuộc địa phương quản lý

4

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích khu rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý

5

Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

6

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

7

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý

8

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý

9

Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh

10

Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch khu rừng đặc dụng do địa phương quản lý

11

Xác nhận của CCKL đối với: lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên; lâm sản sau chế biến từ gỗ nhập khẩu, gỗ sau xử lý tịch thu (đối với hộ gia đình, cá nhân và cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản có vi phạm các quy định của nhà nước về hồ sơ lâm sản hoặc chấp hành chưa đầy đủ các quy định của nhà nước); lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc TW; động vật rừng được gây nuôi trong nước và bộ phận, dẫn xuất của chúng (đối với địa phương không có Hạt kiểm lâm)

12

Xác nhận của HKL rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đối với lâm sản xuất ra có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và lâm sản sau xử lý tịch thu

13

Xác nhận của Chi cục Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu; cây xử lý tịch thu (đối với các địa phương không có Hạt Kiểm lâm)

14

Xác nhận của HKL các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong rừng đặc dụng hoặc rừng phòng hộ và cây xử lý tịch thu thuộc phạm vi quản lý của Hạt Kiểm lâm (đối với các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ có Hạt Kiểm lâm thuộc tỉnh)

15

Lưu giữ, sưu tầm mẫu vật, nguồn gien sinh vật rừng thuộc nhóm thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trong khu rừng đặc dụng vì mục đích khoa học (Phạm vi giải quyết của BQL rừng đặc dụng)

16

Lưu giữ, sưu tầm mẫu vật, nguồn gien sinh vật rừng thông thường trong khu rừng đặc dụng vì mục đích khoa học (Phạm vi giải quyết của BQL rừng đặc dụng)

17

Nghiên cứu khoa học trong rừng đặc dụng của các tổ chức, cá nhân trong nước (Phạm vi giải quyết của BQL rừng đặc dụng)

18

Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích không phải lâm nghiệp

19

Chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh

20

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

21

Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản

22

Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

23

Cấp đổi và cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

24

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

25

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

26

Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm

 

PHỤ LỤC 5

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÔNG ĐƯA VÀO GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4085/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

2

Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND

3

Đề xuất và lựa chọn đề xuất các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ

4

Thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm A sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ

5

Thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình, dự án, phi dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, trừ chương trình dự án nhóm A

6

Thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

7

Thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

8

Thẩm định và phê duyệt đầu tư dự án đầu tư (không có cấu phần xây dựng) sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

9

Thẩm định và phê duyệt đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

10

Thẩm định và phê duyệt đầu tư phi dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

11

Xác nhận chuyên gia

 

PHỤ LỤC 6

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BQL KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI KHÔNG ĐƯA VÀO GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4085/QĐ-UBND ngày 17/ 11 /2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

2

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

 

PHỤ LỤC 7

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ KHÔNG ĐƯA VÀO GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4085/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Duyệt dự trù thuốc thành phẩm gây nghiện, hướng tâm thần, thuốc thành phẩm tiền chất cho công ty bán buôn, cơ sở bán lẻ thuốc, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài ngành (trừ các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông vận tải) cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo chuyên ngành Y - dược.

2

Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

3

Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên

4

Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi

5

Cấp giấy khám sức khỏe cho người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự

6

Khám sức khỏe định kỳ

7

Cấp Giấy khám sức khoẻ của người lái xe

8

Khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tô

9

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh

10

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

11

Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

12

Đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

13

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc đối với các cơ sở khám, chữa bệnh (đơn vị) công lập địa phương trực thuộc UBND tỉnh, thành phố

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4085/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam   Người ký: Lê Trí Thanh
Ngày ban hành: 17/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4085/QĐ-UBND

140

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373778