• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 4091/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý lao động nước ngoài, lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên

Tải về Quyết định 4091/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4091/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI, LĨNH VC VIC LÀM THUC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 13 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý lao động nước ngoài, lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP
UBND tỉnh: Đ/c Tôn;
- Trung tâm Thông tin tỉnh
;
- Lưu VT, KSTT.trangnt.

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI, LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 4091/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Phần I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Stt

Tên thủ tc hành chính

I

Lĩnh vực quản lý lao động nước ngoài

1

Thủ tục đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày

2

Thủ tục đăng ký Hp đồng cá nhân

II

Lĩnh vc vic làm

1.

Thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài

2.

Thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

3.

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

4.

Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

5.

Thủ tục hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm.

6.

Thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

7.

Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng.

8.

Thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

9.

Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

10.

Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

11.

Thủ tục giải quyết hỗ trợ học nghề

Phần II: NỘI DUNG CỤ THCỦA TỪNG QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI, LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC THM QUYN GIẢI QUYT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN

I. Lĩnh vực quản lý lao động nước ngoài

1. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký Hp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/2 ngày

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

01 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Công chức được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ

04 ngày

Bước 4

Xem xét, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

01 ngày

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả cho bộ phận một cửa

Công chức được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ

01 ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC (Công văn chấp thuận)

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/2 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày

2. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký Hp đồng cá nhân

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/2 ngày

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

1/2 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Công chức được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ

1,5 ngày

Bước 4

Xem xét, trình lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

1/2 ngày

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả cho bộ phận một cửa

Công chức được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho người lao động (Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cá nhân)

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/2 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

05 ngày làm việc

II. Lĩnh vc vic làm

1. Tên thủ tục hành chính: Báo cáo giải trình nhu cu, thay đi nhu cu sử dụng lao động người nước ngoài

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Một cửa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/2 ngày

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình lãnh đạo phòng

Công chức được giao xử lý hồ sơ

09 ngày

Bước 4

Xem xét, trình lãnh đạo Sở phê duyệt Dự thảo kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01 ngày

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Sở

02 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Công chức tại Bộ phận Một cửa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/2 ngày

Tổng thi gian giải quyết TTHC

15 ngày làm vic

2. Quy trình nội bộ thủ tục hành chính: Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý h

Công chức tại Bộ phận Một cửa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/2 ngày

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

1/2 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo Giấy phép lao động, trình lãnh đạo phòng

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1,5 ngày

Bước 4

Xem xét, trình lãnh đạo Sở phê duyệt Giấy phép lao động

Lãnh đạo phòng chuyên môn

1/2 ngày

Bước 5

Phê duyệt Giấy phép lao động

Lãnh đạo Sở

01 ngày

Bước 6

Chuyển kết Giấy phép lao động cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Công chức tại Bộ phận Một cửa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/2 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

05 ngày làm việc

3. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý h

Công chức tại Bộ phận Một cửa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/4 ngày

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

1/4 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo Giấy phép lao động, trình lãnh đạo phòng

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 4

Xem xét, trình lãnh đạo Sở phê duyệt Giấy phép lao động

Lãnh đạo phòng chuyên môn

1/4 ngày

Bước 5

Phê duyệt Giấy phép lao động

Lãnh đạo Sở

1/4 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1/4 ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Công chức tại Bộ phận Một cửa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

02 ngày làm vic

4. Tên thủ tục hành chính: Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cp giy phép lao động

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý h

Công chức tại Bộ phận Một cửa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/4 ngày

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

1/4 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo Giấy phép lao động, trình lãnh đạo phòng

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

Bước 4

Xem xét, trình lãnh đạo Sở phê duyệt Giấy phép lao động

Lãnh đạo phòng chuyên môn

1/4 ngày

Bước 5

Phê duyệt Giấy phép lao động

Lãnh đạo Sở

1/4 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1/4 ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Công chức tại Bộ phận Một cửa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

02 ngày làm vic

5. Tên thủ tục hành chính: Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận nhu cầu của người lao động về tư vấn, giới thiệu việc làm theo mẫu Phiếu Tư vấn, giới thiệu việc làm

Cán bộ, viên chức Bộ phận Một cửa, Sở lao động - thương binh và Xã hội

Trong ngày làm việc

Bước 2

Thực hiện tư vấn việc làm trên cơ sở nhu cầu của người lao động và thông tin tuyển dụng của người sử dụng lao động

Bước 3

Thực hiện Giới thiệu việc làm khi có việc làm phù hợp

Tổng thời gian giải quyết TTHC

Trong ngày làm việc

6. Tên thủ tục hành chính: Giải quyết hưởng trợ cp tht nghiệp

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho Trung tâm dịch vụ việc làm xử lý hồ sơ

Viên chức tại Bộ phận Một cửa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/2 ngày

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho Phòng chuyên môn của Trung tâm dịch vụ việc làm xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm

01 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình Lãnh đạo Trung tâm

Phòng chuyên môn của Trung tâm dịch vụ việc làm

13 ngày

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm

01 ngày

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Sở

03 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Phòng chuyên môn của Trung tâm dịch vụ việc làm

01 ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân

Viên chức tại Bộ phận Một cửa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/2 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

20 ngày làm vic

7. Tên thủ tục hành chính: Thông báo vviệc tìm việc làm hng tháng

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận nhu cầu của người lao động về tư vấn, giới thiệu việc làm theo mẫu Phiếu Tư vấn, giới thiệu việc làm

Viên chức tại Bộ phận Một cửa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không quy định

Bước 2

Thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm

Bước 3

Tiếp nhận thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng của người lao động

Bước 4

Ký xác nhận về việc thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng của người lao động

Tổng thời gian giải quyết TTHC

Không quy định

8. Tên thủ tục hành chính: Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển Trung tâm Dịch vụ việc làm xử lý hồ sơ

Viên chức tại Bộ phận Một cửa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/4 ngày

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho Phòng chuyên môn của Trung tâm xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm

1/4 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết TTHC, trình Lãnh đạo Trung tâm

Phòng chuyên môn của Trung tâm

1/2 ngày

Bước 4

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm

1/4 ngày

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Sở

1/4 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Phòng chuyên môn của Trung tâm dịch vụ việc làm

1/4 ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC

Viên chức tại Bộ phận Một cửa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

02 ngày làm vic

9. Tên thủ tục hành chính: Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển Trung tâm dịch vụ việc làm xử lý hồ sơ

Viên chức tại Bộ phận Một cửa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/4 ngày

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho Phòng chuyên môn của Trung tâm dịch vụ việc làm xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Trung tâm dịch vụ việc làm

1/4 ngày

Bước 3

Xem xét, xác nhận thời gian người lao động đã hưởng bảo hiểm thất nghiệp, dự thảo Giấy giới thiệu về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Phòng chuyên môn của Trung tâm dịch vụ việc làm

01 ngày

Bước 4

Trình lãnh đạo trung tâm Dự thảo Giấy giới thiệu

Lãnh đạo phòng chuyên môn của Trung tâm Dịch vụ việc làm

1/2 ngày

Bước 5

Xem xét, ban hành Giấy giới thiệu về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm

1/2 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Phòng chuyên môn của Trung tâm dịch vụ việc làm

1/4 ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC

Viên chức tại Bộ phận Một cửa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

03 ngày làm vic

10. Tên thủ tục hành chính: Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển Trung tâm dịch vụ việc làm xử lý hồ sơ

Viên chức tại Bộ phận Một cửa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/4 ngày

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho Phòng chuyên môn của Trung tâm dịch vụ việc làm xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Trung tâm dịch vụ việc làm

1/4 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi chuyển đến tiếp tục chi trả trợ cấp thất nghiệp

Phòng chuyên môn của Trung tâm dịch vụ việc làm

01 ngày

Bước 4

Trình lãnh đạo Trung tâm Dự thảo văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi chuyển đến tiếp tục chi trả trợ cấp thất nghiệp

Lãnh đạo phòng chuyên môn của Trung tâm Dịch vụ việc làm

1/2 ngày

Bước 5

Xem xét, ban hành văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi chuyển đến tiếp tục chi trả trợ cấp thất nghiệp

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm

1/2 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Phòng chuyên môn của Trung tâm dịch vụ việc làm

1/4 ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC

Viên chức tại Bộ phận Một cửa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/4 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

03 ngày làm vic

11. Tên thủ tục hành chính: Giải quyết htrợ học ngh

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển Trung tâm dịch vụ việc làm xử lý hồ sơ

Viên chức tại Bộ phận Một cửa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/2 ngày

Bước 2

Duyệt hồ sơ, chuyển cho Phòng chuyên môn của Trung tâm dịch vụ việc làm xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Trung tâm dịch vụ việc làm

01 ngày

Bước 3

Xem xét, thm định, xử lý hồ sơ. Dự thảo quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động, trình Lãnh đạo Trung tâm

Phòng chuyên môn của Trung tâm dịch vụ việc làm

06 ngày

Bước 4

Phê duyệt, trình Lãnh đạo Sở quyết định

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm

01 ngày

Bước 5

Phê duyệt quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động

Lãnh đạo Sở

05 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Một cửa

Phòng chuyên môn của Trung tâm dịch vụ việc làm

01 ngày

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC

Viên chức tại Bộ phận Một cửa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1/2 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

15 ngày làm vic

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4091/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên   Người ký: Vũ Hồng Bắc
Ngày ban hành: 19/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4091/QĐ-UBND

42

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441715