• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 41/2014/QĐ-UBND bổ sung giá đất điểm dân cư Phú Hiệp 3 tại thị trấn Hòa Hiệp Trung và Khu dân cư số 5 (dọc Quốc lộ 1) tại thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa vào Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2014

Tải về Quyết định 41/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2014/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 03 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG GIÁ ĐẤT ĐIỂM DÂN CƯ PHÚ HIỆP 3 TẠI THỊ TRẤN HÒA HIỆP TRUNG VÀ KHU DÂN CƯ SỐ 5 (DỌC QUỐC LỘ 1) TẠI THỊ TRẤN HÒA VINH, HUYỆN ĐÔNG HÒA VÀO BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Công văn số 242/HĐND ngày 27/10/2014 của Thường trực HĐND Tỉnh về bổ sung giá đất điểm dân cư Phú Hiệp 3 tại thị trấn Hòa Hiệp Trung và Khu dân cư số 5 (dọc Quốc lộ 1) tại thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 340/TTr-STNMT ngày 13/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung giá đất điểm dân cư Phú Hiệp 3 tại thị trấn Hòa Hiệp Trung và Khu dân cư số 5 (dọc Quốc lộ 1) tại thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2014, ban hành kèm theo Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND Tỉnh, cụ thể như sau:

1. Điểm dân cư Phú Hiệp 3, tại thị trấn Hòa Hiệp Trung:

- Đường rộng 25m: 630.000 đồng/m2;

- Đường rộng 16m: 420.000 đồng/m2;

- Đường rộng 12m: 380.000 đồng/m2;

- Đường rộng 06m: 350.000 đồng/m2.

2. Khu dân cư số 5 (dọc Quốc lộ 1), thị trấn Hòa Vinh:

Đường rộng 10m: 1.100.000 đồng/m2.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/11/2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Ẩn

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 41/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Nguyễn Ngọc Ẩn
Ngày ban hành: 03/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 41/2014/QĐ-UBND

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258309