• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 41/2014/QĐ-UBND quy định Chương trình huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng trường mầm non công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Tải về Quyết định 41/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2014/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH HUY ĐỘNG VỐN, CHO VAY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 14 tháng 6 năm 2014 của Hội đồng nhân dân Thành phố về hỗ trợ công tác giáo dục mầm non Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn Ngân sách nhà nước của Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 10075/STC-ĐTSC ngày 07 tháng 11 năm 2014 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 5689/STP-VB ngày 13 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Chương trình huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng trường mầm non công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố và các tổ chức tín dụng đã đăng ký tham gia chương trình, Chủ đầu tư các dự án xây dựng trường mầm non công lập và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- Thường trực UBND.TP;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Sở Tư pháp;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV, TTCB, THKH (5b);
- Lưu: VT, (THKH/Qt) MH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HUY ĐỘNG VỐN, CHO VAY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định trình tự, thủ tục việc huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng trường mầm non công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các dự án đầu tư xây dựng trường mầm non công lập đảm bảo phù hợp quy hoạch được duyệt, được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua chủ trương đầu tư, đã có sẵn đất sạch hoặc đã thực hiện xong bồi thường giải phóng mặt bằng để đủ điều kiện khởi công thực hiện ngay và được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận thực hiện theo Chương trình huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng trường mầm non công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Nguồn vốn thực hiện

Vay vốn của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố và các tổ chức tín dụng đăng ký tham gia Chương trình huy động vốn đầu tư xây dựng trường mầm non công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng năm ngân sách Thành phố sẽ bố trí kế hoạch vốn cho chủ đầu tư theo từng dự án cụ thể để trả nợ gốc và lãi vay.

Chương II

CƠ CHẾ THỰC HIỆN

Điều 4. Chủ thể vay vốn, chủ đầu tư dự án

Chủ thể vay vốn đồng thời là chủ đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng trường mầm non công lập là Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình các quận, huyện.

Điều 5. Tổ chức tín dụng, Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước cho vay vốn

Các tổ chức tín dụng, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố đăng ký với Sở Tài chính hạn mức vốn cho vay và cam kết chấp hành đầy đủ các điều kiện của Chương trình huy động vốn đầu tư xây dựng trường mầm non công lập (thời hạn cho vay, lãi suất...); trên cơ sở đó Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố phân bổ danh mục công trình vay vốn cụ thể cho từng tổ chức tín dụng, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố.

Điều 6. Trình tự thủ tục đầu tư xây dựng

1. Trình tự thủ tục đầu tư xây dựng các dự án trường mầm non công lập theo Chương trình này thực hiện tương tự như các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện phê duyệt, điều chỉnh Quyết định đầu tư các dự án theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại khoản 1 Công văn số 1346/UBND-ĐT ngày 29 tháng 3 năm 2014 về thẩm quyền quyết định đầu tư các dự án xây dựng trường mầm non sử dụng vốn ngân sách thành phố; ghi rõ nguồn vốn thực hiện dự án là từ vốn vay theo Chương trình huy động vốn đầu tư xây dựng trường mầm non công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ngân sách thành phố bố trí kế hoạch vốn để trả nợ gốc và lãi vay.

Lưu ý: tổng mức đầu tư bao gồm toàn bộ chi phí dự tính của dự án được xác định theo quy định hiện hành và toàn bộ số tiền lãi vay phát sinh trong thời gian vay của hợp đồng tín dụng để thực hiện dự án.

Điều 7. Thời hạn vay, mức vốn vay, lãi suất vay vốn

1. Thời hạn vay: tối đa 08 năm/dự án, trong đó thời gian bắt đầu trả nợ gốc và lãi vay là thời gian công trình hoàn thành nhưng tối đa không quá 24 tháng kể từ ngày giải ngân vốn vay đầu tiên.

2. Mức vốn vay: tối đa trong phạm vi tổng mức đầu tư của dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Lãi suất vay vốn: theo nguyên tắc bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng (loại trả sau) của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) cộng phí quản lý không quá 02%/năm, nhưng tối đa không quá mức lãi suất huy động tiền đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng bình quân của 04 ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) công bố hàng tháng (loại trả lãi sau) cộng phí quản lý 2%/năm.

- Kỳ điều chỉnh lãi suất: 06 tháng/lần.

Điều 8. Trình tự giải ngân vốn vay

1. Khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, chủ thể vay vốn (Bên vay) lập hồ sơ đề nghị thanh toán gửi cơ quan Kho bạc nhà nước để kiểm soát, xác nhận giá trị khối lượng thực hiện. Hồ sơ, thủ tục như dự án sử dụng vốn ngân sách.

2. Trên cơ sở xác nhận của cơ quan Kho bạc nhà nước, chủ thể vay vốn làm việc với Công ty Đầu tư tài chính nhà nước Thành phố hoặc các tổ chức tín dụng cho vay vốn (gọi tắt là Bên cho vay) để được giải ngân đầy đủ, kịp thời theo điều kiện hợp đồng đã ký và tiến độ thực hiện dự án.

Điều 9. Trả nợ gốc và lãi vay

1. Sau khi công trình hoàn thành nghiệm thu, bàn giao: chủ thể vay vốn phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện làm việc với Bên cho vay thống nhất số vốn vay đã được giải ngân để lập lịch trả nợ vay của dự án bao gồm số vốn vay đã giải ngân và lãi vay phải trả trong suốt thời gian vay vốn; nợ gốc được chia đều theo số năm trả nợ vay. Lịch trả nợ được gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để bố trí kế hoạch vốn làm cơ sở để cơ quan Kho bạc nhà nước giải ngân.

2. Hàng năm, chủ đầu tư căn cứ lịch trả nợ gốc và lãi vay của dự án báo cáo Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân quận huyện đăng ký kế hoạch vốn với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

3. Thời hạn trả nợ gốc và lãi vay: định kỳ 02 lần/năm, trong khoảng thời gian 05 ngày làm việc đầu tháng 03 (lần thứ 1) và tháng 9 (lần thứ 2) hàng năm.

Điều 10. Quyết toán dự án hoàn thành

1. Sau khi dự án hoàn thành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng chủ đầu tư quyết toán dự án hoàn thành theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính như dự án sử dụng vốn ngân sách, bao gồm toàn bộ chi phí hợp pháp đã thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác, sử dụng và số tiền lãi vay trong thời gian thi công công trình.

2. Sau khi hoàn thành việc trả nợ gốc và lãi vay của dự án: chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp số tiền lãi vay và số tiền nợ gốc đã được ngân sách bố trí kế hoạch vốn hàng năm trả cho Bên cho vay, báo cáo Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện để kiểm tra, rà soát, xác nhận tổng số tiền lãi và nợ gốc đã trả cho Bên cho vay, gửi cơ quan tài chính để quyết toán bổ sung phần lãi vay vào dự án, làm cơ sở cho đơn vị tiếp nhận tài sản ghi tăng tài sản cố định theo quy định.

Chương III

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CÁC SỞ - BAN - NGÀNH VÀ CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Điều 11. Trách nhiệm Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận huyện (chủ thể vay vốn đồng thời chủ đầu tư của các dự án): cam kết và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt trong dự án đầu tư; tổ chức quản lý dự án và quyết toán dự án hoàn thành theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính; tính toán nhu cầu vốn trả nợ gốc và lãi vay hàng năm gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện.

Điều 12. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện

1. Phê duyệt, điều chỉnh Quyết định đầu tư các dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Quy định này.

2. Chỉ đạo, đôn đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ đã được phê duyệt. Trường hợp thời gian thực hiện dự án kéo dài hơn so với thời gian ân hạn của Bên cho vay thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình theo dõi tiến độ thực hiện dự án, cập nhật số vốn vay đã giải ngân, lãi vay phát sinh, đối chiếu và xác nhận với Bên vay và Bên cho vay, tổng hợp gửi Ủy ban nhân dân quận, huyện để báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính kiểm tra, rà soát trình Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí kế hoạch vốn trả nợ gốc, lãi vay và quyết toán về sau.

4. Tổ chức thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố về nhu cầu đầu tư các trường mầm non công lập trên địa bàn.

2. Làm việc với Ủy ban nhân dân các quận huyện để rà soát quy hoạch, phân bổ, bố trí trường mầm non đúng theo quy hoạch của ngành.

3. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố:

a) Danh mục các dự án xã hội hóa xây dựng trường mầm non thực hiện tại các quận huyện đạt ít nhất 30% và tại các khu công nghiệp, khu chế xuất đạt ít nhất 70% tổng số trường theo quy hoạch.

b) Danh mục dự án trường mầm non đã và đang thực hiện, số dự án thuộc nhiệm vụ ngân sách phải đầu tư theo quy hoạch để xem xét bổ sung vào Chương trình.

c) Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non thực hiện theo Chương trình này.

d) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân quận huyện kiểm tra, rà soát khối lượng thực tế thực hiện, bố trí kế hoạch vốn hàng năm cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình để trả nợ gốc và lãi vay cho Bên cho vay.

Điều 14. Trách nhiệm của cơ quan Kho bạc nhà nước

1. Trên cơ sở hồ sơ đề nghị thanh toán của Chủ đầu tư, cơ quan Kho bạc nhà nước kiểm tra, xác nhận giá trị khối lượng thực hiện hoàn thành đủ điều kiện thanh toán như đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước để Chủ đầu tư làm việc với Bên cho vay giải ngân vốn vay.

2. Căn cứ kế hoạch vốn trả nợ gốc và lãi vay được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt và lịch trả nợ của dự án, cơ quan Kho bạc nhà nước kiểm soát thanh toán nợ cho Bên cho vay.

3. Sau khi hoàn thành việc trả nợ gốc và lãi vay của dự án, căn cứ vào quyết định phê duyệt quyết toán dự án, cơ quan Kho bạc nhà nước thực hiện tất toán tài khoản của dự án theo quy định.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận, huyện: theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận thực hiện theo Chương trình này; kiểm tra, rà soát khối lượng thực tế thực hiện; tổng hợp nhu cầu vốn trả nợ gốc và lãi vay định kỳ phối hợp Sở Tài chính tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí kế hoạch vốn trả nợ và lãi vay.

2. Hướng dẫn các chủ đầu tư lập và điều chỉnh dự án theo quy định của Chương trình này, trong đó, tổng mức đầu tư phải bao gồm toàn bộ chi phí dự tính của dự án được xác định theo quy định hiện hành và toàn bộ số tiền lãi vay phát sinh trong thời gian vay của hợp đồng tín dụng để thực hiện dự án.

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, rà soát tổng số tiền lãi và nợ gốc trả cho Bên cho vay; cân đối nguồn, tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí kế hoạch vốn cho các dự án để trả nợ gốc và lãi vay theo định kỳ.

2. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác quyết toán dự án hoàn thành.

3. Phối hợp với Kho bạc nhà nước Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với các Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện và Bên cho vay để thống nhất xây dựng mẫu hợp đồng vay vốn, quy trình xử lý hồ sơ (thời gian giải quyết của Chủ đầu tư, cơ quan Kho bạc nhà nước, Bên cho vay...) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải ngân và theo dõi thực hiện dự án.

4. Định kỳ, trên cơ sở lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng (loại trả sau) của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) công bố, Sở Tài chính điều chỉnh lãi suất vay vốn theo nguyên tắc đã nêu tại Khoản 3 Điều 7 Quyết định này và các nội dung thỏa thuận với Bên cho vay.

Điều 17. Trách nhiệm của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố và các tổ chức tín dụng cho vay vốn

1. Phải thực hiện đúng quy định của Chương trình huy động vốn đầu tư xây dựng trường mầm non công lập được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

2. Đảm bảo nguồn vốn để cho vay và kịp thời giải ngân vốn vay để thanh toán theo tiến độ thực hiện dự án; cung cấp tài liệu và báo cáo (khi có yêu cầu) cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo cho Ủy ban nhân dân Thành phố.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Tổ chức thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở - ban - ngành theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường mầm non công lập được phê duyệt theo đúng quy định tại Quyết định này.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ, các đơn vị báo cáo đề xuất gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 41/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 26/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/12/2014   Số công báo: Số 79
Lĩnh vực: Tài chính, Giáo dục, đào tạo, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 41/2014/QĐ-UBND

220

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258912