• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Quyết định 41/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 09/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Tải về Quyết định 41/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2014/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2014/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Bến Tre tại Tờ trình số 132/TTr-KCN ngày 24 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 về Công tác quản lý an toàn thực phẩm, an toàn hoá chất công nghiệp trong khu công nghiệp tại Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre như sau:

1. Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ vào thẩm quyền theo quy định của pháp luật có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp và các sở, ngành khác có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ.

2. Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp và các ngành chức năng trong việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể; hướng dẫn và tạo mọi điều kiện giúp các doanh nghiệp trong việc kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho công nhân.

3. Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp và các ngành chức năng trong việc kiểm tra an toàn hoá chất và cấp Giấy xác nhận khai báo hoá chất, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và sử dụng hoá chất.

4. Ban Quản lý các khu công nghiệp có trách nhiệm phối hợp và tạo mọi điều kiện cho Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tốt các quy đnh nêu tại Điều này.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 41/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre   Người ký: Võ Thành Hạo
Ngày ban hành: 31/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 41/2014/QĐ-UBND

230

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263415