• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Quyết định 41/2015/QĐ-TTg về bán cổ phần theo lô do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 41/2015/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/09/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/09/2015   Số công báo: Từ số 1007 đến số 1008
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Nhà đầu tư được mua số lượng cố phần không hạn chế

Ngày 15/09/2015, Thủ Tướng đã ban hành Quyết định 41/2015/QĐ-TTg về bán cổ phần theo lô.

Quyết định 41/2015/QĐ bao gồm 02 Chương, 14 Điều, quy định một số nội dung về việc thoái vốn nhà nước tại công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết được tổ chức trên Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội (Sàn Giao dịchUpcom) do các Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ là đại diện chủ sở hữu.

Quyết định 41 áp dụng đối với 03 loại đối tượng sau:

- Các doanh nghiệp đã cổ phần hóa và thuộc diện phải thoái vốn.

- Chủ sở hữu vốn nhà nước tại các công ty cổ phần (Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh), người đại diện theo ủy quyền phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp khác (khi thực hiện thoái vốn nhà nước tại công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên Sàn Giao dịch Upcom.

- Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty hoặc Chủ tịch công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn do tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty đầu tư tại doanh nghiệp khác khi thực hiện thoái vốn tại các công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên Sàn Giao dịch Upcom.

Lưu ý, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp có quyết định chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước sau khi tiến hành cổ phần hóa về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước không thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định 41 này.

Nhà đầu tư tham gia đấu giá cổ phần theo lô sẽ không phải thực hiện chào mua công khai

Chương II của Quyết định tập trung quy định cụ thể những quy định có liên quan đến việc bán cổ phần theo lô.

Theo đó, về nguyên tắc, việc bán cổ phần theo lô được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch và phù hợp với điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cố phần có vốn góp của Nhà nước.

Việc bán cổ phần theo lô phải thực hiện đấu giá qua Sở giao dịch chứng khoán trên cơ sở phương án bán theo lô được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

Trong đó, phương án bán cổ phần theo lô phải có các nội dung cơ bản sau: số lô cổ phần bán đấu giá; số lượng cổ phần của mỗi lô; giá khởi điểm của lô cổ phần bán đấu giá; tiêu chí nhà đầu tư tham gia đấu giá; phương án xử lý trong trường hợp đấu giá không thành công.

Đặc biệt, các nhà đầu tư tham gia đấu giá cổ phần theo lô sẽ không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Việc bán cổ phần theo lô có thể chia thành nhiều lô khác nhau để bán đấu giá tùy theo số lượng cổ phần và tình hình thị trường nhưng mỗi một phiên đấu giá chỉ bán một lô cổ phần (trọn lô). Số lượng cổ phần của một lô không thấp hơn 5% vốn điều lệ của công ty cổ phần. 

Trường hợp bán chỉ định (không qua Sở Giao dịch chứng khoán) thì thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng. 

Bên cạnh đó, việc bán cổ phần cho cổ đông chiến lược đối với những doanh nghiệp sau IPO cũng được Quyết định 41 quy định rõ 03 trường hợp: 

-    Trường hợp bán cổ phần cho cổ đông chiến lược theo phương án cổ phần hoá được duyệt trong vòng 12 tháng kể từ khi doanh nghiệp chuyển thành công ty cổ phần thì thực hiện theo quy định tại phương án cổ phần hoá đã được phê duyệt, hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa. 

-    Trường hợp bán cổ phần cho cổ đông chiến lược sau 12 tháng kể từ khi doanh nghiệp chuyển thành công ty cổ phần thì thực hiện theo quy định thoái vốn. 

-    Trường hợp bán cổ phần cho cổ đông chiến lược theo phương án khác thì thực hiện theo quyết định của Thủ tướng.

Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài được mua cổ phần với số lượng không hạn chế

Quyết định 41 cũng quy định về đối tượng và điều kiện mua cổ phần theo lô. Cụ thể:

Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo lô là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài được mua cổ phần với số lượng không hạn chế. 

Đối với lĩnh vực, ngành nghề mà pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định tỷ lệ tối đa tham gia đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài thì thực hiện theo quy định đó.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo lô là các nhà đầu tư phải có năng lực tài chính, có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp, có phương án tiếp tục sử dụng lao động hiện có, hỗ trợ doanh nghiệp để: Mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Căn cứ quy định nêu trên, người đại diện xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo lô báo cáo chủ sở hữu để xây dựng phương án bán cổ phần theo lô trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, Quyết định cũng nêu rõ: Giá khởi điểm lô cổ phần được xác định bằng giá khởi điểm bán một cổ phần nhân với số lượng cổ phần của một lô. 

Giá khởi điểm một cổ phần được xác định trên cơ sở kết quả định giá của tổ chức có chức năng định giá.

Dựa trên căn cứ Quyết định phê duyệt phương án bán cổ phần theo lô được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô, cơ quan đại diện chủ sở hữu, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty chỉ đạo người đại diện phối hợp cùng Sở Giao dịch chứng khoán xây dựng quy chế bán cổ phần theo lô của từng doanh nghiệp, trong đó thời gian thực hiện công bố thông tin tối thiểu là 20 ngày kể từ ngày công bố.

Quyết định 41/2015/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2015. Khi áp dụng Quyết định 41/2015/QĐ-TTg, cần chú ý, đối với trường hợp phương án thoái vốn đã được phê duyệt trước 15/09/2015 mà cần điều chỉnh, bổ sung để bán cổ phần theo lô thì phải thực hiện theo quy định tại Quyết định 41 này. 

Từ khóa: Quyết định 41/2015/QĐ-TTg

283

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
290297