• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 05/2011/QĐ-UBND, 74/2011/QĐ-UBND, 25/2016/QĐ-UBND do tỉnh Bình Phước ban hành

Tải về Quyết định 41/2017/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2017/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2011/QĐ-UBND , QUYẾT ĐỊNH SỐ 74/2011/QĐ-UBND VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2016/QĐ-UBND DO UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 113/TTr-STP ngày 06 tháng9 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 03 (ba) Quyết định quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tư pháp do UBND tỉnh Bình Phước ban hành (Có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản (BTP);
- Cục công tác phía Nam (BTP);
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Như Điều 2;
- LĐVP, Các khối;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

DANH MỤC

QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP DO UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số:41/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

Stt

Số, Ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản

Lý do bãi bỏ

01

05/2011/QĐ-UBND

25/01/2011

Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Không phù hợp với Luật Đấu giá tài sản

02

74/2011/QĐ-UBND

30/12/2011

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh

Thực hiện theo Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Phước

03

25/2016/QĐ-UBND

14/6/2016

Quy định mức thu, trích, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thực hiện theo Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 41/2017/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: ***
Ngày ban hành: 06/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 41/2017/QĐ-UBND

179

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364584