• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật


 

Quyết định 41/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số điều Quyết định 472/2005/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục – Lao động xã hội thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Tải về Quyết định 41/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2019/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 16 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 472/2005/QĐ-UBND NGÀY 18/8/2005 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM CHỮA BỆNH – GIÁO DỤC – LAO ĐỘNG XÃ HỘI THÀNH PHỐ LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 25/2018/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2018 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 524/TTr-SNV ngày 10/9/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số Điều của Quyết định số 472/2005/QĐ-UBND ngày 18/8/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc thành lập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục – Lao động xã hội thành phố Lào Cai, cụ thể:

Bãi bỏ Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5 của Quyết định số 472/2005/QĐ-UBND ngày 18/8/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc thành lập Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội thành phố Lào Cai.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Lào Cai; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2019./.

 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ pháp chế- Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Như điều 2 (QĐ);
- Sở Nội vụ (3b);
- Sở Tư pháp;
- Báo Lào Cai;
- Công báo tỉnh;
-
Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT,
VX2,3, NC2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 41/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai   Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 16/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 41/2019/QĐ-UBND

92

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
427640