• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khoa học và công nghệ


 

Quyết định 4117/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

Tải về Quyết định 4117/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4117/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THU HÚT CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đông nhân dân Thành phố về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018 - 2022;

Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2019 - 2022;

Theo đề nghị của Hội đồng khoa học tư vấn thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 23/TTr-HĐKH ngày 31 tháng 8 năm 2020 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3918/TTr-SNV ngày 16 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Hội đồng khoa học tư vấn thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của Thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút chuyên gia, nhà khoa học; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các sở - ngành TP;
- Các báo, đài Thành phố: Đài Truyền hình TP; Đài Tiếng nói nhân dân TP; Báo Sài Gòn Giải phóng; Cổng thông tin điện tử TP (để phối hợp đăng thông báo);
- Cơ quan thường trú Đài Truyền hình VN, Đài Tiếng nói VN tại TPHCM (để biết và đưa tin);
- Sở Nội vụ;
- Sở KHCN;
- VPUB: CPVP/VX;
- Phòng VX; KT;
- Lưu: VT, (VX/Đn).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm

 

KẾ HOẠCH

THU HÚT CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020
(kèm theo Quyết định số 4117/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

Căn cứ Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018 - 2022;

Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2019 - 2022;

Theo đề nghị của Hội đồng khoa học tư vấn thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút,

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học theo nhu cầu nhân lực trình độ cao của các cơ quan, đơn vị của Thành phố nhằm phục vụ cho các chương trình, kế hoạch, dự án nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trên các lĩnh vực trọng điểm của Thành phố.

- Tăng cường thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích nguồn chất xám trong và ngoài nước, đặc biệt là đội ngũ trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài tham gia nghiên cứu, tư vấn cho Thành phố trong các lĩnh vực hoạch định chiến lược và phát triển các ngành, lĩnh vực mũi nhọn.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức thu hút phải đảm bảo phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước và nhu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng trong việc thông báo thu hút, tiếp nhận đăng ký và tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia, nhà khoa học được tiếp cận đầy đủ thông tin, kịp thời tham dự.

- Thực hiện quy trình thu hút bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và có chất lượng, hiệu quả; lựa chọn được người có đủ phẩm chất, năng lực phù hợp với yêu cầu, vị trí cần thu hút.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ VÀ CHỈ TIÊU THU HÚT

1. Đối tượng và điều kiện, tiêu chuẩn tham dự

Cá nhân có đủ tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể theo quy định tại Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND .

Các trường hợp đang là cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức không thuộc đối tượng tham gia thu hút theo Kế hoạch này.

1.1. Tiêu chuẩn chung

a) Có lý lịch rõ ràng. Nếu có quốc tịch nước ngoài thì không thuộc diện cấm hoặc hạn chế nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Có đủ sức khỏe và đủ năng lực hành vi dân sự.

c) Không thuộc đối tượng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

d) Đến thời điểm đăng ký thu hút, người tham dự phải đảm bảo sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

đ) Trường hợp đang ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân theo chương trình, dự án khác thì vẫn được tham dự nếu các điều khoản của hợp đồng lao động đang ký kết không mâu thuẫn với các yêu cầu của việc thu hút theo Quy định này.

1.2. Tiêu chuẩn cụ thể

Chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác, thành tích nghiên cứu, cấp độ và số lượng danh hiệu, giải thưởng... của vị trí thu hút nêu tại Mục 2 Phần II này.

2. Chỉ tiêu và yêu cầu thu hút

Thực hiện thu hút chuyên gia cho 14 vị trí thuộc các cơ quan, đơn vị như sau:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: 01 vị trí;

- Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao: 03 vị trí;

- Ban Quản lý Khu Công nghệ cao: 05 vị trí;

- Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán thuộc Sở Khoa học và Công nghệ: 05 vị trí.

Danh mục các vị trí thu hút và yêu cầu cụ thể từng vị trí đính kèm.

III. ĐĂNG KÝ THAM DỰ

1. Chuẩn bị tài liệu tham dự

Người tham dự chuẩn bị 01 bộ tài liệu chứng minh năng lực theo yêu cầu và đăng ký vào 01 vị trí duy nhất mà mình có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự (không tiếp nhận các trường hợp đăng ký từ 02 vị trí trở lên).

Nội dung, hình thức và số lượng văn bản trong tài liệu chứng minh năng lực do người tham dự quyết định, tuy nhiên cần đảm bảo thông tin cơ bản sau đây:

- Thư đăng ký tham dự có thông tin về cá nhân, phương thức liên lạc và tên vị trí có nguyện vọng tham gia thu hút;

- Các tài liệu để minh họa cho các nội dung đã trình bày trong Thư đăng ký tham dự và Lý lịch khoa học (nếu có) để chứng minh năng lực, kinh nghiệm công tác, thành tích phù hợp với yêu cầu vị trí thu hút.

Tài liệu chứng minh năng lực được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Trường hợp được trình bày bằng ngôn ngữ khác thì gửi kèm theo bản dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh để so sánh, đối chiếu.

2. Phương thức gửi tài liệu chứng minh năng lực và đăng ký tham dự

Người tham dự chuẩn bị tài liệu chứng minh năng lực theo yêu cầu và thời gian quy định, gửi về cơ quan tiếp nhận theo hướng dẫn trong thông báo thu hút của Thành phố (Sở Khoa học và Công nghệ):

- Trường hợp gửi bản giấy: người tham dự nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính (tính theo dấu bưu điện).

- Trường hợp gửi bản điện tử: người tham dự gửi bộ tài liệu về địa chỉ thư điện tử thuhutchuyengiakhcn@tphcm.gov.vn.

IV. QUY TRÌNH THU HÚT

1. Thông báo thu hút

Thông báo thu hút được đăng tải công khai bằng tiếng Việt và tiếng Anh ít nhất 03 lần liên tiếp trên 03 phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố, cụ thể: Đài Truyền hình Thành phố; Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố; Báo Sài Gòn Giải phóng, Cổng thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh, Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút nêu tại Mục 2 Phần II Kế hoạch này và các cơ quan báo chí khác.

Thời gian tiếp nhận đăng ký thu hút trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo thu hút.

2. Thẩm định sơ bộ tài liệu chứng minh năng lực của người tham dự

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký thu hút, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định sơ bộ tài liệu chứng minh năng lực của người tham dự.

Đối với các tài liệu chứng minh năng lực của người tham dự không rõ ràng, đầy đủ và chính xác thông tin theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp và xin ý kiến của Hội đồng khoa học để có thông báo gửi đến người tham dự.

3. Trình tự thực hiện tuyển chọn

3.1. Các khâu chuẩn bị

a) Trước ngày tổ chức họp tuyển chọn ít nhất 15 ngày, Sở Khoa học và Công nghệ gửi thông báo cụ thể về nội dung cần chuẩn bị, thời gian và địa điểm tổ chức họp tuyển chọn cho người tham dự.

b) Trước ngày tổ chức họp tuyển chọn ít nhất 05 ngày, Sở Khoa học và Công nghệ gửi hồ sơ người tham dự, phiếu đánh giá và các tài liệu liên quan cho các thành viên Hội đồng khoa học.

Trong trường hợp người tham dự là người có quốc tịch nước ngoài, Sở Khoa học và Công nghệ thuê phiên dịch để phục vụ cuộc họp tuyển chọn của Hội đồng khoa học.

3.2. Tổ chức tuyển chọn

Hội đồng khoa học đánh giá về năng lực của người tham dự; nội dung về phương hướng, kế hoạch thực hiện dự án, công trình dự kiến được phân công; đề xuất hình thức, thời hạn hợp đồng, các chính sách đối với chuyên gia, nhà khoa học theo Điều 11 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND .

3.3. Phê duyệt kết quả và ký kết hợp đồng

a) Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc các cuộc họp tuyển chọn, Hội đồng khoa học lập báo cáo đánh giá năng lực các chuyên gia, nhà khoa học đủ điều kiện để thực hiện chính sách thu hút trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt kết quả.

b) Trên cơ sở quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân Thành phố, cơ quan, đơn vị tiếp nhận thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng và bố trí, phân công nhiệm vụ cho chuyên gia, nhà khoa học theo quy định.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện kế hoạch thu hút được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ được giao cho Sở Khoa học và Công nghệ và thực hiện theo quy định hiện hành.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng khoa học tư vấn thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của Thành phố

- Tổ chức thực hiện quy trình thu hút theo chức năng, nhiệm vụ được phân công nêu trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng và Kế hoạch này.

- Tổ chức các kỳ họp theo đúng lịch trình quy định để đánh giá năng lực chuyên gia, nhà khoa học và tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt.

- Kịp thời thông tin, hướng dẫn người tham dự chuẩn bị các thủ tục để tổ chức đánh giá, tuyển chọn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tổ chức tuyển chọn theo quy định.

2. Sở Khoa học và Công nghệ

- Là cơ quan thường trực của Hội đồng khoa học; tham mưu giúp Hội đồng tổ chức, thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Chịu trách nhiệm ban hành Thông báo thu hút và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên cổng thông tin điện tử để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu được biết và đăng ký tham dự.

- Phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt danh sách những chuyên gia, nhà khoa học đủ điều kiện được thu hút theo chính sách của Thành phố.

3. Sở Nội vụ

Phối hợp với Hội đồng khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch và quy trình thu hút theo quy định.

4. Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút

- Đăng tải Thông báo thu hút công khai tại trụ sở về: chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn; thời gian, địa điểm tiếp nhận đăng ký theo hướng dẫn của Thành phố.

- Hướng dẫn chuyên gia, nhà khoa học đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, bố trí về cơ quan, đơn vị mình thực hiện bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Thực hiện ký kết hợp đồng và thủ tục xin phép cho lao động nước ngoài (nếu có) và bố trí, phân công công tác theo đúng vị trí, chỉ tiêu đã đăng ký.

- Phối hợp với Hội đồng khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch và quy trình thu hút theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Khoa học và Công nghệ) để được xem xét và giải quyết./.

 

PHỤ LỤC I

NỘI DUNG THÔNG BÁO THU HÚT CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2019 - 2022;

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu thu hút chuyên gia, nhà khoa học năm 2020 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN THAM DỰ

Cá nhân có đủ tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể sau đây:

1. Tiêu chuẩn chung

a) Có lý lịch rõ ràng. Nếu có quốc tịch nước ngoài thì không thuộc diện cấm hoặc hạn chế nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Có đủ sức khỏe và đủ năng lực hành vi dân sự.

c) Không thuộc đối tượng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

d) Đến thời điểm đăng ký thu hút, người tham dự phải đảm bảo sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

đ) Trường hợp đang ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân theo chương trình, dự án khác thì vẫn được tham dự nếu các điều khoản của hợp đồng lao động đang ký kết không mâu thuẫn với các yêu cầu của việc thu hút theo Quy định này.

2. Tiêu chuẩn cụ thể

Người tham dự phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu cụ thể của vị trí thu hút.

LƯU Ý: Các trường hợp đang là cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức không thuộc đối tượng tham gia thu hút theo Kế hoạch này.

II. CHỈ TIÊU VÀ YÊU CẦU THU HÚT

1. Chỉ tiêu

Thực hiện thu hút chuyên gia cho 14 vị trí thuộc các cơ quan, đơn vị như sau: Sở Kế hoạch và Đầu tư: 01 vị trí; Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao: 03 vị trí; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao: 05 vị trí; Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán thuộc Sở Khoa học và Công nghệ: 05 vị trí.

2. Yêu cầu cụ thể

Danh mục các vị trí thu hút đính kèm và yêu cầu cụ thể xem tại:

- Cổng thông tin điện tử của Thành phố Hồ Chí Minh (website Thành phố): http://www.hochiminhcity.gov.vn/

- Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ (website Sở Khoa học và Công nghệ): https://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/

- Các cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút.

III. ĐĂNG KÝ THAM DỰ

1. Chuẩn bị tài liệu tham dự

a) Người tham dự chuẩn bị 01 bộ tài liệu chứng minh năng lực theo yêu cầu và đăng ký vào 01 vị trí duy nhất mà mình có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự (không tiếp nhận các trường hợp đăng ký từ 02 vị trí trở lên).

b) Nội dung, hình thức và số lượng văn bản trong tài liệu chứng minh năng lực do người tham dự quyết định, tuy nhiên cần đảm bảo thông tin cơ bản sau đây:

- Thư đăng ký tham dự trong đó có giới thiệu thông tin về cá nhân, phương thức liên lạc (địa chỉ gửi thư; số điện thoại, email liên hệ...) và nêu rõ tên vị trí có nguyện vọng tham gia thu hút;

- Các tài liệu để minh họa cho các nội dung tự giới thiệu trong Thư đăng ký tham dự và Lý lịch khoa học (nếu có) để chứng minh năng lực, kinh nghiệm công tác, thành tích phù hợp với yêu cầu vị trí tham gia thu hút. Ví dụ: bản sao bằng cấp, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, học hàm, học vị; đăng ký phát minh, sáng chế; bài báo khoa học; công trình nghiên cứu; chứng nhận, khen thưởng...

LƯU Ý: Tài liệu chứng minh năng lực được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Trường hợp được trình bày bằng ngôn ngữ khác thì gửi kèm theo bản dịch sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

2. Phương thức gửi tài liệu chứng minh năng lực (chọn 01 trong 02 cách)

a) Nộp bản giấy trực tiếp hoặc gửi bưu chính (theo dấu bưu điện) đến địa chỉ:

Sở Khoa học và Công nghệ, 244 đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Nộp bản điện tử về địa chỉ email: thuhutchuyengiakhcn@tphcm.gov.vn.

3. Thời gian tiếp nhận đăng ký thu hút

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo thu hút.

IV. QUY TRÌNH THU HÚT

Hội đồng khoa học tư vấn thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của Thành phố sẽ tiếp nhận, thẩm định và đánh giá năng lực (thông qua tài liệu nộp và trao đổi trực tiếp, nghe báo cáo trình bày dự án, phương hướng thực hiện nhiệm vụ) của người tham dự.

Thời gian cụ thể về công tác chuẩn bị và báo cáo trình bày sẽ được thông báo kịp thời cho người tham dự thông qua địa chỉ liên lạc đã cung cấp.

Các vấn đề khác có liên quan vui lòng theo dõi trên các cổng thông tin điện tử nêu tại khoản 2 Mục II Thông báo này.

V. CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Người được Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định tuyển chọn được hưởng các chính sách đãi ngộ theo Điều 13, 14, 15, 16 và 17 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND (cụ thể xem tại Danh mục các vị trí thu hút).

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trường hợp có các câu hỏi, thắc mắc hoặc cần trao đổi, hướng dẫn vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 244 đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3.9327831 - Fax: (028) 3.9325584

Email: skhcn@tphcm.gov.vn

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ THU HÚT CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC NĂM 2020
(kèm theo Quyết định số 4117/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

STT

TÊN VỊ TRÍ ĐỀ XUẤT THU HÚT

TÊN CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN, ĐỀ ÁN HOẶC NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CỤ THỂ (do thành phố "đặt hàng" hoặc được phân công)

MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN THU HÚT

YÊU CẦU, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ

SỐ LƯỢNG CẦN THU HÚT

THỜI GIAN DỰ KIẾN THU HÚT (số tháng/ năm)

CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH, HỖ TRỢ

GHI CHÚ

Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm, thành tích khoa học hoặc kỹ năng, kỹ xảo đặc biệt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

 

 

 

 

1

Tư vấn quy hoạch và kế hoạch phát triển

- Phối hợp lập quy hoạch Thành phố.

- Phối hợp giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch Thành phố.

- Tham gia ý kiến nội dung dự án quy hoạch để đơn vị tư vấn hoàn thiện quy hoạch Thành phố

(theo Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2019 của UBND Thành phố về Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 - 2030)

- Tham gia tổ công tác để tham mưu, lựa chọn tư vấn, tổ chức nghiên cứu phù hợp xây dựng quy hoạch.

- Lập Kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Thạc sĩ/Tiến sĩ (Kinh tế phát triển, Tài chính công, Chính sách công)

Trên 05 năm kinh nghiệm về kinh tế phát triển, chính sách công. Đã có kinh nghiệm trưởng đồ án và am hiểu về quy hoạch của Thành phố Hồ Chí Minh

01

03 năm

Hỗ trợ ban đầu: 100.000.000 đồng

Mức lương hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND

 

 

BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

 

 

 

 

 

2

Tư vấn thiết kế hệ thống thiết bị máy lên men nhanh

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy lên men nhanh ở nhiệt độ cao xử lý phế phẩm hữu cơ nông sản, phế phẩm thủy sản phục vụ nông nghiệp tái chế (theo Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025 theo Quyết định số 6150/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của UBND Thành phố)

- Khảo sát và tư vấn thiết kế hệ thống thiết bị máy lên men nhanh ở nhiệt độ cao xử lý phế phẩm hữu cơ phục vụ nông nghiệp tái chế.

- Yêu cầu kỹ thuật về sản phẩm thiết bị đáp ứng các tiêu chí sau:

+ Thiết bị có thể xử lý được nhiều nguồn nguyên liệu phế phẩm hữu cơ như các loại phế phẩm thủy sản, phế phẩm hữu cơ nông sản...

+ Thiết bị quy mô pilot có công suất xử lý nguyên liệu tối thiểu 100 lít (tương đương khoảng 80 kg/mẻ) có thể sử dụng nhiệt độ cao trên 200°C, công nghệ sử dụng nhiệt điện trở khí nóng, sử dụng vi sinh vật ưa nhiệt, vi sinh có khả năng hoạt động ở nhiệt độ 80 - 90°C, thời gian lên men từ 8 đến 12 giờ/mẻ.

- Tiến sĩ chuyên ngành cơ khí

Là chuyên gia người Việt Nam ở trong nước.

Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong thiết kế, chế tạo máy.

Chủ nhiệm ít nhất 01 nhiệm vụ thiết kế hoặc nghiên cứu khoa học cấp ngành hoặc cấp tỉnh đã được nghiệm thu; đã là thành viên ít nhất một tiểu ban khoa học và công nghệ cấp ngành hoặc tỉnh trở lên.

01

06 tháng

Hỗ trợ ban đầu: 100.000.000 đồng

Mức lương hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND

 

3

Tư vấn chọn lựa giống và quy trình canh tác theo hướng công nghệ cao

- Tư vấn chọn lựa giống rau màu theo hướng chịu nhiệt, chịu mặn.

- Tư vấn quy trình canh tác dâu tây theo hướng công nghệ cao ở điều kiện nhiệt đới (thực hiện Quyết định số 6150/QĐ-UBND)

- Giới thiệu được ít nhất 3 đối tượng rau ăn lá cho thử nghiệm điều kiện chịu nhiệt và chịu mặn.

- Tư vấn triển khai thử nghiệm và xây dựng quy trình trồng ít nhất 2 giống dâu tây bằng mô hình canh tác công nghệ cao tại TP.HCM

Tiến sĩ chuyên ngành đa dạng di truyền thực vật và chọn tạo giống cây trồng

Là chuyên gia người nước ngoài

Có 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu trở lên trong lĩnh vực đa dạng di truyền thực vật và chọn tạo giống cây trồng với các loại giống cây trồng ở vùng nhiệt đới.

Có kinh nghiệm làm việc với các nước đang phát triển, tham gia các Hiệp hội khoa học ở các nước trong Khu vực.

Có khả năng làm việc ở môi trường quốc tế, đặc biệt các nước có công nghệ sản xuất tiên tiến.

01

06 tháng

Hỗ trợ ban đầu: 100.000.000 đồng

Mức lương hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND

Chuyên gia là người nước ngoài

4

Tư vấn kiểm soát chất lượng nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản

Tư vấn kiểm soát chất lượng nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản ở Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Cần Giờ (thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu Nông nghiệp công nghệ cao ngành thủy sản Cần Giờ theo Quyết định số 223/QĐ-SNN ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Báo cáo đánh giá khả năng cung cấp, kiểm soát chất lượng nước cấp đánh giá khả năng xử lý và đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra cho hoạt động nghiên cứu, nuôi trồng thủy sản của Khu Nông nghiệp Công nghệ cao ngành thủy sản Cần Giờ và đề xuất những giải pháp khắc phục khi xảy ra sự cố.

Tiến sĩ chuyên ngành thủy sản hoặc môi trường

Là chuyên gia người Việt Nam ở trong nước

Có ít nhất 15 năm kinh nghiệm về nuôi trồng thủy sản, quản lý môi trường nước lợ - mặn, am hiểu và nắm bắt được các công nghệ công đang được triển khai áp dụng vào nuôi trồng thủy sản trên thế giới.

Chủ nhiệm ít nhất 01 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp ngành hoặc cấp tỉnh đã được nghiệm thu; đã là thành viên ít nhất một tiểu ban khoa học và công nghệ cấp ngành hoặc tỉnh trở lên.

01

06 tháng

Hỗ trợ ban đầu: 100.000.000 đồng

Mức lương hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND

 

 

BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO

 

 

 

 

 

5

Tư vấn xây dựng và phát triển trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ

Dự án xây dựng và phát triển Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Việt - Nhật (VJTC) của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao

- Xây dựng và phát triển trung tâm Việt - Nhật, hiện đã hình thành Trung tâm đào tạo và Chuyển giao công nghệ Việt - Nhật, cần tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

- Xây dựng và phát triển trung tâm Việt - Hàn, mục tiêu hình thành Trung tâm đào tạo và Chuyển giao công nghệ Việt - Hàn trong năm 2020, và tiếp tục phát triển trong thời gian sau đó.

- Xây dựng được 10 chương trình đào tạo chất lượng cao về lĩnh vực Robot, Tự động hóa, và Cơ khí chính xác cho doanh nghiệp Việt Nam.

- Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có kỹ năng và tay nghề cao (khoảng 30 kỹ thuật viên) cho các doanh nghiệp ở trong và ngoài Khu Công nghệ cao.

- Xúc tiến và hỗ trợ chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc cho các doanh nghiệp Việt Nam để có thể tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc, cùng chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiến sĩ hoặc tương đương, chuyên ngành thuộc 04 lĩnh vực công nghệ cao (Vi điện tử -Công nghệ thông tin - Viễn thông; Cơ khí chính xác - Tự động hóa; Công nghệ sinh học áp dụng trong dược phẩm và môi trường; Vật liệu mới - Năng lượng mới - Công nghệ Nano)

Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu giảng dạy.

Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc cho doanh nghiệp.

Thông thạo ít nhất từ 01 đến 02 ngoại ngữ.

Có kinh nghiệm và mối quan hệ sâu rộng với các đối tác quốc tế, đặc biệt là Nhật Bản và Hàn Quốc.

02

03 năm

Hỗ trợ ban đầu: 100.000.000 đồng

Mức lương hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND

Hưởng phụ cấp khuyến khích 1 % kinh phí mỗi công trình nghiên cứu

 

6

Tư vấn quản lý và vận hành hiệu quả Nhà thiết kế (Design House)

Dự án "Vận hành và khai thác hiệu quả Nhà thiết kế" (Design House) thuộc Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch Thành phố giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2030 (theo Quyết định số 4022/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2017 của UBND Thành phố)

- Tư vấn thêm cho mô hình Nhà thiết kế sẽ được đầu tư.

- Quản lý và vận hành hiệu quả Nhà thiết kế.

- Xây dựng được 05 chương trình đào tạo thiết kế vi mạch đặc thù theo hướng khai thác tối đa công năng của Nhà thiết kế.

- Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có kỹ năng và tay nghề cao về lĩnh vực thiết kế và chế tạo vi mạch cho các doanh nghiệp vi mạch của Thành phố (khoảng 30 kỹ thuật viên).

- Xúc tiến và hỗ trợ chuyển giao công nghệ chế tạo vi mạch từ các doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc cho các doanh nghiệp vi mạch Việt Nam.

Tiến sĩ hoặc tương đương, chuyên ngành thuộc 04 lĩnh vực công nghệ cao (Vi điện tử Công nghệ thông tin - Viễn thông; Cơ khí chính xác - Tự động hóa; Công nghệ sinh học áp dụng trong dược phẩm và môi trường; Vật liệu mới - Năng lượng mới - Công nghệ Nano)

Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu giảng dạy và phát triển sản phẩm trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn.

Thông thạo ít nhất từ 01 đến 02 ngoại ngữ.

02

03 năm

Hỗ trợ ban đầu: 100.000.000 đồng

Mức lương hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND

Hưởng phụ cấp khuyến khích 1% kinh phí mỗi công trình nghiên cứu

 

7

Phát triển công nghệ vật liệu mới (nano)

Nhiệm vụ đề tài, dự án hợp tác quốc tế (Úc) do Sở KH&CN thực hiện đề xuất theo báo cáo số 1866/BC-SKHCN ngày 28/8/2019 (theo Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của UBND Thành phố về Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016 - 2020)

- Tư vấn và phát triển các công nghệ vật liệu nano nhằm ứng dụng trong lĩnh vực thực phẩm, sinh học, y sinh.

- Xây dựng và triển khai nhiệm vụ/đề tài hợp tác quốc tế với các trường, viện, trung tâm nghiên cứu về công nghệ nano trên thế giới.

- Xây dựng kế hoạch và phương án thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng liên quan đến lĩnh vực công nghệ nano của Trung tâm Nghiên cứu triển khai (Trung tâm R&D) trong năm 2021.

Từ Tiến sĩ trở lên (lĩnh vực Khoa học vật liệu)

Có kinh nghiệm làm việc tại ít nhất 08 năm trong lĩnh vực Khoa học vật liệu.

Có kinh nghiệm nghiên cứu, làm việc, giảng dạy tại ít nhất 03 trường, viện, trung tâm nghiên cứu quốc tế về khoa học vật liệu hoặc đã từng làm lãnh đạo tại các nhóm nghiên cứu về khoa học vật liệu tại các trường, viện, trung tâm nghiên cứu quốc tế về khoa học vật liệu.

02

2 năm

Hỗ trợ ban đầu: 100.000.000 đồng

Mức lương hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND

Hưởng phụ cấp khuyến khích 1% kinh phí mỗi công trình nghiên cứu

 

8

Công nghệ vi cơ điện tử - MEMS

Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020 (theo Quyết định số 4022/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2017 của UBND Thành phố)

Tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau:

- Chương trình đào tạo thường niên về thiết kế và chế tạo cảm biến MEMS cho các cán bộ khoa học, giảng viên các trường đại học, viện nghiên cứu, và doanh nghiệp năm 2020 (nằm trong nhiệm vụ chức năng của Trung tâm R&D trong năm 2020): lên kế hoạch thực hiện và tham gia giảng dạy khóa đào tạo.

- Tổ chức Hội nghị quốc tế về công nghệ vi cơ điện tử MEMS và tham gia tại diễn đàn MEMS năm 2020 (nằm trong nhiệm vụ chức năng của Trung tâm R&D trong năm 2020): làm Trưởng ban Ban Chương trình của hội nghị; tham gia liên hệ và mời các diễn giả nước ngoài tham gia hội nghị.

- Vận hành, bảo trì các thiết bị trong phòng thí nghiệm bán dẫn nhằm phục vụ chế tạo cảm biến đo độ nghiêng bằng công nghệ MEMS (nhiệm vụ chức năng của Trung tâm R&D trong năm 2020): đề xuất cấu trúc cảm biến; xây dựng quy trình chế tạo cảm biến; tư vấn về công nghệ để thực hiện quy trình chế tạo cảm biến.

- Tính toán, mô phỏng thiết kế cấu trúc thanh MEMS beam resonators trong các điều kiện các loại chất khí, điều kiện gồ ghề bề mặt thanh, nhiệt độ và áp suất khí quyển hướng tới ứng dụng làm cảm biến khí môi trường (nằm trong nhiệm vụ chức năng của Trung tâm R&D trong năm 2020): đề xuất các loại cấu trúc và tham gia giải thích kết quả đạt được; hỗ trợ viết bài báo khoa học.

- Nghiên cứu chế tạo cảm biến pH bằng công nghệ MEMS “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm linh kiện cảm biến pH sensor nhằm ứng dụng trong hệ thống giám sát nguồn nước tự động” (Đề tài cấp Sở): đề xuất cấu trúc; xây dựng quy trình chế tạo; tìm kiếm đối tác để cùng thực hiện đề tài.

- Xây dựng kế hoạch và phương án thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng liên quan đến lĩnh vực MEMS của Trung tâm R&D trong năm 2021.

Thạc sĩ trở lên lĩnh vực Công nghệ vi cơ điện tử (MEMS).

Có hơn 10 năm làm việc và nghiên cứu trong lĩnh vực MEMS

02

2 năm

Hỗ trợ ban đầu: 100.000.000 đồng

Mức lương hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND

Hưởng phụ cấp khuyến khích 1% kinh phí mỗi công trình nghiên cứu

 

9

Tư vấn xây dựng Đề án nâng cấp Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo

- Tư vấn xây dựng Đề án nâng cấp Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo (Innovation Center)

- Kết nối hợp tác trong lĩnh vực ươm tạo doanh nghiệp, thương mại hóa sản phẩm giữa các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế

(thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn TP

- Tư vấn xây dựng Đề án nâng cấp Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo (Innovation Center).

- Kết nối hợp tác trong lĩnh vực ươm tạo doanh nghiệp, thương mại hóa sản phẩm giữa các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế.

- Xây dựng Đề án nâng cấp Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo (Innovation Center).

- Mỗi năm, kết nối ít nhất 02 đối tác trên thế giới để Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao hợp tác trong lĩnh vực ươm tạo doanh nghiệp.

- Mỗi năm, kết nối đối tác cho ít nhất 05 doanh nghiệp ươm tạo tại Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao để thương mại hóa sản phẩm ở Việt Nam và quốc tế.

- Tư vấn cho các doanh nghiệp ươm tạo tại Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao.

Thạc sĩ trở lên chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật

Có kinh nghiệm xây dựng các Trung tâm Đổi mới sáng tạo trên thế giới.

Có kinh nghiệm ít nhất 05 năm trong hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

01

2 năm

Hỗ trợ ban đầu: 100.000.000 đồng

Mức lương hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND

Hưởng phụ cấp khuyến khích 1% kinh phí mỗi công trình nghiên cứu

 

 

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TÍNH TOÁN

 

 

 

 

 

10

Trưởng Phòng thí nghiệm Khoa học sự sống

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ: “Tương tác của các peptide amyloid beta với màng lipid và ion đồng: Mô phỏng máy tính” và “Động lực học phân tử có định hướng: Kéo đa hướng ở tốc độ thấp”

(Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu KHCN năm 2018 (đợt 2) theo Quyết định số 1398/QĐ-SKHCN ngày 21 tháng 12 năm 2018 và Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu KHCN năm 2019 (đợt 1) theo Quyết định số 858/QĐ-SKHCN ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ

- Triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ: “Tương tác của các peptide amyloid beta với màng lipid và ion đồng: Mô phỏng máy tính”, và nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc Danh mục 858: “Động lực học phân tử có định hướng: Kéo đa hướng ở tốc độ thấp”;

- Quản lý viên chức, nghiên cứu viên Phòng thí nghiệm Khoa học sự sống;

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án phát triển công nghệ; đào tạo và phát triển nhân lực trong lĩnh vực Khoa học sự sống, Y- Sinh học tính toán và thiết kế dược phẩm;

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút chuyên gia, nhà khoa học Việt Kiều và quốc tế tham gia nghiên cứu, đào tạo tại Viện.

Tiến sĩ ngành vật lý - y sinh, hoặc y - sinh học tính toán, công nghệ sinh học

- Có công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí ISI thuộc nhóm Q1, Q2 trong chuyên ngành.

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm đào tạo, nghiên cứu khoa học.

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm quản lý.

01

2 năm

Hỗ trợ ban đầu: 100.000.000 đồng

Mức lương hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND

Hưởng phụ cấp khuyến khích 1% kinh phí mỗi công trình nghiên cứu

 

11

Trưởng Phòng thí nghiệm Hóa tính toán và vật liệu nano

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ: “Thiết kế lý thuyết vật liệu hữu cơ và điện cực đối kháng không kim loại cho pin mặt trời” và “Cấu trúc hình học và đặc điểm liên kết của nhóm nguyên tử nguyên tố Boron bị pha tạp bởi nhiều dị nguyên tố” (Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu KHCN năm 2018 (đợt 2) theo Quyết định số 1398/QĐ-SKHCN)

- Triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ: “Thiết kế lý thuyết vật liệu hữu cơ và điện cực đối kháng không kim loại cho pin mặt trời” và “Cấu trúc hình học và đặc điểm liên kết của nhóm nguyên tử nguyên tố Boron bị pha tạp bởi nhiều dị nguyên tố”.

- Quản lý viên chức, nghiên cứu viên Phòng thí nghiệm Hóa tính toán và vật liệu nano;

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án phát triển công nghệ; đào tạo và phát triển nhân lực trong lĩnh vực Hóa tính toán, Vật liệu nano, Công nghệ Hóa học;

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút chuyên gia, nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài và quốc tế tham gia nghiên cứu, đào tạo tại Viện.

Tiến sĩ ngành hóa học tính toán, công nghệ hóa học

- Có công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí ISI thuộc nhóm Q1, Q2 trong chuyên ngành.

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm đào tạo, nghiên cứu khoa học.

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm quản lý.

01

2 năm

Hỗ trợ ban đầu: 100.000.000 đồng

Mức lương hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND

Hưởng phụ cấp khuyến khích 1% kinh phí mỗi công trình nghiên cứu

 

12

Trưởng Phòng thí nghiệm Công nghệ toán và ứng dụng

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ: “Xây dựng các thuật toán không lồi cho mạng không dây thế hệ mới” (theo Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu KHCN năm 2018 (đợt 2) theo Quyết định số 1398/QĐ-SKHCN)

- Triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ: “Xây dựng các thuật toán không lồi cho mạng không dây thế hệ mới”.

- Quản lý viên chức, nghiên cứu viên Phòng thí nghiệm Công nghệ toán và ứng dụng.

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án phát triển công nghệ; đào tạo và phát triển nhân lực trong lĩnh vực Toán ứng dụng.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài và quốc tế tham gia nghiên cứu, đào tạo tại Viện.

Tiến sĩ ngành toán hoặc tính toán ứng dụng

- Có công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí ISI thuộc nhóm Q1, Q2 trong chuyên ngành.

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm đào tạo, nghiên cứu khoa học.

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm quản lý.

01

2 năm

Hỗ trợ ban đầu: 100.000.000 đồng

Mức lương hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND

Hưởng phụ cấp khuyến khích 1% kinh phí mỗi công trình nghiên cứu

 

13

Trưởng Phòng thí nghiệm Khoa học môi trường

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ: “Xây dựng khung mô hình tích hợp đánh giá tài nguyên nước mặt dựa trên phương pháp tiếp cận mối liên kết nước - năng lượng lương thực (WEF)” (theo Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu KHCN năm 2019 (đợt 1) theo Quyết định số 858/QĐ-SKHCN)

- Triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ: “Xây dựng khung mô hình tích hợp đánh giá tài nguyên nước mặt dựa trên phương pháp tiếp cận mối liên kết nước - năng lượng - lương thực (WEF)”

- Quản lý viên chức, nghiên cứu viên Phòng thí nghiệm Khoa học môi trường;

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án phát triển công nghệ; đào tạo và phát triển nhân lực trong lĩnh vực Khoa học - Kỹ thuật môi trường;

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút chuyên gia, nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài và quốc tế tham gia nghiên cứu, đào tạo tại Viện.

Tiến sĩ ngành khoa học môi trường hoặc các ngành kỹ thuật tính toán.

- Có công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí ISI thuộc nhóm Q1, Q2 trong chuyên ngành.

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm đào tạo, nghiên cứu khoa học.

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm quản lý.

01

2 năm

Hỗ trợ ban đầu: 100.000.000 đồng

Mức lương hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND

Hưởng phụ cấp khuyến khích 1% kinh phí mỗi công trình nghiên cứu

 

14

Trưởng Phòng thí nghiệm Hạ tầng thông tin và tính toán

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ: “Xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ khoa học hóa và khám phá ứng dụng điều trị mới cho các dược chất có nguồn gốc tự nhiên ở Việt Nam” (theo Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu KHCN năm 2019 (đợt 1) theo Quyết định số 858/QĐ-SKHCN)

- Triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ: “Xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ khoa học hóa và khám phá ứng dụng điều trị mới cho các dược chất có nguồn gốc tự nhiên ở Việt Nam”

- Quản lý viên chức, nghiên cứu viên Phòng thí nghiệm Hạ tầng thông tin và tính toán;

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án phát triển công nghệ; đào tạo và phát triển nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu hoặc toán ứng dụng;

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút chuyên gia, nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài và quốc tế tham gia nghiên cứu, đào tạo tại Viện.

Tiến sĩ ngành công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu hoặc toán ứng dụng

- Có công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí ISI thuộc nhóm Q1, Q2 trong chuyên ngành.

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm đào tạo, nghiên cứu khoa học.

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm quản lý.

01

2 năm

Hỗ trợ ban đầu: 100.000.000 đồng

Mức lương hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND

Hưởng phụ cấp khuyến khích 1% kinh phí mỗi công trình nghiên cứu

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4117/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Lê Thanh Liêm
Ngày ban hành: 09/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4117/QĐ-UBND

658

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
457390