• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


Văn bản pháp luật về Luật đường sắt

Văn bản pháp luật về Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

 

Quyết định 4125/QĐ-BKHCN năm 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Tủ lạnh do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Quyết định 4125/QĐ-BKHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4125/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ 10 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 9982-1:2013
(ISO 23953-1:2005)

Tủ lạnh bày hàng - Phn 1: Từ vựng

2.

TCVN 9982-2:2013
ISO 23953-2:2005)

Tủ lạnh bày hàng - Phần 2: Phân loại, yêu cầu và điều kiện thử

3.

TCVN 7179-1:2002
(ISO 5160-1:1979)

Tủ lạnh thương mại - Đặc tính kỹ thuật - Phần 1: Yêu cầu chung

4.

TCVN 7180-1:2002
(ISO 1992-1:1974)

Tủ lạnh thương mại - Phương pháp thử - Phần 1: Tính toán các kích thước dài, diện tích và dung tích

5.

TCVN 7180-2:2002
(ISO 1992-2:1973)

Tủ lạnh thương mại - Phương pháp th - Phn 2: Điều kiện thử chung

6.

TCVN 7180-3:2007
(ISO 1992-3:1973)

Tủ lạnh thương mại - Phương pháp thử - Phần 3: Thử nhiệt độ

7.

TCVN 7180-4:2002
(ISO 1992-4:1974)

Tủ lạnh thương mại - Phương pháp th - Phn 4: Thử xả băng

8.

TCVN 7180-5:2002
ISO 1992-5:1974)

Tủ lạnh thương mại - Phương pháp thử - Phn 5: Thử ngưng tụ hơi nước

9.

TCVN 7180-6:2007
(ISO 1992-6:1974)

Tủ lạnh thương mại - Phương pháp thử - Phn 6: Thử tiêu thụ điện năng

10.

TCVN 7180-8:2002
(ISO 1992-8:1978)

Tủ lạnh thương mại - Phương pháp thử - Phn 8: Thử va chạm cơ học ngu nhiên

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PC, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4125/QĐ-BKHCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Trần Văn Tùng
Ngày ban hành: 28/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4125/QĐ-BKHCN

241

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
421669