• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 4142/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt tên danh mục mô hình khuyến nông năm 2017 do tỉnh Bình Định ban hành

Tải về Quyết định 4142/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4142/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 14 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TÊN DANH MỤC MÔ HÌNH KHUYẾN NÔNG NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 3968/TTr-SNN ngày 08/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục mô hình khuyến nông năm 2017, cụ thể như sau:

I. Tổng danh mục các mô hình thực hiện trong năm 2017: 16 mô hình:

Trong đó:

1. Mô hình mới (06 mô hình):

1.1. Lĩnh vực trồng trọt (02 mô hình):

1. Trồng măng tây thâm canh.

2. Trồng cây bơ cho đồng bào dân tộc các xã miền núi.

1.2. Lĩnh vực chăn nuôi (02 mô hình):

1. Trồng thâm canh giống cỏ chất lượng cao Mombasa.

2. Nuôi vịt biển sinh sản thích ứng biến đổi khí hậu.

1.3. Lĩnh vực thủy sản (01 mô hình):

1. Nuôi cá thát lát cườm trong lồng bè.

1.4. Lĩnh vực lâm nghiệp (01 mô hình):

1. Trồng cây giảo cổ lam.

2. Mô hình nhân rộng (02 mô hình):

2.1. Lĩnh vực trồng trọt (01 mô hình):

1. Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) trong sản xuất thâm canh cây lúa.

2.2. Lĩnh vực thủy sản (01 mô hình):

1. Nuôi tôm thẻ chân trắng kết hợp cá rô phi.

3. Mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật (05 mô hình):

3.1. Lĩnh vực trồng trọt (02 mô hình):

1. Áp dụng cơ giới hóa khâu gieo hạt trong thâm canh lạc.

2. Ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm trên cây bưởi da xanh.

3.2. Lĩnh vực chăn nuôi (02 mô hình):

1. Quản lý dịch bệnh gia súc quy mô trang trại.

2. Cải tạo giống bò địa phương bằng phương pháp nhảy trực tiếp tại địa bàn miền núi.

3.3. Lĩnh vực thủy sản (01 mô hình):

1. Nuôi cua xanh thương phẩm từ cua 1, cua 2.

4. Mô hình chuyển tiếp: Lĩnh vực lâm nghiệp (02 mô hình):

1. Trồng thâm canh cây gỗ lớn bằng giống keo lai nuôi cy mô (Chăm sóc năm 2).

2. Trồng cây thầu đâu cứt chuột (Chăm sóc năm 2).

5. Hỗ trợ chế phẩm sinh học Biorat phòng trừ chuột.

II. Về cơ chế thực hiện Chương trình khuyến nông năm 2017:

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 414/QĐ-CTUBND ngày 07/3/2011 và Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4142/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 14/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4142/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332931