• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 4164/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ

Tải về Quyết định 4164/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4164/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, tự kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, hệ thống công báo điện tử tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 353/TTr-SCT ngày 19 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ (có Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Website Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Cục kiểm tra văn bản -Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó Văn phòng;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, KT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tất Thắng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Kèm theo Quyết định số: 4164/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản

Lý do hết hiệu lực

1.

Quyết định

Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 28/3/2014

Ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

- Các căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực, cụ thể:

+ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

+ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

+ Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường;

+ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;

+ Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013 của HĐND tỉnh về phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020.

- Việc quy định cơ chế, chính sách cụ thể để hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp tại địa phương thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và đã được cụ thể hóa tại Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh.

- Ngày 20/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3737/QĐ-UBND hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 86/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh, trong đó có hướng dẫn về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

2

Quyết định

Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh

- Các căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực, cụ thể:

+ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

+ Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

+ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

+ Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT/BTC-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương hướng dẫn trình tự lập, quản lý sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương.

- Việc quy định mức hỗ trợ khuyến công địa phương thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và đã được cụ thể hóa tại Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh.

- Ngày 20/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3737/QĐ-UBND hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 86/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh, trong đó có hướng dẫn về hỗ trợ khuyến công địa phương

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4164/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Dương Tất Thắng
Ngày ban hành: 23/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4164/QĐ-UBND

95

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442311