• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 419/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Phước

Tải về Quyết định 419/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 419/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 10 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đi, bsung một sđiều của Luật Tchức Chính phủ và Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định s2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tưng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người;

Căn cứ Quyết định 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tưng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chng tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định s1240/QĐ-TTg ngày 24/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 10/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tgiúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chng tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh;

Theo đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình s 19/TTr-CAT-PV01 ngày 05/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh.

Điều 3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Phước và các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- VPCP;
- BCA, Bộ Y tế, Bộ LĐ,TB&XH;
- V01, C02, C04, V05-BCA;
- TTTU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, P.NC, KGVX;
- Lưu: VT, (N13.2).

CHỦ TỊCH
Trần Tuệ Hiền

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của Chtịch UBND tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, chức năng, nhiệm vụ, phân công trách nhiệm, chế độ công tác, cơ chế điều hành và điều kiện đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Phước (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

2. Quy chế này áp dụng đối với Trưởng ban, các Phó trưởng ban và thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao quyền hạn và trách nhiệm cá nhân của các thành viên; bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và Quy chế này.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và sự phân công của Trưởng ban, các Phó Trưởng ban theo chức năng, nhiệm vụ; được sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý để thực hiện nhiệm vụ.

3. Đảm bảo yêu cầu phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo điều hành và trao đổi thông tin giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn được pháp luật quy định.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai, thực hiện các công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn th, tchức xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trin khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Bộ, ngành, đoàn thể có liên quan ở Trung ương; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Theo dõi, tổng hp tình hình, đánh giá kết quả và đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; báo cáo Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan ở Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ Tổ giúp việc

1. Nghiên cứu, đề xuất Ban Chỉ đạo hoạch định những vấn đề có tính chiến lược đchỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chng tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh T quc.

2. Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; theo dõi, kiểm tra, đánh giá và tổng hp, xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổng hợp, đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc.

3. Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu và các điều kiện cần thiết khác phục vụ các phiên họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn, kiểm tra, hướng dẫn về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc theo chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Tchức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

4. Thực hiện nhiệm vụ đu mối phối hp trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các Bộ, ngành Trung ương và Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Giúp Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Công an tỉnh) phối hp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch dự trù, phân bổ, sử dụng, bsung, điều chỉnh kinh phí thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy hàng năm; hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo đúng hp đng trách nhiệm đã ký kết giữa Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Công an tỉnh) với các đơn vị, địa phương và các quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; thm định, tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo phê duyệt hỗ trợ kinh phí từ các ngun cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao. Tham mưu quyết toán các nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban và các Phó Trưởng ban giao.

Chương II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo

1. Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thcho các thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị, địa phương trong việc thc hiện công tác phòng, chng tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; đ xut UBND tỉnh khen thưởng, xử lý vi phạm đối với các tchức, cá nhân trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3. Triệu tập, điều hành các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban Chỉ đạo.

4. Trong trường hp cần thiết, ủy quyền cho Phó trưởng Ban Chỉ đạo giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của mình.

Điều 6. Trách nhiệm của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó trưởng Ban Chỉ đạo: Thay mặt Trưởng Ban trực tiếp chỉ đạo, điều hành công việc của Ban Chỉ đạo khi được Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền hoặc đi vng.

Điều 7. Trách nhiệm của Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo

1. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo theo chương trình, kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Thay mặt Ban Chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

2. Cùng các thành viên Ban Chỉ đạo thuộc Công an tỉnh tham mưu, chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện công tác phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc trên địa bàn tỉnh.

3. Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập dự toán, phân bổ các nguồn kinh phí thực hiện phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh T quc.

4. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, quản lý, điều hành, sử dụng và thanh toán, quyết toán Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh theo quy định tại Quyết định 1736/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành, chỉ đạo hoạt động của Ban Thường trực và thực hiện các công việc khác do Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 8. Trách nhiệm của Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác phòng, chống tội phạm - Phó trưởng Ban Chỉ đạo

1. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo theo chương trình, kế hoạch đề ra.

2. Giúp Trưởng ban và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chỉ đạo tổ chức triển khai, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo giao.

Điều 9. Trách nhiệm của Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Phó trưởng Ban Chỉ đạo

1. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo theo chương trình, kế hoạch đề ra.

2. Giúp Trưởng ban và Phó Trưng ban Thường trực Ban Chđạo chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức triển khai, thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc trên địa bàn tỉnh.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo giao.

Điều 10. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Phó trưởng Ban Chỉ đạo

1. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo theo chương trình, kế hoạch đề ra.

2. Chủ trì tham mưu, theo dõi lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội (phòng, chng mại dâm, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về). Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo trong việc xây dựng chương trình công tác dài hạn và kế hoạch cụ thể hằng năm, tổng hợp tham mưu các báo cáo, tchức Hội nghị sơ, tng kết về công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện. Chỉ đạo Phòng Lao động - TBXH các huyện, thị xã, thành ph phi hợp với các ngành chức năng liên quan rà soát, lập hồ sơ người nghiện ma túy đđề nghị cơ quan có thẩm quyền cùng cấp đưa các đối tượng cai nghin bt buộc vào Cơ sở cai nghiện ma túy theo đúng quy định của pháp luật.

3. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo trong việc xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai thực hin Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10/02/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

4. Phối hp với các cơ quan, đoàn thể trong việc quản lý hoạt động của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh và số đối tượng sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đng trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện hỗ trợ giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống, giảm tỷ lệ tái nghiện và vi phạm pháp luật.

5. Tăng cường phối hp công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền phụ nữ, trẻ em; tổ chức hỗ trợ nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị mua bán từ nước ngoài trở về hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo giao.

Điều 11. Trách nhiệm của Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh - Phó trưởng Ban Chỉ đạo

1. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo theo chương trình, kế hoạch đề ra.

2. Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch liên tịch đã ký kết phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia đảm bảo ANTT; công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa các loại đối tượng vi phạm tại cộng đồng dân cư; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới; đô thị văn minh”.

3. Thực hiện các công việc khác do Trưng ban, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo giao.

Điều 12. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế - Phó trưởng Ban Chỉ đạo

1. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo theo chương trình, kế hoạch đề ra.

2. Chủ trì tham mưu, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo, tổ chức Hội nghị sơ, tổng kết các mặt công tác có liên quan đến lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS. Tham mưu chỉ đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS; chương trình điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; chương trình hỗ trợ cắt cơn trong cai nghiện tại cộng đồng; công tác phối hợp lập hồ sơ người nghiện.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Thưòng trực Ban Chỉ đạo giao.

Điều 13. Trách nhiệm của thành viên Văn phòng UBND tỉnh

1. Tham mưu, giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, điều phối, lồng ghép, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giữa các thành viên Ban Chỉ đạo.

2. Tham gia góp ý, kiểm tra, hướng dẫn, thẩm định các văn bản dự thảo của Ban Chỉ đạo, các tài liệu phục vụ sơ, tổng kết, trin khai công tác, các báo cáo, văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.

3. Thực hiện các công việc khác do Trưng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 14. Trách nhiệm của thành viên Sở Tư pháp

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan rà soát, tổ chức nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành, đ xut bsung, sửa đổi những vấn đề liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chng tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh T quc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn.

2. Phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc bng nhiu hình thức, chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp; củng cố, kiện toàn đội ngũ giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 15. Trách nhiệm của thành viên Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chủ trì phối hp các ngành chức năng chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, kết quả phát hiện, đấu tranh của lực lượng chức năng, gương người tốt, việc tốt... nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc.

2. Phối hp tuyên truyền bài trừ các loại văn hóa phẩm đồi trụy, bạo lực, độc hại... Chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về báo chí, xuất bản có liên quan tới công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 16. Trách nhiệm của thành viên Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Chủ trì tham mưu các dự án đầu tư trên địa bàn gắn với công tác phòng, chng tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 17. Trách nhiệm của thành viên Sở Tài chính

1. Chủ trì tham tham mưu UBND tỉnh về chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên cơ sở đề xuất, phối hp của chủ đầu tư là Công an tỉnh, các cơ quan có liên quan về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc.

2. Phi hp Công an tỉnh định kỳ hàng năm tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí hoạt động của Quỹ phòng, chống tội phạm theo Quyết định số 1736/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh.

3. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh và huy động các ngun lực khác đảm bảo cho công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 18. Trách nhiệm của thành viên Sở Nội vụ

1. Phối hp với Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về việc xem xét, quyết định khen thưởng định kỳ hoặc đột xuất cho các tập th, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

2. Định kỳ tng hp đánh giá việc triển khai thực hiện các quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến hành vi phạm tội hoặc theo mức độ liên đới liên quan đến vợ (hoặc chồng), con bị xử lý hình sự (có thống kê danh sách kèm theo).

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 19. Trách nhiệm của thành viên Sở Ngoại vụ

1. Phối hợp với các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh về việc triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm. Đồng thòi, phối hợp với các cơ quan tư pháp tỉnh thực hiện các trình tự, thủ tục pháp lý liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm có yếu tố nước ngoài.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 20. Trách nhiệm của thành viên Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Chủ trì, phối hp các ngành chức năng thực hiện tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong các trường học. Tchức các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên, bảo vệ ANTT trong khu vực nhà trường.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 21. Trách nhiệm của thành viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ngành, các cấp thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh T quc, gn với đây mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa. Xác định nội dung phòng, chng tội phạm, tệ nạn xã hội là tiêu chí quan trọng trong việc bình xét, công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; thôn, ấp, khu phố văn hóa (khu dân cư văn hóa) cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.

2. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan xây dựng chương trình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (như karaoke, vũ trường, massage, lưu trú du lịch, lữ hành, di tích...).

3. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền cđộng trực quan về thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở, điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch không để sơ hở, phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 22. Trách nhiệm của thành viên Sở Công Thương

1. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế thực hiện công tác quản lý và kiểm soát tiền chất ma túy, không để các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động phạm tội và vi phạm.

2. Tăng cường công tác quản lý vật liệu ncông nghiệp, tiền cht thuốc nsử dụng đsản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn theo quy định pháp luật. Thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về sử dụng vật liệu ncông nghiệp và tiền cht thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn theo quy định pháp luật; không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật.

3. Phối hợp Công an tỉnh và các ngành chức năng triển khai các biện pháp phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại; tchức kim tra việc đăng ký hành nghề, hợp đồng lao động, rà soát các điu kiện kinh doanh đchủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật.

4. Phối hợp với Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường triển khai thực hiện tt Quy chế phối hp về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đu tranh phòng, chng tội phạm trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 23: Trách nhiệm của thành viên Cục Quản lý thị trường

1. Tăng cường công tác nắm tình hình thị trường, tuyên truyền, kiểm tra, kim soát đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong khu vực nội địa, đặc biệt là các khu vực thị trấn, thị tứ, các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các điểm bán hàng ăn khu vực trường học, bệnh viện... Phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh thị trường...

2. Phối hợp Công an tỉnh, Sở Công Thương triển khai thực hiện tốt Quy chế phi hợp vbảo vệ an ninh quc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chng tội phạm trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 24. Trách nhiệm của thành viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

1. Thực hiện có hiệu quả các Quy chế, Kế hoạch phối hợp giữa Công an, Quân sự, Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới.

2. Phi hợp với Công an tỉnh thường xuyên rà soát, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang trôi nổi trên địa bàn toàn tỉnh; tham mưu, chỉ đạo quản lý chặt chẽ các loại vũ khí, vật liệu n, công cụ hỗ trợ trong quân đội và lực lượng vũ trang thuộc quyền. Tổ chức thu gom, xử lý vũ khí, vật liệu n, chất độc hóa học còn sót lại sau chiến tranh.

3. Chỉ đạo các lực lượng vũ trang thuộc quyền Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phi hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 25. Trách nhiệm thành viên Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

1. Thực hiện có hiệu quả các Quy chế, Kế hoạch phối hợp giữa Công an, Quân sự, Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới.

2. Phối hp cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc ở khu vực biên giới; vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý biên giới...

3. Kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, cửa khẩu. Chủ trì, phối hp với các lực lượng Hải Quan, Công an tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên tuyến biên giới; tham mưu, thực hiện tốt công tác hp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm với các tỉnh thuộc vương quốc Campuchia có chung đường biên giới với Bình Phước.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 26. Trách nhiệm thành viên Cục Hải quan

1. Phối hp với Công an tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả trong đu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

2. Phối hợp các ban, ngành chức năng liên quan để cùng quản lý chặt chẽ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh tại địa bàn do lực lượng Hải quan tỉnh quản lý nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, bắt giữ và xử lý các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 27. Trách nhiệm của thành viên Sở Xây dựng

1. Thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành xây dựng.

2. Tăng cường thanh tra, kiểm tra tập trung vào các dự án, lĩnh vực có khả năng xảy ra tham nhũng, thất thoát, lãng phí cao.

3. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực thuộc ngành mình quản lý; trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dng cơ bản.

4. Phối hợp Công an tỉnh triển khai thực hiện tốt Kế hoạch phối hợp về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 28 Trách nhiệm của thành viên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành chức năng tổ chức hướng dẫn, kiểm tra xoá bỏ triệt để việc trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn tỉnh; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, tạo điều kiện cho người phạm tội, người lầm lỗi có điều kiện tiếp cận, tái hòa nhập cộng đồng.

2. Chỉ đạo Chi cục Kim lâm phối hợp cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng; phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 29. Trách nhiệm của thành viên Sở Khoa học và Công nghệ

1. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành mình.

2. Chủ trì, Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để chế tạo thiết bị, xây dựng giải pháp, hệ thống phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 30. Trách nhiệm của thành viên Sở Giao thông vận tải

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Giao thông vận tải thực hiện tt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác tuyên truyn phòng, chng tội phạm, tệ nạn xã hội gn với công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

2. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ vi lực lượng Công an để phát hiện, đu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông và các địa điểm có phương tiện giao thông hoạt động, tập trung trên các tuyến đường quc lộ, tăng cường hiệu quả các hoạt động thanh tra giao thông vận tải gn với kim soát phát hiện và ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động giao thông vận tải đphạm tội.

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 31. Trách nhiệm của thành viên Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Chủ động phối hợp vi Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về xử lý chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường, tình trạng khai thác khoáng sản, cát sỏi... trái phép.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 32. Trách nhiệm của thành viên Ban Dân tộc

1. Chủ trì, Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thường xuyên thông tin, tuyên truyền, phổ biến, vận động đồng bào dân tộc thiểu strên địa bàn tỉnh tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh.

2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các mô hình nòng cốt về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào dân tộc thiu số.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 33. Trách nhiệm của thành viên Thanh tra tỉnh

1. Thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành Thanh tra.

2. Phối hợp chặt chẽ vi các ngành chức năng tăng cường thực hiện công tác thanh tra để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật đtừ đó có những kiến nghị phù hp đối với các cơ quan nhà nước có thm quyền. Trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thường xuyên tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 34. Trách nhiệm của thành viên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Phước

1. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành ngân hàng.

2. Thường xuyên nghiên cu, tham mưu, đề xuất xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; rà soát đề xuất khắc phục triệt đcác lỗ hng, sơ hở trong cơ chế, chính sách về tiền tệ, ngân hàng không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng và vấn đề “shữu chéo”.

4. Phối hợp Công an tỉnh triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động Ngân hàng trên địa trên địa bàn tỉnh.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 35. Trách nhiệm của thành viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

1. Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho các cơ quan báo chí của tnh; Ban tuyên giáo các huyện, thị xã và các Đảng ủy trực thuộc tỉnh.

2. Lồng ghép nội dung tình hình và kết quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vào nội dung điều tra dư luận xã hội định kỳ của Ban (02 đt/năm); trên cơ sở đó, có đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện và công tác Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 36. Trách nhiệm của thành viên Ban Nội chính Tỉnh ủy

1. Phi hợp với Công an tỉnh tăng cường tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chp hành pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan thuộc khi Nội chính và Nhân dân.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ trì hoặc phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đc, kim tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở địa phương.

3. Theo dõi, chỉ đạo đôn đốc giải quyết các vụ án phức tạp, các vụ án tồn động kéo dài, dư luận quan tâm, nhất là các vụ án tham nhũng. Khẩn trương tham mưu chỉ đạo giải quyết, xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ án, vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, không để kéo dài.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 37. Trách nhiệm của thành viên Ban Dân vận Tỉnh ủy

1. Phối hợp với hệ thống chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân tổ chức phổ biến, hướng dẫn thực hiện các chủ trương của Trung ương và địa phương về công tác dân vận trong phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

2. Thường xuyên theo dõi, tổng kết kinh nghiệm về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thNhân dân, góp phần nâng cao hiệu công tác dân vận trong phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 38. Trách nhiệm của thành viên Tỉnh đoàn

1. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tuyên tuyền phòng, chống tội phạm trong thanh, thiếu niên, đoàn viên gắn với trin khai, thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch liên ngành giữa Trung ương Đoàn thanh niên và các ngành, đoàn thể phối hợp về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên, học sinh...

2. Phối hợp cấp ủy, chính quyền các địa phương, các ngành chức năng tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trong lứa tui vị thành niên; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ thanh, thiếu niên phạm tội và vi phạm pháp luật hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sng; đy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và giúp đnhau phát triển kinh tế trong đoàn viên.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 39. Trách nhiệm của thành viên Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

1. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tuyên tuyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội gắn vi triển khai, thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch giữa Hội Liên hiệp phụ nữ và các ngành, đoàn thphối hợp về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho hội viên phụ nữ và con, em trong gia đình.

2. Phối hợp cấp ủy, chính quyền các địa phương, các ngành chức năng tăng cường đu tranh phòng chống các loại tội phạm xâm hại, mua bán phụ nữ, trẻ em; làm tốt công tác giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ phụ nữ phạm tội và vi phạm pháp luật, phụ nữ là nạn nhân bị mua bán người hòa nhập cộng đồng, n định cuộc sống; đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và giúp đỡ nhau phát trin kinh tế trong hội viên.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 40. Trách nhiệm của thành viên Hội Cựu chiến binh tỉnh

1. Phát động hội viên phát huy truyền thống cách mạng, phm chất đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục trong Nhân dân mà trước hết là giáo dục con em mình ý thức tự giác chấp hành pháp luật, giữ gìn ANTT; triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình Phối hợp giữa Trung ương Hội Cựu chiến binh và Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT trong giai đoạn hiện nay.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 41. Trách nhiệm của thành viên Hội Nông dân tỉnh

1. Chỉ đạo các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Phối hợp các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phbiến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm, tôn trọng và chấp hành nghiêm pháp luật trong hội viên; vận động hội viên tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sgắn với thực hiện có hiệu quả 03 phong trào thi đua: Phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 42. Trách nhiệm của thành viên Liên đoàn Lao động tỉnh

1. Chỉ đạo các cấp công đoàn tchức tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, công chức, viên chức và người lao động về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Phi hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành và các tổ chức đoàn thể liên quan thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 43. Trách nhiệm của thành viên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước

1. Quán triệt sâu sắc đến đội ngũ cán bộ, công chức, phóng viên, biên tập viên v quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vcông tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tăng cường chỉ đạo đội ngũ cán bộ, phóng viên có những tác phm báo chí có giá trị thực tin, phát hiện các đin hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân ở địa bàn dân cư về công tác phòng, chng tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Quan tâm dành thời lượng và thời gian phát sóng, đưa tin, bài, hình ảnh, phóng sự tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy phù hợp các kênh sóng phát thanh, truyền hình các ấn phẩm báo chí.

2. Phi hp cấp ủy chính quyền các địa phương kịp thời phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh khc phục những cơ sở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về ANTT và kiến nghị các ngành chức năng kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh của Nhân dân liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo ANTT trên địa bàn.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 44. Trách nhiệm của thành viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

1. Đẩy mạnh công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp nhằm phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm đảm bảo đúng pháp luật. Thực hiện tốt công tác kiểm sát giam, giữ đảm bảo đúng quy định.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 45. Trách nhiệm của thành viên Tòa án nhân dân tỉnh

1. Đẩy nhanh tiến độ xét xử các loại án, nhất là các vụ án hình sự mà dư luận quan tâm, đảm bảo xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

2. Chỉ đạo Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và phối hợp các ngành chức năng thực hiện tt công tác giải quyết việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân, nht là việc đưa vào Cơ sở giáo dục, Trường giáo dưỡng, Cơ sở cai nghiện bắt buộc.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 46. Phân công các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách địa bàn huyện, thị xã, thành phố cụ thể như sau:

1. Thành phố Đồng Xoài: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

2. Huyện Đồng Phú: Tòa án nhân dân tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát trin Nông thôn.

3. Huyện Bù Đăng: Ban Dân tộc, Hội Nông dân tỉnh.

4. Thị xã Phước Long: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh Đoàn.

5. Huyện Bù Gia Mập: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông.

6. Huyện Bù Đốp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Quản lý thị trường.

7. Huyện Lộc Ninh: Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải Quan tỉnh.

8. Thị xã Bình Long: Sở Tư pháp và Hội Cựu Chiến binh tỉnh.

9. Huyện Hớn Quản: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Công Thương.

10. Huyện Chơn Thành: Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh.

11. Huyện Phú Riềng: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đài PTTH và Báo Bình Phước.

Chương III

CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC

Điều 47. Chế độ họp

1. Định kỳ sáu tháng, một năm Ban Chỉ đạo tổ chức sơ, tổng kết để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của các thành viên Ban Chỉ đạo và xác định nhiệm vụ công tác cho thời gian tiếp theo. Trong trường hợp cần thiết Trưởng ban sẽ triệu tập Thường trực Ban Chỉ đạo họp để giải quyết công việc của Ban Chỉ đạo.

Khi có yêu cầu hoặc khi cần chỉ đạo theo từng chuyên đề, Trưởng ban quyết định họp đột xuất; trường hp Trưởng ban vắng mặt sẽ ủy quyền cho 01 Phó Trưởng ban chủ trì cuộc họp.

Điều 48. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Trên cơ sở nội dung kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các Sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả; định kỳ hàng quý, sáu tháng, một năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chng tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc hoặc về các nội dung công tác khác được Ban Chỉ đạo phân công, gửi Trưởng ban và Thường trực Ban Chỉ đạo (Công an tỉnh) ngoài các báo cáo đột xut. Thời gian chốt số liệu và gửi báo cáo cụ thể như sau:

a) Báo cáo Quý I: Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/3 của kỳ báo cáo và gửi trước ngày 16/3 hằng năm;

b) Báo cáo 06 tháng: Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/6 của kỳ báo cáo gửi trước ngày 16/6 hằng năm;

c) Báo cáo Quý III: Tính từ ngày 15/6 đến ngày 14/9 của kỳ báo cáo gửi trước ngày 16/9 hăng năm;

d) Báo cáo tổng kết năm: Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/12 của kỳ báo cáo gửi trước ngày 16/12 hằng năm.

2. Nội dung báo cáo

2.1. Báo cáo định kỳ

a) Khái quát tình hình chung, những vấn đề ni cộm về tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật và những vấn đề khác được dư luận xã hội quan tâm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở, ngành, địa phương, lĩnh vực công tác.

b) Kết quả thực hiện

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội (tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật, người có nguy cơ vi phạm pháp luật, việc thực hiện mô hình, điển hình trong phòng, chống tội phạm...).

- Hoàn thiện thể chế, xây dựng, trin khai văn bản pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Công tác phối hợp liên ngành, phối hợp giữa các lực lượng, địa bàn.

- Công tác phát hiện, xử lý tội phạm (các loại tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, truy nã tội phạm...).

- Công tác điều tra, truy tố, xét xử và kết quả xử lý những vụ việc, vụ án được dư luận quan tâm.

- Việc thực hiện các đề án, dự án của Chương trình phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; Chương trình phòng, chống mua bán người; các Chương trình, Kế hoạch phòng, chống tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và các chương trình, đề án, dự án khác có liên quan của đơn vị, địa phương.

- Hp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Công tác quản lý, sử dụng kinh phí (nếu có).

c) Nhận xét, đánh giá thuận lợi, khó khăn, tồn tại và nguyên nhân, giải pháp khắc phục.

d) Dự báo tình hình, phương hướng công tác, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện.

đ) Kiến nghị, đề xuất, đơn vị yêu cầu giải quyết.

2.2. Báo cáo vụ việc

Cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chế độ báo cáo nhanh vụ việc khi phát sinh, phát hiện những vấn đề phức tạp về an ninh trật t, tội phạm, tệ nạn xã hội, các vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc được dư luận quan tâm tại địa phương, cơ quan, lĩnh vực công tác, nội dung gồm:

a) Nội dung sự việc, diễn biến, thời gian, địa điểm, nguyên nhân, hậu quả đã xảy ra.

b) Các biện pháp, chủ trương đi thực hiện để ngăn chặn tình hình, hạn chế thiệt hại, khắc phục hậu quả.

c) Dự báo khả năng diễn biến và tác động ảnh hưởng của vụ việc.

d) Kiến nghị, đề xuất yêu cầu giải quyết.

2.3. Báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất

Cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chế độ báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất theo ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban, nội dung cơ bản gồm:

a) Tình hình chung và tình hình liên quan đến nội dung cần báo cáo.

b) Kết quả thực hiện các mặt công tác liên quan đến nội dung cần báo cáo.

c) Dự báo tình hình.

d) Chủ trương biện pháp tiếp tục thực hiện.

đ) Kiến nghị, đề xuất đơn vị yêu cầu, giải quyết

3. Trách nhiệm tng hợp tham mưu báo cáo

a) Đối với báo cáo chung tất cả các lĩnh vực của Ban Chỉ đạo: Giao Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tập hợp số liệu của các thành viên đtham mưu xây dựng báo cáo chung của Ban Chỉ đạo báo cáo Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, y ban nhân dân tỉnh theo quy định.

b) Đối với báo cáo riêng liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn của đơn vị vụ nào thì đơn vị đó chủ trì tham mưu báo cáo, cụ thể:

- Đối với công tác phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: Công an tỉnh chủ trì tham mưu báo cáo.

- Đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS: Sở Y tế chủ trì tham mưu báo cáo.

- Đi với công tác phòng chống tệ nạn xã hội (phòng, chng mại dâm, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện), công tác hỗ trợ nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị mua bán từ nước ngoài trở về hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tham mưu báo cáo.

Điều 49. Chế độ sử dụng con dấu

Trong quá trình hoạt động, Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình.

Điều 50. Công tác kiểm tra của Ban Chỉ đạo

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, tự kim tra, nm tình hình, kết quả việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại đơn vị, ngành mình và lĩnh vực đưc phân công.

2. Hàng năm, căn cứ vào chương trình công tác và yêu cầu thực tiễn tình hình, Ban Chỉ đạo sẽ thành lập đoàn kiểm tra (thành phần gồm: Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và một số thành viên của Ban Chỉ đạo) tiến hành kiểm tra định kỳ và theo chuyên đề các mặt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tại các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Điều 51. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo trích từ kinh phí phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy do Trung ương, UBND tỉnh cấp hàng năm và một số nguồn kinh phí khác của đơn vị, địa phương (nếu có). Việc quản lý, sử dụng, thanh, quyết toán kinh phí thực hiện theo chế độ tài chính, kế toán và quy định của pháp luật.

Điều 52. Khen thưởng, kỷ luật

Các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nội dung Quy chế này, có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thì được xem xét khen thưởng; nếu vi phạm thì sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật và của ngành quản lý.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 53. Tổ chức thực hiện

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc chịu trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này. Đồng thời, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo triển khai, hướng dẫn, kim tra việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho các cấp, các ngành theo ngành dọc và địa bàn được phân công phụ trách.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương xây dựng kế hoạch tchức triển khai và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương mình. Định kỳ tchức sơ, tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương (lưu ý khi tổ chức Hội nghị sơ, tổng kết phải mời các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh phụ trách địa bàn dự).

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ giúp việc báo cáo, đề xuất kịp thời với Trưởng Ban Chỉ đạo (qua Công an tỉnh) để xem xét, sửa đi, bsung cho phù hợp./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 419/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Trần Tuệ Hiền
Ngày ban hành: 10/02/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 419/QĐ-UBND

11

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467115