• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 419/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Điểm 2 Khoản 2 Quyết định 15/2010/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Quyết định 419/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 419/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 07 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ ĐIỂM 2, KHOẢN 2, ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2010/QĐ-UBND NGÀY 10/12/2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ thông tư số 01/2010/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 59/TTr-SNV ngày 27 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Điểm 2, Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Sơn La.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D10b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 419/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 07/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức bộ máy nhà nước, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 419/QĐ-UBND

101

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225761