• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 42/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2010/QĐ-UBND về Quy định xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tải về Quyết định 42/2013/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 42/2013/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 5 QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2010/QĐ-UBND NGÀY 31/5/2010 CỦA UBND THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÉT TẶNG DANH HIỆU "NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT" TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tại Tờ trình số 2147/TTr-SNV(BTĐ) ngày 27/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một phần Điều 5 của Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn thành phố Hà Nội thành Điều 5 mới như sau:

"Điều 5. Hình thức khen thưởng:

1. Cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu hoặc được công nhận có "Việc tốt" của Thành phố được tặng Bằng chứng nhận và tiền thưởng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 75 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;

2. Cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" hoặc được công nhận "Việc tốt" do Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc tặng được cấp Giấy chứng nhận và tiền thưởng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 75 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng), Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trực thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban TĐKT TW;
- Đoàn ĐBQH Hà Nội;
- TT. T.Ủy, TT HĐND TP; (để báo cáo)
- Các PCT UBND TP;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VB Bộ TP;
- Sở Tư pháp HN;
- VPUB: TH, CB, THh;
- Lưu: VT, BTĐ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 42/2013/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 09/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 42/2013/QĐ-UBND

441

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209584