• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Tài nguyên nước


Văn bản pháp luật về Khai thác tài nguyên nước

 

Quyết định 42/2016/QĐ-UBND ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

Tải về Quyết định 42/2016/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2016/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

ỦY QUYỀN CHO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CẤP, GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH, ĐÌNH CHỈ HIỆU LỰC, THU HỒI VÀ CẤP LẠI GIẤY PHÉP VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ CHO PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 02 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành ngh khoan nước dưới đất;

Xét Báo cáo số 161/BC-STP ngày 29/9/2016 của Sở Tư pháp về việc thẩm định dự thảo Quyết định ủy quyền cho Sở Tài nguyên & Môi trường cp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyn nhượng quyn khai thác tài nguyên nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Tài nguyên & Môi trường tại Tờ trình s 2446/TTr-STNMT ngày 06/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. y quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép về tài nguyên nước (bao gồm: Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất; giấy phép xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng dưới 1.000 m3/ngày đêm và giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất) và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Điều 2. Thời hạn ủy quyền là 05 (năm) năm.

Điều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước theo ủy quyền của UBND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; định kỳ hàng quý báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện các chức năng quản lý Nhà nước về Tài nguyên nước theo nội dung tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 928/2006/QĐ-UB ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh Nam Định về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 5;
- Công báo tỉnh;
- Website t
nh, Website VPUBND tnh;
- Lưu: VP1, VP3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 42/2016/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định   Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 12/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 42/2016/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
333291