• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật


 

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Tải về Quyết định 42/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2019/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 3089/TTr-STP ngày 30 tháng 12 năm 2019 về dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 65 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (theo Danh mục đính kèm).

Lý do bãi bỏ: Các quyết định được bãi bỏ có nội dung không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hoặc không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành mà không cần thiết ban hành văn bản để thay thế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, STP (02).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

DANH MỤC

QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU BAN HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Số thứ tự

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản

01

148/1999/QĐ-UB

27/03/1999

V/v ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

02

1421/1998/QĐ-UB

29/06/1998

V/v ban hành Quy chế về tổ chức, hoạt động của Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

03

178/1999/QĐ-UB

08/04/1999

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý chợ Vũng Tàu 

04

288/1999/QĐ-UB

07/06/1999

V/v ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

05

290/1999/QĐ-UB

07/06/1999

V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Lâm viên cây xanh thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

06

577/1999/QĐ-UB

21/10/1999

V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Chợ Bà Rịa 

07

667/1999/QĐ-UB

24/11/1999

V/v ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Hạ tầng kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

08

740/1999/QĐ-UB

24/12/1999

V/v ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

09

426/2000/QĐ-UB

20/01/2000

V/v ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

10

9258/2001/QĐ-UB

29/10/2001

Về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

11

1421/2002/QĐ.UB

18/02/2002

V/v sửa đổi và bổ sung một số điều của Quyết định số 508/1998/QĐ.UB ngày 19 tháng 10 năm 1998 ban hành quy định tạm thời về việc quản lý tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

12

9507/2002/QĐ-UB

02/12/2002

V/v bổ sung biên chế cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã do bổ sung nhiệm vụ 

13

14113/2003/QĐ-UB

31/12/2003

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh 

14

5532/2003/QĐ-UB

16/06/2003

V/v Giao nhiệm vụ cho Ban Tôn giáo và Dân tộc tỉnh 

15

5885/2003/QĐ-UB

18/06/2003

V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thoát nước đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

16

8715/2003/QĐ-UB

30/09/2003

Về việc quy định tạm thời mức phụ cấp cho các chức danh cán bộ và hoạt động phí ở thôn, ấp, khu phố 

17

14295/2004/QĐ-UB

29/12/2004

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu 

18

7400/2004/QĐ-UB

11/10/2004

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

19

7973/2004/QĐ-UB

22/10/2004

V/v ban hành Quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

20

06/2005/QĐ-UBND

05/01/2005

Về việc quy định về tổ chức, nhân sự và chế độ, chính sách đối với lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố

21

129/2005/QĐ-UB

12/01/2005

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thẩm quyền quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp của nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 10475/2004/QĐ-UB ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

22

133/2005/QĐ-UB

12/01/2005

V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh 

23

1687/2005/QĐ-UB

31/05/2005

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu 

24

3293/2005/QĐ-UBND

16/09/2005

V/v Bổ sung cho mỗi xã, phường, thị trấn thêm một Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng 

25

1778/2006/QĐ-UBND

19/06/2006

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

26

2813/2006/QĐ-UBND

20/09/2006

Về việc bổ sung, điều chỉnh chức danh cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn 

27

2814/2006/QĐ-UBND

20/09/2006

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 7973/2004/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

28

3913/2006/QĐ-UBND

31/10/2006

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

29

4373/2006/QĐ-UBND

28/11/2006

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

30

4374/2006/QĐ-UBND

28/11/2006

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo và Dân tộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

31

06/2007/QĐ-UBND

18/01/2007

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý phát triển Côn Đảo 

32

46/2007/QĐ-UBND

02/08/2007

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

33

77/2007/QĐ-UBND

09/10/2007

V/v bãi bỏ điểm a, b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 06/2005/QĐ.UB ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

34

83/2007/QĐ-UBND

25/10/2007

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

35

85/2007/QĐ-UBND

29/10/2007

Về việc ban hành quy định tạm thời về thẩm quyền quản lý đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

36

54/2009/QĐ-UBND

05/08/2009

Về việc đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân 

37

08/2010/QĐ-UBND

08/03/2010

Về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

38

14/2011/QĐ-UBND

03/03/2011

Về việc phê duyệt đề án kiện toàn tổ chức, biên chế cơ quan tư pháp cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

39

14/2013/QĐ-UBND

22/02/2013

Về việc Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

40

20/2013/QĐ-UBND

02/05/2013

Ban hành Quy định cụ thể về thời hạn phối hợp, xem xét, thẩm định, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết hồ sơ hành chính thuộc lĩnh vực tôn giáo theo Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 

41

24/2014/QĐ-UBND

29/05/2014

Về việc sửa đổi một số nội dung trong Chương trình đào tạo 150 thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài giai đoạn 2010-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 85/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

42

32/2014/QĐ-UBND

14/07/2014

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

43

2463/1998/QĐ-UB

19/10/1998

V/v Ban hành quy định tạm thời về tổ chức, quản lý và cấp giấy phép hành nghề vận tải hành khách bằng xe mô tô, xe gắn máy 2 bánh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

44

4572/2006/QĐ-UBND

15/12/2006

Phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006-2015 và định hướng phát triển đến năm 2020” 

45

02/2015/QĐ-UBND

15/01/2015

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

46

2633/2006/QĐ-UBND

06/09/2006

V/v uỷ quyền cho Cục trưởng Cục Thuế tỉnh ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ tài sản tàu, thuyền, ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

47

419/QĐ.UB

22/01/1999

Ban hành “Quy định về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở”

48

528/1998/QĐ-UB

26/10/1998

V/v ban hành Quy định về trình tự lập hồ sơ, giao nhận, phân loại, quản lý và nuôi dưỡng đối tượng xã hội 

49

205/1999/QĐ-UB

21/04/1999

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xóa đói giảm nghèo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

50

2360/2006/QĐ-UBND

15/08/2006

Về việc sửa đổi khoản 1 và 2 Điều 3 của Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 608/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2006 

51

367/2006/QĐ-UBND

03/02/2006

Về việc ban hành quy định về quản lý, giúp đỡ học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện hồi gia 

52

608/2006/QĐ.UBND

27/02/2006

Về việc ban hành Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

53

88/2007/QĐ-UBND

12/11/2007

Phê duyệt Điều lệ Trường Trung cấp nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

54

09/2008/QĐ-UBND

11/03/2008

Phê duyệt Điều lệ Trường Trung cấp công nghệ thông tin TM.COMPUTER tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

55

10/2008/QĐ-UBND

11/03/2008

Phê duyệt Điều lệ trường Trung cấp công nghệ thông tin Bà Rịa 

56

39/2008/QĐ-UBND

10/07/2008

Về việc ban hành chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm, người sau cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội, Trung tâm Hướng nghiệp Dạy nghề và Giải quyết việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

57

65/2008/QĐ-UBND

07/10/2008

Về việc áp dụng chính sách bảo trợ xã hội đối với một số đối tượng xã hội thuộc diện hộ nghèo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

58

75/2009/QĐ-UBND

04/12/2009

Chương trình phát triển lực lượng công nhân kỹ thuật đến năm 2020 

59

24/2010/QĐ-UBND

02/07/2010

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số quy định đối với chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

60

57/2010/QĐ-UBND

24/12/2010

Về việc phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 – 2020.

61

04/2013/QĐ-UBND

15/01/2013

Về việc quy định mức thu đối với đối tượng xã hội tự nguyện tại Trung tâm xã hội, Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn và Trung tâm giáo dục lao động và dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

62

08/2013/QĐ-UBND

29/01/2013

Ban hành Quy định về nội dung thu - chi và sử dụng Quỹ hỗ trợ học nghề cho lao động có đất nông nghiệp bị thu hồi 

63

49/2014/QĐ-UBND

22/09/2014

Về việc hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ thoát nghèo từ 02 năm lên 05 năm 

64

02/2016/QĐ-UBND

15/01/2016

Về việc quy định mức thu và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

65

09/2016/QĐ-UBND

13/04/2016

Về việc bổ sung nội dung quy định mức thu tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định mức thu đối với đối tượng tự nguyện tại Trung tâm Xã hội, Trung tâm Nuôi dưỡng người già neo đơn và Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 42/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 31/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 42/2019/QĐ-UBND

217

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
433314