• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Chính sách đối với cán bộ công chức viên chức

Văn bản pháp luật về Đào tạo nguồn nhân lực

 

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016-2021 kèm theo Quyết định 34/2015/QĐ-UBND do tỉnh Bình Định ban hành

Tải về Quyết định 42/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2019/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT VÀ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI BÁC SĨ, DƯỢC SĨ GIAI ĐOẠN 2016 - 2021 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2015/QĐ-UBND NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quy định một số chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016 - 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016 - 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ- UBND ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định một số chính sách thu hút và ưu đãi áp dụng đối với bác sĩ, dược sĩ được tuyển dụng, tiếp nhận và đang công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về y tế, các cơ sở y tế công lập, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế và các đơn vị   sự nghiệp công lập khác có sử dụng bác sĩ, dược sĩ thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị của tỉnh), được phân loại theo các nhóm sau:

1. Nhóm 1

a) Trường Cao đẳng Y tế;

b) Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần;

c) Trung tâm Pháp y;

d) Trung tâm Y tế các huyện: An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh;

đ) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có sử dụng bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học;

e) Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn thuộc ba khu vực vùng dân tộc và miền núi (theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) gồm:

- Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc các huyện: An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh;

- Trạm Y tế các xã thuộc huyện Hoài Ân: Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây, Ân Tường Đông, Ân Tường Tây, Ân Hữu, Ân Nghĩa, Ân Sơn, Bok Tới, Đắk Mang;

- Trạm Y tế các xã thuộc huyện Tây Sơn: Bình Thuận, Tây Thuận, Bình Tân, Tây Giang, Tây Phú, Tây Xuân, Vĩnh An;

- Trạm Y tế các xã thuộc huyện Phù Cát: Cát Hải, Cát Hưng, Cát Lâm, Cát Sơn, Cát Tài;

- Trạm Y tế các xã thuộc huyện Phù Mỹ: Mỹ Đức, Mỹ Châu;

- Trạm Y tế xã Hoài Sơn thuộc huyện Hoài Nhơn;

- Trạm Y tế xã Phước Thành, huyện Tuy Phước;

- Trạm Y tế xã Phước Mỹ, xã đảo Nhơn Châu và phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn.

Danh sách các xã, phường, thị trấn thuộc ba khu vực vùng dân tộc và miền núi thay đổi, sửa đổi, bổ sung theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Nhóm 2

a) Khối Văn phòng Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân số

- Kế hoạch hóa gia đình, Phòng y tế các huyện, thị xã, thành phố;

b) Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn;

c) Các Trung tâm: Kiểm soát bệnh tật, Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm, Giám định Y khoa;

d) Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố còn lại trừ các Trung tâm Y tế tại Điểm d Khoản 1 Điều này;

đ) Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn còn lại trừ các Trạm y tế tại Điểm e Khoản 1 Điều này.

3. Nhóm 3

a) Bệnh viện Mắt;

b) Bệnh viện Đa khoa tỉnh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 42/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 19/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 42/2019/QĐ-UBND

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425140