• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khoa học và công nghệ


Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

 

Quyết định 42/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2020 của Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, CTDT/16-20 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Quyết định 42/QĐ-UBDT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA VĂN PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH KH&CN CẤP QUỐC GIA, CTDT/16-20

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của y ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-UBDT, ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Văn phòng Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-UBDT, ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc vviệc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho Văn phòng Chương trình KH&CN cấp quốc gia, CTDT/16-20;

Xét đề nghị ca Chánh Văn phòng Chương trình KH&CN cấp quốc gia, CTDT/16-20,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2020 của Văn phòng Chương trình KH&CN cấp quốc gia, CTDT/16-20.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Chánh Văn phòng Chương trình KH&CN cấp quốc gia, CTDT/16-20 và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Cc TT, PCN UBDT;
- Vụ TH (p/h);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, VPCTDT (03b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA VĂN PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH KH&CN CẤP QUỐC GIA, CTDT/16-20
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-UBDT, ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc)

TT

Nội dung công việc

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm

1

Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Tổ Soạn thảo và phối hợp xây dựng Thuyết minh Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Theo Kế hoạch của Tổ Soạn thảo (Quyết định số 954/QĐ- UBDT, ngày 13/12/2019)

Thuyết minh Chương trình

2

Phối hợp với chủ nhiệm đề tài tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu của đề tài “Những vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam, sau hơn 30 năm Đổi mới, đề xuất chính sách dân tộc 2021-2025 và đến 2030”, mã số: CTDT.51.19/16-20

31/12/2020

Báo cáo

3

Đôn đốc, thu các báo cáo định kỳ, báo cáo chắt lọc giữa kỳ (6 tháng 1 lần) đối với 21 đề tài kết thúc hợp đồng tháng 12 năm 2020

30/6/2020

Báo cáo

4

Chuẩn bị các điều kiện và phối hợp tổ chức các Hội đồng nghiệm thu chính thức các đề tài thuộc Chương trình

Thường xuyên

Biên bản nghiệm thu

4.1

Các đề tài kết thúc tháng 4 năm 2020 (12 đề tài)

30/6/2020

4.2

Các đề tài kết thúc thng 6 năm 2020 (08 đề tài)

31/8/2020

4.3

Các đề tài kết thúc thng 12 năm 2020 (21 đề tài)

31/3/2021

5

Đôn đốc, rà soát, thu toàn bộ sản phẩm của các đề tài sau khi đã chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của Hội đồng nghiệm thu để lưu chiểu

30 ngày sau khi nghiệm thu

Các sản phẩm của đề tài

6

Phối hợp với Vụ Tổng hợp tham mưu ban hành quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với các đề tài nghiệm thu từ mức “đạt” trở lên

10 ngày sau khi đề tài nộp đủ hồ sơ

Quyết định

7

Kiểm tra hồ sơ, xét duyệt thanh toán kinh phí và làm thủ tục cấp tạm ứng lần 1 kinh phí năm 2020 cho các đề tài (29 đề tài)

31/3/2020

Bản xác nhận tình hình sử dụng kinh phí

8

Kiểm tra hồ sơ, xét duyệt thanh toán kinh phí và làm thủ tục cấp tạm ứng lần 2 kinh phí năm 2020 cho các đề tài (29 đề tài)

30/6/2020

Bản xác nhận tình hình sử dụng kinh phí

9

Kiểm tra hồ sơ, xét duyệt quyết toán toàn bộ kinh phí của các đề tài đã nghiệm thu

2 tháng sau khi đề tài được nghiệm thu

Bản xác nhận tình hình sử dụng kinh phí

10

Thanh lý hợp đồng đối với các đề tài đã được nghiệm thu và công nhận kết quả nghiên cứu

2 tháng sau khi đề tài được nghiệm thu

Bản thanh lý hợp đồng

11

Chuẩn bị điều kiện và phối hp tổ chức một số Hội thảo chia sẻ, tham vấn kết quả nghiên cứu của Chương trình

Thường xuyên

Biên bản hội thảo

12

Phối hợp với Vụ Tổng hợp biên tập và xuất bản một số ấn phẩm công bố các kết quả hoạt động của Chương trình

Thường xuyên

Xuất bản phẩm

13

Duy trì hoạt động, cập nhật tin bài và kết quả hoạt động của Chương trình trên trang tin điện tử: ctdt.ubdt.gov.vn

Thường xuyên

Tin bài

14

Rà soát, bổ sung hoàn thiện và tổ chức quản lý, lưu trữ toàn bộ hồ sơ của Chương trình đúng quy định của pháp luật

Thường xuyên

Hồ sơ lưu trữ

15

Xây dựng dự toán chi tiết, thực hiện thanh toán cho các hoạt động quản lý chương trình từ nguồn kinh phí quản lý năm 2020

Thường xuyên

Báo cáo

16

Hoàn thiện hồ sơ, chứng từ quyết toán toàn bộ kinh phí của Chương trình với cơ quan có thẩm quyền theo quy định

Dự kiến tháng 4 năm 2021

Báo cáo quyết toán

17

Chuẩn bị điều kiện và phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết thúc giai đoạn 1 của Chương trình

Dự kiến tháng 5 năm 2021

Báo cáo

18

Thực hiện những nhiệm vụ đột xuất Lãnh đạo y ban giao

Thường xuyên

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 42/QĐ-UBDT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Lê Sơn Hải
Ngày ban hành: 20/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 42/QĐ-UBDT

302

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
433374