• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 4209/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội

Tải về Quyết định 4209/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4209/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại tờ trình số 542/TTr -SGTVT ngày 11 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 12 thủ tục hành chính mới lĩnh vực Đường bộ, Đường thủy; bãi bỏ 08 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Các thủ tục hành chính sau đây hết hiệu lực:

Thủ tục: Từ số 01 đến số 04, từ số 18 đến số 20 và số 62 Phần I lĩnh vực Đường bộ tại Quyết định số 3971/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Thường trực: TU, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- VPUBTP: CVP, các PCVP P.C.Công, T.V.Dũng; Các phòng: KSTTHC, ĐT, TKBT, TTTH-CB;
- Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội;
- Lưu: VT, KSTTHC(Quyên).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4209/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Căn cứ pháp lý

I. Lĩnh vực đường bộ

1

Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

Không quá 06 ngày làm việc

Bộ phận một cửa - Sở Giao thông vận tải.

Số 02 Phùng Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008.

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ; Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010.

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải và Thông tư số 35/2017/TT- BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT.

- Quyết định số 3133/QĐ-BGTVT ngày 10/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải.

- Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 7017/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND thành phố Hà Nội.

2

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác.

Trong 07 ngày làm việc

Bộ phận một cửa - Sở Giao thông vận tải.

Số 02 Phùng Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008.

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ; Nghị định số 64/2016/NĐ-CP. ngày 01/7/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010.

- Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải và Thông tư số 35/2017/TT- BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT.

- Quyết định số 3133/QĐ-BGTVT ngày 10/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải.

- Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 7017/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND thành phố Hà Nội.

3

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

Trong 07 ngày làm việc

Tùy theo từng trường hợp cụ thể

Bộ phận một cửa - Sở Giao thông vận tải.

Số 02 Phùng Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008.

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ; Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010.

- Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT.

- Quyết định số 3133/QĐ-BGTVT ngày 10/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải.

- Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 7017/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND thành phố Hà Nội.

4

Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

Trong 03 ngày làm việc

Bộ phận một cửa - Sở Giao thông vận tải.

Số 02 Phùng Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008.

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ; Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010.

- Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải và Thông tư số 35/2017/TT- BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/20T5/TT- BGTVT.

- Quyết định số 3133/QĐ-BGTVT ngày 10/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải.

- Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 7017/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND thành phố Hà Nội.

5

Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác.

Trong 07 ngày làm việc

Bộ phận một cửa - Sở Giao thông vận tải.

Số 02 Phùng Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008.

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ; Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010.

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải và Thông tư số 35/2017/TT- BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT.

- Quyết định số 2784/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2017 của Bộ Giao thông vận tải.

- Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 7017/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND thành phố Hà Nội.

6

Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.

Trong 02 ngày làm việc

Bộ phận một cửa - Sở Giao thông vận tải.

Số 02 Phùng Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008.

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ.

- Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 09/07/2015 của Bộ Giao thông vận tải.

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải và Thông tư số 35/2017/TT- BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2015/TT- BGTVT.

- Quyết định số 2784/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2017 của Bộ Giao thông vận tải.

- Văn bản số 6474/TCĐBVN-ATGT ngày 23/11/2015 của Tổng Cục đường bộ Việt Nam.

- Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của UBND thành phố Hà Nội

7

Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

Trong 05 ngày làm việc

Bộ phận một cửa - Sở Giao thông vận tải.

Số 02 Phùng Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008.

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

- Quyết định số 966/QĐ-BGTVT ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Thông tư số 79/2015/TT-BGTVT ngày 10/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải.

- Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 2784/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2017 của Bộ Giao thông vận tải.

8

Cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Trong 03 ngày làm việc

Bộ phận một cửa - Sở Giao thông vận tải.

Số 02 Phùng Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008.

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

- Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT- BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ Y tế, Bộ GTVT.

- Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 2784/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2017 của Bộ Giao thông vận tải.

9

Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động

- Trường hợp có sự thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe cơ giới sử dụng để sát hạch lái xe: 10 ngày làm việc.

- Trường hợp bị hỏng, mất, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy chứng nhận: 03 ngày làm việc

Bộ phận một cửa - Sở Giao thông vận tải.

Số 02 Phùng Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008.

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

- Quyết định số 966/QĐ-BGTVT ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Thông tư số 79/2015/TT-BGTVT ngày 10/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải.

- Quyết định số 2784/QĐ- BGTVT ngày 29/9/2017 của Bộ Giao thông vận tải.

10

Đăng ký khai thác tuyến

05 ngày làm việc

Bộ phận một cửa - Sở Giao thông vận tải.

Số 02 Phùng Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008.

- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ; Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

- Quyết định số 2784/QĐ- BGTVT ngày 29/9/2017 của Bộ Giao thông vận tải.

II. Lĩnh vực đường thủy

11

Chấp thuận đơn vị tư vấn giám sát dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

Chậm nhất 03 ngày làm việc

Bộ phận một cửa - Sở Giao thông vận tải.

Số 02 Phùng Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Luật giao thông đường thủy nội địa năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa năm 2014.

- Thông tư số 69/2015/TT-BGTVT ngày 9/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải.

- Quyết định số 2784/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2017 của Bộ Giao thông vận tải.

12

Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung.

Không quá (03) ba giờ làm việc

Bộ phận một cửa - Sở Giao thông vận tải.

Số 02 Phùng Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Thông tư số 69/2014/TT-BGTVT ngày 27/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải.

- Quyết định số 2784/QĐ- BGTVT ngày 29/9/2017 của Bộ Giao thông vận tải.

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI.

STT

Số hồ sơ TTHC

Thứ tự TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND Thành phố

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định bãi bỏ

Lĩnh vực đường bộ

1

T-HN0-265926-TT

Số 01, Phần 1 Quyết định số 3971/QĐ-UBND ngày 30/6/2017

Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ và địa phương đang khai thác.

Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ

2

T-HN0-265927-TT

Số 02, Phần 1 Quyết định số 3971/QĐ-UBND ngày 30/6/2017

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ và địa phương đang khai thác.

3

T-HN0-265928-TT

Số 03, Phần 1 Quyết định số 3971/QĐ-UBND ngày 30/6/2017

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác

4

T-HN0-265929-TT

Số 04, Phần 1 Quyết định số 3971/QĐ-UBND ngày 30/6/2017

Cấp giấy phép lưu hành các loại xe tải đi vào phạm vi hạn chế hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội, xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, xe bánh xích trên đường bộ.

5

T-HN0-265952-TT

Số 18, Phần 1 Quyết định số 3971/QĐ-UBND ngày 30/6/2017

Cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

6

T-HN0-265930-TT

Số 19, Phần 1 Quyết định số 3971/QĐ-UBND ngày 30/6/2017

Cấp mới giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3

7

T-HN0-265954-TT

Số 20, Phần 1 Quyết định số 3971/QĐ-UBND ngày 30/6/2017

Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3

8

T-HN0-266256-TT

Số 62, Phần 1 Quyết định số 3971/QĐ-UBND ngày 30/6/2017

Đăng ký khai thác tuyến

Thông tư số 63/2014/TT- BGTVT ngày 07/11/2014

Tổng số: 08 thủ tục hành chính

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4209/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 20/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4209/QĐ-UBND

205

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
392751