• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Quyết định 421/QĐ-QLD năm 2015 về thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Quyết định 421/QĐ-QLD
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 421/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Quyết định của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN về việc cập nhật Isopropylparaben, Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben và Pentylparaben vào danh mục các chất không dùng trong mỹ phẩm (Phụ lục II- Hiệp định hòa hợp mỹ phẩm ASEAN);

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thu hồi 2091 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp cho 231 tổ chức, cá nhân đứng tên công bố (theo danh sách đính kèm).

Lý do thu hồi: sản phẩm mỹ phẩm trong thành phần công thức đã công bố có chứa Isopropylparaben, Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben và Pentylparaben là các chất không được phép dùng trong mỹ phẩm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31/7/2015.

Điều 3. Giám đốc các doanh nghiệp có tên trong danh sách đính kèm Quyết định, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các thứ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính (để p/h);
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm - Cục QLD;
- Trang thông tin điện tử Cục QLD;
- Lưu: VT, TTra D&MP, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 421/QĐ-QLD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 28/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/07/2015, Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 421/QĐ-QLD năm 2015 về thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Thu hồi 2091 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp cho 231 tổ chức, cá nhân đứng tên công bố (theo danh sách đính kèm).

Lý do thu hồi: sản phẩm mỹ phẩm trong thành phần công thức đã công bố có chứa Isopropylparaben, Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben và Pentylparaben là các chất không được phép dùng trong mỹ phẩm.

Từ khóa: Quyết định 421/QĐ-QLD

186

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
285690