• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Quyết định 4213/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về ổ lăn do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Quyết định 4213/QĐ-BKHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4213/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 10190-1:2013
ISO 1224-1:2007

Ổ lăn - Ồ lăn chính xác dùng cho dụng cụ -  Phần 1: Kích thước bao, dung sai và đặc tính của loạt ổ lăn hệ mét.

2.

TCVN 10190-2:2013
ISO 1224-2:2007

Ổ lăn - Ổ lăn chính xác dùng cho dụng cụ - Phần 2: Kích thước bao, dung sai và đặc tính của loạt ổ lăn hệ inch.

3.

TCVN 10191:2013
ISO 3030:2011

Ổ lăn - Cụm vòng cách và đũa kim đỡ - Kích thước bao và dung sai.

4.

TCVN 10192:2013
ISO 3031:2000

Ổ lăn - Đũa kim chặn và cụm vòng cách, vòng đệm chặn - Kích thước bao và dung sai.

5.

TCVN 10193:2013
ISO 7063:2003

Ổ lăn - Bánh lăn tỳ kiểu ổ đũa kim - Kích thước bao và dung sai.

6.

TCVN 10194:2013
ISO 8443:2010

Ồ lăn - Ổ bi đỡ với vòng ngoài có vai - Kích thước vai.

7.

TCVN 10195:2013
ISO 9628:2006
WITH ADMENDMENT 1:2011

Ổ lăn - Ổ lăn tự lựa ở vòng ngoài và vòng hãm lệch tâm - Kích thước bao và dung sai.

8.

TCVN 10196:2013
ISO 10285:2007
WITH ADMENDMENT 1:2012

Ổ lăn - Ổ bi chuyển động thẳng, kiểu ống bọc - Kích thước bao và dung sai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Việt Thanh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4213/QĐ-BKHCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 31/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4213/QĐ-BKHCN

150

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259065