• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao

 

Quyết định 4213/QĐ-BVHTTDL năm 2014 về Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tính đến ngày 15/12/2013

Tải về Quyết định 4213/QĐ-BVHTTDL
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4213/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TÍNH ĐẾN NGÀY 15/12/2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH18 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tính đến ngày 15/12/2013, gồm 21 văn bản (Có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng(để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ; Văn phòng
Chủ tịch Nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc TW;
- Sở VHTTDL các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ TP;
- Công báo;

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ DỤC THỂ THAO VÀ DU LỊCH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Báo cáo số:4213/BC-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, kí hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Quyết định

Số 63/2008/QĐ-TTg

Ngày 19/5/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bị thay thế bằng Quyết định số 23/2014/QĐ-TTg ngày 13/3/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/5/2014

2.

Quyết định

Số 66/2008/QĐ-TTg

Ngày 23/5/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bị thay thế bằng Quyết định số 22/2014/QĐ-TTg ngày 13/3/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/5/2014

3.

Quyết định

Số: 95/2008/QĐ-TTg

Ngày 10/7/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Bị thay thế bằng Quyết định số 39/2014/QĐ-TTg ngày 15/7/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

01/9/2014

4.

Thông tư liên tịch

Số: 06/2006/TTLT- BVHTT-BBCVT-BCA

Ngày 01/6/2006

Về quản lý trò chơi trực tuyến (online games)

Bị bãi bỏ theo Khoản 2 Điều 45 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin mạng

01/9/2013

5.

Quyết định

Số: 01/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 18/01/2008

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bị bãi bỏ theo Điều 1 Thông tư số 15/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/02/2015

6.

Quyết định

Số: 12/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 10/3/2008

Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức ngành Thể dục thể thao.

Bị thay thay thế bởi Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT/BVHTTDL-BNV ngày 17/10/2014 Quy định về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao.

15/12/2014

7.

Quyết định

Số: 18/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 11/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ

Bị bãi bỏ theo Điều 1 Thông tư số 15/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/02/2015

8.

Quyết định

Số: 24/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 31/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch, Tài chính

Bị bãi bỏ theo Điều 1 Thông tư số 15/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/02/2015

9.

Quyết định

Số: 81/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 15/9/2008

Ban hành Quy chế công tác văn thư và lưu trữ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bị bãi bỏ theo Điều 1 Thông tư số 15/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/02/2015

10.

Quyết định

Số: 46/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 26/6/2008

Về việc ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch"

Bị thay thế bằng Thông tư số 11/2014/TT-BVHTTDL ngày 01/10/2014 Quy định về xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch"

15/11/2014

11.

Thông tư

Số: 14/2010/TT-BVHTT

Ngày 31/12/2010

Quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

Bị thay thế bằng Thông tư số 03/2014/TT-BVHTTDL ngày 26/5/2014 quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

01/8/2014

12.

Thông tư

Số: 01/2012/TT-BVHTT

Ngày 18/01/2012

Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, xét công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"

Bị thay thế bằng Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan dạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị dạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"

01/10/2014

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, kí hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị định

Số: 92/2007/NĐ-CP

Ngày 01/6/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

Điều 15

 

Bị sửa đổi, bổ sung theo Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/2/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

01/01/2014

 

 

 

Khoản 2 Điều 36

Bị sửa đổi theo Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/2/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

 

 

 

 

Điều 42

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/2/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

 

2

Thông tư

Số: 88/2008/TT-BVHTTDL

Ngày 30/12/2008

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

Điểm d Khoản 1.1 Mục 1 Phần III

Khoản 2.1 Mục 2 Phần III

 

Bị sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL , Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL , Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

10/02/2015

 

 

Khoản 2.1 Mục 2 Phần III

Bị sửa đổi theo Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL , Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL , Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

 

 

 

 

Khoản 5.2 Mục 5 Phần VI

Bị sửa đổi, bổ sung theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL , Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL , Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

 

3

Thông tư

Số: 01/2009/TT-BVHTTDL

Ngày 22/01/2009

Hướng dẫn hoạt động triển lãm văn hóa, nghệ thuật tại Việt Nam và đưa triển lãm văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam ra nước ngoài quy định tại Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và Nghị định số 72/2000/NĐ-CP ngày 05/12/2000 của Chính phủ quy định về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

Phần “triển lãm văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam ra nước ngoài”

Căn cứ ban hành Thông tư số 01/2009/TT-BVHTTDL phần “triển lãm văn hóa” là Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

- Ngày 06/11/2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 về việc ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng thay thế Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ;

- Ngày 02/10/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 113/NĐ-CP ngày 02/10/2013 về hoạt động Mỹ thuật, tại Khoản 2 Điều 40 Nghị định này đã bãi bỏ Chương IV Nghị định số 103/2009/NĐ-CP về “triển lãm văn hóa nghệ thuật”

01/12/2013

4

Thông tư

Số: 12/2010/TT-BVHTTDL

Ngày 22/12/2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã

Tiêu chí số 1, số 2 Điều 6

Bị sửa đổi, bổ sung theo Điều 1 Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm văn hóa - Thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu Thể thao thôn

01/01/2015

5

Thông tư

Số: 17/2010/TT-BVHTTDL

Ngày 31/12/2010

Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển

Khoản 1 và Khoản 2 Điều 8

Bị sửa đổi theo Điều 2 Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL , Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL , Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

10/02/2015

6

Thông tư

Số: 02/2011/TT-BVHTTDL

Ngày 10/01/2011 Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn

Điểm c, khoản 7 Điều 4

Bị sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 14/2014/TT-BVHTTDL ngày 10/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2011/TT-BVHTTDL

ngày 10/01/2011 Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn

01/01/2015

7

Thông tư

Số: 06/2011/TT-BVHTTDL

Ngày 08/3/2011

Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn

Tiêu chí số 1, số 2 Điều 6

Bị sửa đổi, bổ sung theo Điều 2 Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL/TT ngày 30/5/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm văn hóa - Thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu Thể thao thôn

15/7/2014

8

Thông tư

Số 03/2013/TT-BVHTTDL

Ngày 28/01/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. 

Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 2

 

Bị sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL , Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL , Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

15/02/2014

 

 

 

Khoản 2 Điều 2

Bị sửa đổi theo khoản 2 Điều 3 Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL , Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL , Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

15/02/2014

 

 

 

Điều 3

Bị bãi bỏ theo Điều 2 Thông tư số 15/2013/TT-BVHTTDL ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn

15/02/2014

 

 

 

Mẫu 02: Biên bản của Hội đồng nghệ thuật

Bị bãi bỏ theo Điều 3 Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL bị bãi bỏ theo Điều 2 Thông tư số 15/2013/TT-BVHTTDL. Biên bản của Hội đồng nghệ thuật được thực hiện theo mẫu tại phụ lục kèm theo của Thông tư số 15/2013/TT-BVHTTDL

15/03/2013

 

 

 

Mẫu 05: Quyết định cho phép đoàn nghệ thuật, diễn viên nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Bị sửa đổi, bổ sung theo Khoản 3 Điều 3 Điều 2 Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL , Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL , Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

15/02/2014

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4213/QĐ-BVHTTDL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 22/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4213/QĐ-BVHTTDL

281

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262195