• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 422/QĐ-UBND năm 2016 bổ sung Quyết định 2251/QĐ-UBND về Kế hoạch Cải cách hành chính của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020

Tải về Quyết định 422/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 422/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 01 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 2251/QĐ-UBND , NGÀY 30/10/2015 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP , ngày 13/6/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg , ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2251/QĐ-UBND , ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 74/TTr-SNV, ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Kế hoạch Cải cách hành chính của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2251/QĐ-UBND , ngày 30/10/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long như sau:

- Bổ sung Khoản 2, Mục II, Phần B, như sau:

2. Kiểm tra chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo đúng Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ;

- Bổ sung Khoản 9, Mục IV, Phần B, như sau:

9. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

- Bổ sung Điểm d, Khoản 1, Mục II, Phần C, như sau:

d) Chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo đánh giá Chỉ số cải cách hành chính theo quy định và triển khai Chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; triển khai Chỉ số hài lòng của cá nhân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Bổ sung phụ lục danh mục các nhiệm vụ cải cách hành chính, giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 422/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Lê Quang Trung
Ngày ban hành: 01/03/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 422/QĐ-UBND

177

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330864