• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 4228/QĐ-UBND năm 2019 bổ sung Quy chế tạm thời về quản lý, sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “OCOP Quảng Nam” do tỉnh Quảng Nam ban hành

Tải về Quyết định 4228/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4228/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 25 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “OCOP QUẢNG NAM”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP);

Căn cứ Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tạm thời về quản lý, sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “OCOP Quảng Nam”;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 421/TTr-SNNPTNT ngày 16/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Khoản 5 vào Điều 5 của Quy chế tạm thời về quản lý, sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “OCOP Quảng Nam” được ban hành tại Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh, như sau:

“5. Các sản phẩm đã qua đánh giá, phân hạng và được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên theo Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh;

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Chi cục PTNT;
- Đài PTTH, Báo Quảng Nam;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX, KTN.
E:\Dropbox\minh tam b\OCOP\Nam 2019\Quyet dinh\12 24 ban hanh Quyet dinh bo sung Quy che tam thoi ve quan ly, su dung Nhan hieu chung nhan OCOP Quang Nam.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4228/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam   Người ký: Lê Trí Thanh
Ngày ban hành: 25/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4228/QĐ-UBND

66

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448408