• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 4228/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 29-CTrHĐ/TU thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2013 - 2015 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Quyết định 4228/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4228/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 29-CTRHĐ/TU NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA THÀNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 09-NQ/TW NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Chương trình hành động số 29-CTrHĐ/TU ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 3243/TTr-SCT ngày 03 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 29-CTrHĐ/TU ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2013 - 2015.

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Giám đốc các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này xây dựng Chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nội dung trọng tâm và những giải pháp của kế hoạch đề ra; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương định kỳ 6 tháng và hàng năm.

Điều 3. Giao Sở Công Thương làm cơ quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch; định kỳ sáu tháng và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể kế hoạch, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành, kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Mạnh Hà

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 29-CTRHĐ/TU NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA THÀNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 09-NQ/TW NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2013 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4228/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Thực hiện Chương trình hành động số 29-CTrHĐ/TU ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế", Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU

1. Mục tiêu chung

a) Nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Đoàn thể và cán bộ công chức viên chức của thành phố về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

b) Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng; có năng lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân có đủ năng lực tham gia phát triển kinh tế thành phố nhằm đạt các mục tiêu đến năm 2015:

- Tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm 57% GDP, công nghiệp 42% GDP, nông nghiệp 01% GDP;

- Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành dịch vụ bình quân 13%/năm; tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành công nghiệp bình quân 11%/năm, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp bình quân 5%/năm cho đến năm 2020.

b) Phấn đấu đến năm 2020 một số doanh nhân và doanh nghiệp Thành phố đạt tầm khu vực Đông Nam Á và Châu Á.

c) Phấn đấu đến năm 2020 trên 50% số lượng doanh nghiệp Thành phố và trên 30% số doanh nhân thành phố tham gia vào các Hội ngành nghề.

3. Yêu cầu của kế hoạch

a) Tận dụng và phát huy tối đa lợi thế của thành phố về vị trí địa lý, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả; nâng cao và phát huy vai trò của doanh nhân trong việc đóng góp cho nền kinh tế của thành phố.

b) Xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị thành phố và của các tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân.

c) Xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân là công việc lâu dài, đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực, đồng bộ từ tất cả các cơ quan, các ngành các cấp và các Ủy ban nhân dân quận, huyện. Kế hoạch phải được triển khai thường xuyên, liên tục, phải luôn cập nhật điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình phát triển của đội ngũ doanh nhân thành phố.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tạo môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân

a) Các giải pháp chung

- Công khai các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, quận - huyện, các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật; công khai và triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương, của Thành phố trên trang thông tin điện tử của thành phố và của Sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện.

- Thực hiện tốt quy định và niêm yết công khai các hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị; xây dựng quy chế của đơn vị rõ ràng, cụ thể để nâng cao chất lượng giải quyết công việc; nâng cao công tác phối hợp giữa các Sở ngành của thành phố và giữa các quận, huyện với các Sở ngành.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách của thành phố liên quan đến hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, doanh nhân để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư trên địa bàn thành phố; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện các chương trình, dự án sản xuất kinh doanh.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thông đối thoại doanh nghiệp. Tổ chức các buổi tiếp xúc doanh nghiệp theo định kỳ mỗi tháng hoặc mỗi quý tùy theo tình hình cụ thể tại mỗi ngành, mỗi quận, huyện nhằm giải quyết hoặc kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, doanh nhân.

Phân công thực hiện: Các Sở, Ngành của thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện.

Ngoài những giải pháp chung, các Sở ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai các nhiệm vụ chi tiết, phù hợp nhằm tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh như Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế, Luật Hải quan... nhằm cung cấp đầy đủ cho doanh nhân nắm các thông tin về luật pháp để chấp hành trong qua trình tổ chức đầu tư và sản xuất, kinh doanh.

Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thuế thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố, các Hội ngành nghề, Đài Truyền hình thành phố và Đài Tiếng nói nhân dân thành phố triển khai thực hiện.

c) Triển khai thực hiện Chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011. Chú trọng công tác quản lý thuế theo hướng nâng cao hiệu quả, giảm bớt phiền hà cho doanh nghiệp. Tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế theo quy định.

- Thực hiện rà soát Thủ tục hành chính về thuế, qua đó kiến nghị Bộ Tài chính, Tổng cục thuế loại bỏ những cơ chế, chính sách không còn phù hợp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, doanh nhân.

- Hoàn thiện, nâng cao chất lượng vận hành “cơ chế một cửa” tại văn phòng Cục Thuế.

- Thực hiện công khai minh bạch các thủ tục hành chính về thuế.

- Xây dựng Quy chế phối hợp luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất của các tổ chức và cá nhân được giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất.

- Triển khai kết nối dữ liệu với các Ngân hàng thương mại để thực hiện thu, nộp thuế qua phương tiện điện tử.

- Tuyên truyền hỗ trợ , lắng nghe ý kiến của doanh nhân doanh nghiệp.

Phân công thực hiện: Cục thuế thành phố.

d) Khẩn trương xây dựng quy hoạch ngành thương mại, quy hoạch ngành công nghiệp hỗ trợ; rà soát, điều chỉnh và bổ sung các quy hoạch phát triển ngành công nghiệp thành phố, quy hoạch và đẩy mạnh phát triển ngành cơ khí và quy hoạch ngành hóa chất, ngành công nghiệp dệt may, quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nội dung cụ thể của các chương trình, đề án đã được hoàn thành trong giai đoạn 2006 - 2010 gồm: Chương trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu; đề án xây dựng kênh phân phối bán buôn, bán lẻ; đề án phát triển hệ thống thương mại điện tử,…nhằm đảm bảo đẩy mạnh hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu của thành phố; đảm bảo đa dạng hóa về quy mô, loại hình doanh nghiệp, hình thức sở hữu và thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực thương mại; đổi mới phương thức tổ chức phân phối, kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại.

Phân công thực hiện: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện.

đ) Công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cùng với quy hoạch xây dựng chi tiết theo vùng, khu vực, dự án; thực hiện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 làm cơ sở bố trí trên thực tế các công trình, dự án cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân khi lựa chọn phương án đầu tư.

Nghiên cứu đề xuất các chính sách của thành phố về đất, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có địa điểm đầu tư và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phân công thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

e) Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính sâu, rộng và hiệu quả theo hướng công khai minh bạch, tạo môi trường đầu tư lành mạnh, thuận lợi nhất cho doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, tập trung hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Triển khai đồng bộ và nâng cao tính hiệu quả của cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; thực hiện công khai minh bạch, hướng dẫn rõ ràng và thường xuyên cập nhật thông tin trên các lĩnh vực quản lý xây dựng, nhà đất, cấp giấy phép đầu tư, thành lập doanh nghiệp, kê khai và nộp thuế, phí và lệ phí...

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa thành phố. Tập trung xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo chương trình đào tạo nguồn nhân lực của thành phố giai đoạn 2011 - 2015 và cho giai đoạn đến 2020, đổi mới công tác tuyển dụng cán bộ, công chức có đủ năng lực phục vụ các nhiệm vụ quản lý nhà nước của thành phố, đồng thời xây dựng chương trình hoặc đề án cải cách chế độ tiền lương hoặc chính sách đãi ngộ nhân tài cho cán bộ công chức, viên chức của thành phố.

Xây dựng và triển khai Đề án Nâng cao chất lượng công chức thành phố giai đoạn 2015-2020.

Phân công thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các dân quận, huyện.

g) Hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo và quản lý. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước nhằm phục vụ tốt doanh nhân, doanh nghiệp. Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống “một cửa điện tử” để cung cấp dịch vụ công qua mạng, công khai quá trình xử lý hồ sơ của doanh nghiệp.

Phân công thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các quận-huyện.

h) Phát huy lợi thế của thành phố là trung tâm khoa học công nghệ để hỗ trợ doanh nghiệp phát nâng cao năng suất, chất lượng. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ. Sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường. Tạo điều kiện cho doanh nhân, doanh nghiệp tham gia các chương trình hỗ trợ nghiên cứu, phát triển công nghệ sản xuất, đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến. Tăng cường mối liên kết giữa khoa học và sản xuất. Xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện thúc đẩy các dịch vụ khoa học - công nghệ và tư vấn, nhằm tạo bước phát triển đột phá trên một số lĩnh vực như: chuyển giao công nghệ, phát triển các sản phẩm ứng dụng công nghệ cao; khuyến khích, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng vào sản xuất.

Phân công thực hiện: Sở Khoa học và công nghệ chủ trì triển khai thực hiện.

i) Chỉ đạo các tổ chức tính dụng trên địa bàn đẩy mạnh các biện pháp huy động vốn, thực hiện nghiêm chính sách tiền tệ, tín dụng và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; công khai, hướng dẫn quy trình, thủ tục, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Phân công thực hiện: Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, triển khai.

2. Hỗ trợ đội ngũ doanh nhân mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nhân khu vực nông thôn:

a) Triển khai tốt công tác khuyến công theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 46/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương. Hỗ trợ doanh nhân đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn, lựa chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại của Trung ương và các thành phố. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được của Chương trình xúc tiến thương mại, Hội chợ Expo hàng năm để hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm và mở rộng thị trường.

Phân công thực hiện: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

b) Nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Nghiên cứu, hoàn thiện chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố, tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo định hướng của thành phố.

- Đề xuất các cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng đất phục vụ sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp ổn định, tập trung, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học.

- Đẩy mạnh liên kết với các tỉnh về hợp tác sản xuất, kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm và tiêu thụ hàng hóa nông sản; xây dựng các vùng nguyên liệu nhằm cung cấp cho ngành công nghiệp chế biến của thành phố.

Phân công thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, triển khai thực hiện.

c) Tiếp tục triển khai Chương trình kích cầu thông qua đầu tư (theo Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố) hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng, giảm bớt chi phí vay vốn, góp phần giảm giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ trên thị trường đồng thời góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả và những hạn chế phát sinh của Chương trình kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ tiếp cận được với Chương trình.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh dựa trên các quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của thành phố.

Khuyến khích các chủ hộ kinh doanh cá thể đầu tư vốn, mở rộng quy mô kinh doanh, khuyến khích các chủ hộ có đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp.

Thực hiện có hiệu quả chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư cho các doanh nhân, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.

Phân công thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối theo dõi công tác tổ chức triển khai, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trợ giúp. Đồng thời phối hợp với các Sở, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện nghiên cứu đề xuất các chính sách.

d) Củng cố hoạt động của Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp thành phố: Tăng cường chức năng tư vấn hỗ trợ cho Trung tâm, tập trung vào các lĩnh vực tư vấn các chính sách hỗ trợ của Thành phố và Trung ương đối với doanh nghiệp, làm đầu mối giúp các doanh nghiệp tiếp cận với các chính sách hỗ trợ, lập các thủ tục hưởng ưu đãi.

Phân công thực hiện: Sở Công Thương chủ trì xây dựng đề án củng cố và tăng cường năng lực tư vấn hỗ trợ của trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp.

Thời gian thực hiện: giai đoạn 2013 - 2015 và 5 năm tiếp sau.

3. Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân thành phố

a) Triển khai Chương trình đào tạo đội ngũ doanh nhân trong khuôn khổ Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 05 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố).

Phân công thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển thành phố, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, các trường Đại học, Hiệp hội doanh nghiệp và các Hội ngành nghề, Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai thực hiện.

b) Xây dựng đề tài nghiên cứu về thực trạng đội ngũ doanh nhân thành phố nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực của đội ngũ doanh nhân.

Phân công thực hiện: Viện nghiên cứu phát triển thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố triển khai.

c) Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu phát triển phát triển, triển khai xây dựng nội dung trình đào tạo cụ thể về kiến thức kinh doanh, quản lý, luật, quan hệ quốc tế, luật pháp quốc tế cho doanh nhân theo yêu cầu nội dung hiện đại, phù hợp với đặc điểm của doanh nhân Việt Nam và đáp ứng được nhu cầu phát triển của doanh nhân và doanh nghiệp; cập nhật vào Chương trình đào tạo đội ngũ doanh nhân (được ban hành kèm theo Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố) .

Phân công thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chương trình.

4. Đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ

a) Tổ chức đánh giá, sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 7804/KH-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Thông tư số 17-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp theo Chỉ thị số 22-CT-TW của Ban Bí thư Nghiên cứu; đề xuất các giải pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, tăng cường gắn bó giữa doanh nhân và người lao động; Nghiên cứu triển khai "Đề án phát triển quan hệ lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh cho giai đoạn năm 2013-2020", trong đó thí điểm các hoạt động tăng cường sự hợp tác, gắn bó giữa doanh nghiệp và người lao động, đề cao vai trò, trách nhiệm của doanh nhân trong thực hiện Đề án.

Phân công thực hiện: Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp cùng Liên đoàn Lao động thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố, các Hội ngành nghề và các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện.

b) Nghiên cứu xây dựng các chuẩn mực của doanh nhân thành phố trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phát động phong trào doanh nhân thi đua đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh; có trách nhiệm với người lao động, trách nhiệm với xã hội và có tinh thần dân tộc; không ngừng nâng cao năng lực kinh doanh.

Phân công thực hiện: Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, các Hội ngành nghề.

c) Kịp thời khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chương trình vì cộng đồng.

Phân công thực hiện: Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan.

d) Tổ chức tuyên truyền mỗi doanh nhân phải luôn rèn luyện, phấn đấu, vươn lên trong sản xuất kinh doanh và đời sống; nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của doanh nhân; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tuân thủ pháp luật, vươn lên làm giàu chính đáng; không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; thường xuyên rèn luyện đạo đức, lối sống, nếp sống văn minh, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc; có trách nhiệm với người lao động, với cộng đồng xã hội; có đạo đức, văn hóa kinh doanh, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Phân công thực hiện: Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền.

5. Phát huy vai trò của các tổ chức đại diện cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân

a) Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hiệp hội, hội doanh nghiệp nhằm phát huy tối đa vai trò của hội đối với hoạt động của doanh nhân, doanh nghiệp; xây dựng mối liên kết gắn bó giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước. Phát huy vai trò của hội trong việc phản ảnh kịp thời những kiến nghị phù hợp của doanh nhân đến các cơ quan quản lý nhằm tạo sự đoàn kết, phát huy cao nhất nguồn lực cho phát triển thành phố.

Tăng cường công tác quản lý hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về hội.

Phân công thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp cùng Sở Công Thương và Hiệp hội doanh nghiệp thành phố, các Hội ngành nghề.

b) Tăng cường hỗ trợ doanh nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp các thông tin kịp thời các thông tin đến các doanh nhân, doanh nghiệp thành viên của hội, kịp thời phản ảnh những khó khăn, nhu cầu hỗ trợ của doanh nhân, doanh nghiệp đến các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời giải quyết; thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa doanh nhân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Phân công thực hiện: Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố và các hội ngành nghề phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

c) Phát huy và củng cố vai trò của các hội ngành nghề trong việc xây dựng đội ngũ doanh nhân. Xây dựng “Đề án nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của các Hội ngành nghề trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015 - 2020”.

Phân công thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố và các Hội ngành nghề.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung được phân công trong kế hoạch hành động.

2. Sở Công Thương là cơ quan theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 20 tháng 6) và hàng năm (trước ngày 20 tháng 12), các cơ quan, đơn vị, quận - huyện gửi kết quả thực hiện cho Sở Công Thương tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động. Ủy ban nhân dân quận, huyện bố trí kế hoạch sử dụng kinh phí của địa phương để thực hiện./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4228/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 07/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/09/2013   Số công báo: Số 47
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4228/QĐ-UBND

186

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204516