• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Đào tạo lái xe ô tô

 

Quyết định 4233/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch phát triển mạng lưới đào tạo lái xe cơ giới đường bộ đến 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tải về Quyết định 4233/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4233/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 09 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI ĐÀO TẠO LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ ĐẾN 2025 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

- Căn cứ Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe và Nghị định 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính ph sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 65/2016/NĐ-CP ;

- Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Căn cứ Quy hoạch tổng thể ngành Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 tầm nhìn 2030 theo Quyết đnh phê duyệt số 5030/QĐ-UBND ngày 28/07/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

- Xét nội dung Tờ trình số 3784/TTr-GTVT ngày 20/8/2019 của Sở Giao thông vận tải về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch phát triển mạng lưới đào tạo lái xe cơ giới đường bộ đến 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phát triển mạng lưới đào tạo lái xe cơ giới đường bộ đến 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Tờ trình số Tờ trình số 3784/TTr-GTVT ngày 20/8/2019 của Sở Giao thông vận tải với nội dung cơ bản như sau:

1. Quan điểm và mục tiêu phát triển:

a) Nhà nước quản lý thống nhất về mục tiêu, nội dung, chương trình, chất lượng đào tạo; Định hướng, kế hoạch phát triển hệ thống các cơ sở đào tạo lái xe.

b) Việc phát triển mạng lưới đào tạo lái xe phải đảm bảo tính kế thừa, phù hp với khả năng đầu tư của các tổ chức và phân bố hợp lý theo khu vực; tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng nhu cầu cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đồng thời có tính đến nhu cầu vùng và một số địa phương khác.

c) Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác đào tạo để phát huy mọi nguồn lực xã hội, mở rộng và đa dạng hóa các loại hình đào tạo, gắn với giải quyết nhu cầu việc làm của người lao động.

d) Đáp ứng nhu cầu học lái xe của nhân dân thành phố Đà Nẵng và một số địa phương khác.

2. Mô hình phát triển:

Ngoài các quy định về điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, sân bãi, đội ngũ giáo viên và xe tập lái tại Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Nghị định số 65/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe và Nghị định 138/2018/NĐ-CP bổ sung, sửa đổi Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ; các quy định về nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe của cơ quan có thẩm quyền, các cơ sở đào tạo mới đầu tư phải đạt các tiêu chuẩn về chất lượng đội ngũ quản lý điều hành, đội ngũ giáo viên; xe tập lái và nơi tập kết xe tập lái; quy định về khu vực bố trí và diện tích sân học thực hành lái xe; Lưu lượng cấp phép đào tạo lần đầu phải từ 500 học viên trở lên đối với đào tạo lái xe hạng B1, B2 và từ 80 học viên trở lên đối với cơ sở có đào tạo lái xe hạng C theo Kế hoạch phát triển mạng lưới đào tạo lái xe cơ giới đường bộ đến 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng của Sở Giao thông vận tải.

3. Lộ trình phát triển

a) Giai đoạn 2019 - 2022:

- Đến cuối năm 2020, các cơ sở đào tạo lái xe hiện có đạt các tiêu chuẩn theo Đề án nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe ban hành kèm theo Quyết định số 2782/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

- Cho phép đầu tư mới đến 03 cơ sở đào tạo lái xe, tạo điều kiện cho mạng lưới đào tạo lái xe đáp ứng được nhu cầu học lái xe của người dân. Sân tập lái bố trí tại các quận: Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang..

b) Giai đoạn 2023 - 2025:

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe đầu tư nâng cấp, mở rộng quy mô, tăng cường năng lực, chất lượng đào tạo lái xe;

- Cho phép đầu tư thêm 03 cơ sở đào tạo lái xe (sân tập lái bố trí tại các quận: Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang), tạo điều kiện cho mạng lưới đào tạo lái xe đáp ứng được nhu cầu học lái xe của người dân thành phố và vùng phụ cận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải; Lao động, Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên môi trường; Chủ tịch UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giao thông vận tải;
- TTTU, TT HĐND thành phố;
- CT và các PCT UBND thành phố;
- Các Sở: GTVT, LĐTB&XH, KH&ĐT, TNMT;
- UBND các quận, huyện;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, ĐTĐT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Việt Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4233/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Đặng Việt Dũng
Ngày ban hành: 20/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4233/QĐ-UBND

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425990