• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam


 

Quyết định 424/QĐ-BTC năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 142/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 52-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Quyết định 424/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 424/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 142/QĐ-TTG NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 52-KL/TW NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA X VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

(Chi tiết nhiệm vụ của từng đơn vị theo Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Các đồng chí Lãnh đạo Bộ căn cứ các giải pháp, nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao trong Quyết định số 142/QĐ-TTg và nội dung Quyết định này, chủ động chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ nội dung của Quyết định số 142/QĐ-TTg và Quyết định này, tập trung chỉ đạo điều hành đơn vị mình thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch hành động và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì:

Đơn vị được giao chủ trì chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy định.

2. Các nhiệm vụ do các bộ, ngành khác chủ trì, Bộ Tài chính phối hợp:

Đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong Bộ để tổng hợp trình Bộ ý kiến tham gia với các Bộ, ngành chủ trì khi có yêu cầu.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần điều chỉnh các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định này, đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp với Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp để báo cáo Bộ.

Định kỳ hàng năm hoặc theo đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị được giao chủ trì/phối hợp thực hiện nhiệm vụ gửi báo cáo kết quả thực hiện trong năm đến Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp để xây dựng báo cáo chung trình Bộ gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, Chánh văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Cổng TTĐTBTC;
- Lưu: VT, HCSN

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 142/QĐ-TTG NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 424/QĐ-BTC ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tài chính)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Thời gian trình

Cấp trình

Bộ Tài chính triển khai thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Hình thức văn bản

I

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC GIAI ĐOẠN 2021-2030

1

Xây dựng và triển khai Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành tài chính giai đoạn 2021- 2025 và giai đoạn 2025-2030

Bộ Tài chính

Năm 2020

Thủ tướng Chính phủ

Vụ Tổ chức cán bộ

Viện Chiến lược và Chính sách tài chính và các đơn vị liên quan

Đề án

II

ƯU TIÊN CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VỀ HẠ TẦNG, MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC, NGHIÊN CỨU, SÁNG TẠO CỦA TRÍ THỨC

1

Cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển về hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu, sáng tạo của trí thức

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

 

Vụ Đầu tư

Các đơn vị liên quan

Công văn

2

Rà soát, hoàn thiện, các chính sách để tăng cường huy động và đa dạng hóa các nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; thành lập các quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

 

Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp

Vụ Pháp chế; Vụ Ngân sách nhà nước; Viện Chiến lược và Chính sách tài chính và các đơn vị liên quan

Công văn

III

ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ

1

Chiến lược quốc gia về phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021-2030

Bộ Khoa học và Công nghệ

Quý l năm 2021

Thủ tướng Chính phủ

Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp

Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Pháp chế; Viện Chiến lược và Chính sách tài chính và các đơn vị liên quan

Công văn

2

Đề án thu hút và phát huy có hiệu quả các nhà khoa học, chuyên gia giỏi là người Việt Nam ở nước ngoài

Bộ Khoa học và Công nghệ

Quý IV năm 2021

Thủ tướng Chính phủ

Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp

Vụ Ngân sách nhà nước; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế; Viện Chiến lược và Chính sách tài chính và các đơn vị liên quan

Công văn

3

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

Quý IV năm 2021

Quốc hội

Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp

Vụ Ngân sách nhà nước; Vụ Pháp chế; Vụ Chính sách thuế; Cục Quản lý công sản; Tổng cục Hải quan; Viện Chiến lược và Chính sách tài chính và các đơn vị liên quan

Công văn

4

Đề án hình thành, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh trong các Trường Đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quý IV năm 2020

Thủ tướng Chính phủ

Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp

Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Pháp chế; Viện Chiến lược và Chính sách tài chính và các đơn vị liên quan

Công văn

5

Hoàn thiện cơ chế, chính sách về lương, điều kiện làm việc, sinh hoạt đối với trí thức, đặc biệt đối với trí thức làm việc ở vùng kinh tế, xã hội khó khăn, trí thức là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật

Bộ Nội vụ

Quý IV năm 2021

Chính phủ

Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp

Vụ Ngân sách nhà nước; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế; Viện Chiến lược và Chính sách tài chính và các đơn vị liên quan

Công văn

6

Kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các Liên hiệp hội, hội trí thức theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Bộ Nội vụ

Quý IV năm 2020

Thủ tướng Chính phủ

Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp

Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Pháp chế; Viện Chiến lược và Chính sách tài chính và các đơn vị liên quan

Công văn

IV

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM TRỌNG DỤNG, PHÁT HUY TỐT ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC

1

Rà soát quy định pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhằm bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo điều kiện để trí thức phát triển, cống hiến và được xã hội tôn vinh; tạo hành lang pháp lý thuận lợi và xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo đảm quyền lợi, trách nhiệm của trí thức khi tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định các chủ trương chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội

Các bộ, ngành, địa phương

 

 

Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp

Viện Chiến lược và Chính sách tài chính và các đơn vị liên quan

Công văn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 424/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 26/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 424/QĐ-BTC

1.051

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438983